GoOpti odredbe i uslovi

GoOpti odredbe i uslovi

I. OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1. – STRUKTURA GOOPTI ODREDBI I USLOVA

GOOPTI ODREDBE I USLOVI:

I. OPŠTE ODREDBE
II. ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA
III. ODREDBE I USLOVI PREVOZA
IV. „B2B (BUSINESS TO BUSINESS)” ODREDBE I USLOVI
V. ODREDBE I USLOVI „AFFILIATE” PROGRAMA (PROGRAMA PRIDRUŽENIH PARTNERA)
VI. ODREDBE I USLOVI „REFERRAL” PROGRAMA (PROGRAMA PREPORUKE)

GOOPTI ODREDBE I USLOVI su objavljeni na GoOpti INTERNET STRANICI i evidentirani kod Privredne komore u Amsterdamu, Holandija pod registarskim brojem kompanije 64035727. GOOPTI posjeduje i upravlja INTERNET STRANICOM i GoOpti zaštitnim znakom.

Sve odredbe Opštih Odredbi se primjenjuju na sve djelove GOOPTI ODREDBI I USLOVA, osim ukoliko drugačije nije određeno posebnim Odredbama i Uslovima.

ČLAN 2. – DEFINICIJE

Izrazi koji su definisani u ovom članu se primjenjuju na sve djelove GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

„AFFILIATE PARTNER“ (pridruženi partner) označava pravno ili fizičko lice koje je pristupilo AFFILIATE PROGRAMU (programu pridruženih partnera).

„AFFILIATE PROGRAM“ označava odnos između GOOPTI-JA i AFFILIATE PARTNERA u kojem GOOPTI dozvoljava AFFILIATE PARTNERU da plasira GOOPTI USLUGE na VEB STRANICAMA AFFILIATE PARTNERA. Svrha AFFILIATE PROGRAMA je promocija GOOPTI USLUGA i GOOPTI INTERNET STRANICE kao i unaprjeđenje prodaje GOOPTI USLUGA, posebno u kontekstu kreiranja novih prodaja.

„B2B ODREDBE I USLOVI“ (business to business odredbe i uslovi) su uslovi i odredbe kojima se reguliše saradnja između GOOPTI-JA i PARTNERA, a koji su dogovoreni između GOOPTI-JA i PARTNERA. B2B ODREDBE I USLOVI su sastavni dio GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

„ČLAN PLATFORME“ označava PREVOZNIKA koji je postao član GOOPTI PLATFORME sklapanjem ugovora o poslovnom posredovanju, organizaciji usluga prevoza, djelimične licence i članstva u GoOpti platformi ili franšiznog ugovora sa POSREDNIKOM.

„DIJELJENI PREVOZ“ je vrsta prevoza u kojoj POSREDNIK spaja pojedinačne porudžbine prevoza sa rutama i odredištima koja se podudaraju, i sa sličnim ili istim traženim vremenom polaska i dolaska. VRIJEME NAJRANIJEG POLASKA i VRIJEME NAJKASNIJEG DOLASKA na odabrano odredište (mjesto iskrcavanja) su navedeni u svakoj pojedinačnoj ponudi prevoza odvojeno, a prilikom kreiranja rezervacije. POSREDNIK može da doda druge PUTNIKE u istom vozilu pri posredovanju u DIJELJENOM PREVOZU i da postavi stvarno vrijeme polaska do petnaest (15) minuta nakon ili prije odabranog VREMENSKOG RASPONA FLEKSIBILNOSTI (npr. ako KLIJENT odabere VRIJEME NAJRANIJEG POLASKA u 13:00 sati, a nakon toga odabere dvosatni VREMENSKI RASPON FLEKSIBILNOSTI, prevoz može započeti između 15 minuta prije 13:00 i 15 minuta nakon 15:00 sati), a KLIJENT se izričito slaže s tim.

„DAVALAC PREPORUKE“ je fizičko lice koje GOOPTI USLUGE preporučuje drugoj osobi (PREPORUČENOM PRIJATELJU) i koje može prema ODREDBAMA I USLOVIMA REFERRAL PROGRAMA dobiti popust.

