Instagram misija v Benetkah

Pravila in ogoji nagradne igre »Instagram misija v Benetkah«

1. Splošne določbe

Ti pogoji določajo način izvedbe nagradne igre »Instagram misija v Benetkah« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator nagradne igre je GoOpti, d.o.o., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 13.4.2016 do 20.4.2016 do polnoči na družbenem omrežju Instagram, vendar Instagram ni njen pokrovitelj, niti ni na nikakršen način povezana z Instagramom.

Namen nagradne igre je promocija podjetja GoOpti, d.o.o.
Nagradna igra poteka na spletnem naslovu https://www.instagram.com/go_opti/.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Instagram, ki:

- so ob eni od tekmovalnih fotografij pritisnili gumb srček in tako glasovali, da je boljša od druge,

- se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanja v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z
njimi strinjajo s tem, ko glasujejo za zmagovalno fotografijo in

- sprejemajo pravila družbenega omrežja Instagram.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno
povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok). Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z
nakupom katerega koli izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ...).

3. Način sodelovanja

Uporabnik družbenega omrežja Instagram, ki želi sodelovati v nagradni igri in se želi uvrstiti v žrebanje za nagrade, se mora pri Instagram objavah dveh tekmovalnih fotografij odločiti za tisto, ki mu je bolj všeč in to nakazati s pritiskom na srček poleg fotografije.

Organizator si pridružuje pravico, da iz nagradne igre izločiti uporabnike, za katere organizator sumi, da so se igre poslužili s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad nagradne igre je:

- 1 x 20€ popusta na naslednji GoOpti prevoz.

Organizator bo nagrajenca izžrebal v četrtek, 21. 4. 2016 ob 10h.

Nagrada bo podeljena sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje skladne s temi pravili. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja, v prisotnosti tričlanske komisije, ki jo določi vodstvo podjetja.

Denarno izplačilo nagrade ni možno. Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni v zasebnem sporočilu na Instagramu.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Instagram),

- se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Vsi dokumenti, vezani na nagradno igro, se hranijo še 6 mesecev po končani nagradni igri v službi za marketing organizatorja nagradne igre.

Morebitni ostali stroški, povezani z izplačilom nagrade, so na strani nagrajenca.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje spletne strani Instagrama in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

- škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe.

6. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri prostovoljno soglašajo, da lahko upravljavec osebnih podatkov, organizator, do preklica uporablja njihove osebne podatke (ime, priimek, e-pošta) za namene kontinuiranega ponujanja storitev – trženje in neposredno trženje, ter v zvezi s tem posamezni sodelujoči potrjuje, da je seznanjen:

- s svojo pravico, da od organizatorja lahko pisno zahteva, da mu omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter mu omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani njegovi osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njemu vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njegovih osebnih podatkov;

- s svojo pravico, da od organizatorja pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove
osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom, ter da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te
podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;

- da so posredovani osebni podatki resnični in točni;

- da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi;

- s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče tako, da zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošlje na naslov organizatorja.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Uporaba osebnih podatkov

- V nagradni igri se bodo zbirali naslednji podatki: ime in priimek.

- Vsak sodelujoči izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih
osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1).

8. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči zavarovalnica kot organizator te nagradne igre.

9. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 13. 4. 2016.