„DRUGI PREVOZNIK“ se odnosi na PREVOZNIKA koji nije član GOOPTI PLATFORME i za čije usluge ili proizvode POSREDNIK ne posreduje i čije proizvode i usluge POSREDNIK ne prodaje i POSREDNIK nema nikakvog uticaja na izvršenje usluga DRUGOG PREVOZNIKA (npr. avio prevoznici).

„GOOPTI“ označava sljedeće povezane kompanije: GoOpti B.V., Kingsfordweg 99, 1043 GP Amsterdam, Holandija ; regionalni centar u Sloveniji: GoOpti Intelligent Transportation Solutions Ltd., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija i regionalni centar u Italiji: GoOpti Italy S.r.l, Via Malta br. 2, 34170 Gorizia, Italija.

„GOOPTI PLATFORMA“ označava tržište koje nudi INTERNET STRANICA, koja omogućava tražnju i ponudu usluga povremenog prevoza osoba i prtljaga i čiji su članovi svi PREVOZNICI.

GOOPTI „ODREDBE I USLOVI” označavaju kolektivno ODREDBE I USLOVE POSREDOVANJA, ODREDBE I USLOVE PREVOZA, B2B ODREDBE I USLOVE, ODREDBE I USLOBE AFFILIATE PROGRAMA i ODREDBE I USLOVE REFERRAL PROGRAMA.

GOOPTI „POLITIKA PRIVATNOSTI“ prestavlja pravila o zaštiti privatnosti koja regulišu prikupljanje, obradu i zaštitu ličnih podataka dostavljenih GOOPTI-JU od strane KUPCA/PUTNIKA/PARTNERA. GOOPTI POLITIKA PRIVATNOSTI dostupna je na INTERNET STRANICI.

„GOOPTI USLUGE“ označavaju rješenja za prevoz koji pruža GOOPTI posredovanjem u vezi UGOVORA O PREVOZU između KUPCA/PUTNIKA i PREVOZNIKA na način na koji je to definisano ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, ta rješenja mogu uključivati posredovanje prilikom usluga prevoza putnika i prtljaga u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju kao i dodatnih usluga koje naručuje KUPAC.

„GRUPA DJECE“ je grupa od najmanje petero predškolske djece ili učenika osnovne škole koji predstavljaju većinu putnika u vozilu. Grupa od petero ili više djece koja su članovi iste porodice ne predstavlja GRUPU DJECE.

„INTERNET STRANICA“ označava www.goopti.com veb stranicu i podstranice na kojima KLIJENT kreira svoju porudžbinu za posredovanje u prevozu i za kupovinu prevoza za fizička lica i za prtljag.

„KOD ZA POPUST“ označava kod koji KUPCU omogućava popust u različitim iznosima, a kojeg KUPCU, u slučajevima opisanim u GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, odobrava POSREDNIK. Validnost KOD ZA POPUST je do jedne (1) godine od datuma izdavanja i ovaj kod se može koristiti samo za buduće kupovine, ali ne i za već realizovane prošle kupovine. KOD ZA POPUST se može koristiti samo prilikom jedne kupovine, a bilo koji preostali iznos se ne može koristiti kasnije, ne može se prenijeti niti zamijeniti za gotovinu. Prilikom korišćenja KODA ZA POPUST, KUPAC mora platiti naknadu od barem jednog (1) eura da bi se KOD iskoristio. Zabranjeno je objavljivanje KODA ZA POPUST na bilo kojoj veb stranici, društvenim mrežama ili bilo kojem drugom javno dostupnom mjestu osim ako nije objavljen putem alata unutar GoOpti internet portala (ako ti alati omogućavaju takvu distribuciju). U slučaju gore navedenog neovlašćenog djelovanja (zloupotrebe), KUPAC se izričito slaže da se KOD ZA POPUST deaktivira i da KUPAC više neće moći da ga koristi i da više neće imati pravo na bilo kakvu naknadu. KUPAC se u potpunosti slaže s tim. Nezakonita aktivnost je i objavljivanje ili prodaja KODOVA ZA POPUST, primljenih u okviru REFERRAL PROGRAMA (programa preporuke), na javnim veb portalima sa masovnim ponudama popusta ili drugih pogodnosti. POSREDNIK takođe zadržava pravo poništiti ili ukloniti sve referral linkove (linkove preporuke) koji se koriste u te svrhe.

„KUPAC“ je fizičko ili pravno lice, koje traži i naručuje usluge posredovanja prevoza od strane POSREDNIKA i pristaje da POSREDNIK prema sopstvenom nahođenju vodi i organizuje PREVOZ. KUPAC može biti i PUTNIK.

„KVALIFIKOVANA KUPOVINA“ znači prodaju GOOPTI USLUGA, koja se finalizuje i plaća u cijelosti, a koje se naknadno ne otkazuje.

„mojOpti NALOG“ označava korisnički nalog koji se može kreirati na INTERNET STRANICI i koji omogućava funkcije koje su navedene u ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA i/ili na INTERNET STRANICI. MojOpti NALOG mora biti kreiran da bi se mogla kompletirati rezervacija GOOPTI USLUGA. Prilikom kreiranja mojOpti NALOGA za PARTNERSKI NALOG/RAČUN, generišu se dvije sekcije naloga: lični i/ili partnerski.

„mojPopust“ označava sekciju (tab, kartica) „mojOpti NALOGA”, u kojoj je naveden zbirni iznos popusta koji se mogu otkupiti od strane vlasnika naloga.

„ODREDBE I USLOVI REFERRAL PROGRAMA“ su odredbe i uslovi koji regulišu saradnju između POSREDNIKA, DAVAOCA PREPORUKE i PREPORUČENOG PRIJATELJA na način na koji su to POSREDNIK, DAVALAC PREPORUKE i PREPORUČENI PRIJATELJ dogovorili. ODREDBE I USLOVI REFERRAL PROGRAMA su sastavni dio GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

„ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA“ su odredbe i uslovi koji regulišu saradnju između POSREDNIKA i KUPCA/PUTNIKA a način dogovoren između KUPCA I POSREDNIKA. ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA su sastavni dio GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

„ODREDBE I USLOVI PREVOZA“ su odredbe i uslovi koji regulišu saradnju između PREVOZNIKA i KUPCA/PUTNIKA, na način dogovoren između KUPCA I PREVOZNIKA. ODREDBE I USLOVI PREVOZA su sastavni dio GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

„ODREDBE I USLOVI AFFILIATE PROGRAMA označavaju odredbe i uslove koji regulišu saradnju između POSREDNIKA i AFFILIATE PARTNERA, na način na koji je to dogovoreno između AFFILIATE PARTNERA i POSREDNIKA. ODREDBE I USLOVI AFFILIATE PROGRAMA su sastavni dio GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

PAKET „APSOLUTNO BEZ BRIGE“ predstavlja uslugu koja se dodatno plaća i koju pruža POSREDNIK, a koja u specifičnim situacijama nudi KUPCU/PUTNIKU zamjenski prevoz u obliku drumskog ili avio prevoza, i/ili smještaj, na način na koji je to definisano u ODREDBAMA I USLOVIMA POSREDOVANJA.

„PARTNER“ je pravno lice koje prosljeđuje podatke o upitima o prevozu na INTERNET STRANICU i koje zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji sa POSREDNIKOM ili sarađuje sa POSREDNIKOM na osnovu ovih GOOPTI ODREDBI I USLOVA (koje regulišu način slanja porudžbine i plaćanja) i/ili koji je napravio PARTNERSKI NALOG, a ujedno se ponaša i kao KUPAC u postupku kreiranja rezervacije u skladu s ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA. PARTNER takođe ima i mojOpti NALOG.

„PARTNERSKI RAČUN“ predstavlja uslugu za pravno lice, koje kupuje usluge prevoza za vlastite potrebe ili kao posrednik. Oni mogu registrovati svoju kompaniju na INTERNET STRANICI i ostvariti pogodnosti navedene na INTERNET STRANICI (tzv. reseller račun i/ili poslovni račun).

„POSREDNIK“ znači GOOPTI.

„PREVOZNIK“ označava pružaoca usluge prevoza, koji u skladu sa UGOVOROM O PREVOZU sklopljenim između KUPCA/PUTNIKA i PREVOZNIKA, i u skladu sa ODREDBAMA I USLOVIMA PREVOZA, pruža uslugu prevoza. Svi PREVOZNICI su članovi GOOPTI PLATFORME.

„PRIVATNI PREVOZ“ – je vrsta prilagođenog prevoza, u tačno određeno vrijeme, od određenog mjesta polaska do određenog mjesta dolaska (mjesto iskrcavanja), izabranih od strane KUPCA. PRIVATNI PREVOZ se organizuje i realizuje samo za PUTNIKE koje je u rezervaciji naveo KUPAC prilikom kreiranja rezervacije. Dodavanje PUTNIKA iz drugih rezervacija na isti prevoz nije moguće. Prilikom izbora PRIVATNOG PREVOZA, a u toku kreiranja rezervacije na INTERNET STRANICI, moguće je izabrati opciju PRIVATNOG PREVOZA sa mogućnošću povraćaja plaćene naknade, u slučaju otkazivanja porudžbine/rezervacije.

„PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i PARTNERA onda kada PARTNER prihvata GOOPTI ODREDBE I USLOVE, i nakon registracije mojOpti NALOGA počne naručivati usluge u skladu s ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA.

„PRUŽALAC USLUGA TREĆE STRANE“ (third party service provider) nudi prevoz i/ili druge usluge na GOOPTI INTERNET STRANICI. GOOPTI smo pruža KUPCU mogućnost sklapanja odgovarajućeg ugovora s PRUŽAOCEM USLUGA TREĆE STRANE. GOOPTI ne preuzima nikakvu odgovornost za izvršenje ugovora sklopljenog između KUPCA I PRUŽAOCA USLUGA TREĆE STRANE, i tom prilikom se mogu primijeniti posebne odredbe i uslovi, što je jasno i naznačeno u postupku kreiranja rezervacije. GOOPTI u ovom slučaju djeluje samo kao procesor plaćanja za PRUŽAOCA USLUGA TREĆE STRANE, KUPAC plaća rezervisane usluge GOOPTI-JU, a PRUŽALAC USLUGA TREĆE STRANE izdaje račun za naručene usluge.

„PREPORUČENI PRIJATELJ“ označava osobu koja je dobila preporuku od DAVAOCA PREPORUKE i koja može u skladu sa ODREDBAMA I USLOVIMA REFERRAL PROGRAMA dobiti REFERRAL POPUST.

„PROVIZIJA“ – je uplata PARTNERU ili AFFFILIATE PARTNERU u skladu sa ovim GOOPTI ODREDBAMA i USLOVIMA.

„PUTNIK“ je fizičko lice koja zapravo koristi usluge posredovanja u prevozu u skladu s ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA

„REFERRAL POPUST“ je popust koji je dobio PREPORUČENI PRIJATELJ, a koji predstavlja iznos umanjenja cijene u iznosu/procentu koji je odobrio GOOPTI.

„UGOVOR O POSREDOVANJU“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i KUPCA u kojem KUPAC prihvata GOOPTI ODREDBE I USLOVE, prihvata GOOPTI POLITIKU PRIVATNOSTI i potvrđuje svoju PORUDŽBINU.

„UGOVOR O PREVOZU“ označava ugovor sklopljen između KUPCA/PUTNIKA i PREVOZNIKA u skladu s OPŠTIM ODREDBAMA I USLOVIMA PREVOZA.

„UGOVOR AFFILIATE PROGRAMA“ označava ugovor sklopljen između POSREDNIKA i AFFILIATE PARTNERA pri zaključenju kojeg AFFILIATE PARTNER prihvata GOOPTI ODREDBE I USLOVE, i (nakon obavljene registracije) započinje sa korišćenjem usluga AFFILIATE PROGRAMA u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA.

„VREMENSKI RASPON FLEKSIBILNOSTI“ znači raspon vremena koje odražava maksimalno odstupanje (u satima) stvarnog polaska/dolaska u odnosu na odabrano (i prihvaćeno) vrijeme polaska/dolaska, koji je izabrao KUPAC.

„VAUČER“ označava potvrdu koju izdaje GOOPTI PLATFORMA, a koja potvrđuje da je KUPAC pravilno poslao nalog za posredovanje koji je POSREDNIK dužan da sprovede u skladu s ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA. VAUČER nije prenosiv.

„VREMENSKI OKVIR“ označava vremenski interval, koji je na raspolaganju PUTNIKU (i) između planiranog dolaska na aerodrom i planiranog polijetanja aviona ili (i) između planiranog slijetanja aviona i planiranog polaska sa aerodroma, gdje drumski transfer do/od aerodroma obavlja PREVOZNIK, a avio prevoz DRUGI PREVOZNIK. VREMENSKI OKVIR određuje KUPAC.

„VRIJEME NAJKASNIJEG DOLASKA“ označava najkasniji trenutak, izabran od strane KUPCA, do kojeg PREVOZNIK planira dovesti PUTNIKA na lokaciju dolaska (odredište) izabranu prilikom rezervacije. Označeno kao: „NAJKASNIJI DOLAZAK (ili vrijeme)“ ili slično na INTERNET STRANICI.

„VRIJEME NAJRANIJEG POLASKA“ označava najraniji trenutak, izabran od strane KUPCA, na koji PUTNIK pristaje da bude spreman za prevoz sa određene lokacije za POLAZAK. Na INTERNET STRANICI navedeno kao „POLAZAK U (i vrijeme)“ ili kao „POLAZAK IZMEĐU (i vrijeme) - prvi sat unutar vremenskog intervala za polazak “.

„VEB STRANICA AFFILIATE PARTNERA“ označava internet stranicu na kojoj će biti postavljen affiliate link koji će korisnika preusmjeriti na INTERNET STRANICU.

ČLAN 3. – AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

GOOPTI pažljivo štiti prava svoje intelektualne svojine, uključujući ali ne ograničavajući se na materijalno autorsko pravo i/ili industrijsku imovinu.

Svi znakovi i bilo koji znak GoOpti®, zajedno i pojedinačno, zaštićeni su kao zaštitni znakovi i/ili autorska djela. Svi sadržaji, oblici i dizajn dostupni korisniku INTERNET STRANICE su u cijelosti ili djelimično zaštićeni propisima o zaštiti intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o autorskim pravima i/ili zaštiti industrijske imovine.

Svaka nezakonita upotreba bilo kojeg od djelova GOOPTI intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje, distribuciju i pružanje/prenošenje intelektualne svojine ili uključivanje GOOPTI intelektualne svojine u druga autorska djela, omogućavanje trećim stranama da pristupe ili korište GOOPTI intelektualnu svojinu ili bilo koja druga upotreba koju GOOPTI nije unaprijed pismeno odobrio, strogo je zabranjena.

Korisnik INTERNET STRANICE je odgovoran GOOPTI-JU, za bilo kakvu štetu GOOPTI-JU, nastalu kršenjem obveza i ograničenja definisanih u ovom članku.

ČLAN 4. – ZAKON, RJEŠAVANJE SPOROVA, JURISDIKCIJA

UGOVOR O POSREDOVANJU, UGOVOR O PREVOZU, PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI, UGOVOR O AFFILIATE PROGRAMU i UGOVOR O REFERRAL PROGRAMU se sklapaju pod ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA i sastavljaju se i uređuju u skladu s zakonima Holandije. Odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji roba (CISG iz 1980.) se ne primjenjuju na ove ugovore.

Ugovorne strane ovim putem pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ukoliko to nije moguće, stranke se slažu da će nadležnost nad svim sporovima u vezi sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA imati materijalno nadležni sud u Amsterdamu, Holandija, osim ako drugi sud ima teritorijalnu nadležnost u skladu s odredbama EU zakonodavstva o zaštiti potrošača ili zakonodavstva EU države članice, ili osim ako ovim GOPOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA nije drugačije određeno.

ČLAN 5. – OSTALO

U slučaju razlika između ovih GOOPTI ODREDBI I USLOVA na raznim jezicima, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.

Kao valuta poslovanja, a prema ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, izabran je euro. Sve kupovine se realizuju u eurima bez obzira na valutu transakcije koju prilikom kreiranja rezervacije odabere KUPAC. KUPAC u potpunosti preuzima i snosi valutni rizik.

U slučaju nevaženja ili poništavanja odredbe ovih GOOPTI ODREDBI I USLOVA, ostale odredbe GOOPTI ODREDBI I USLOVA ostaju na snazi sve dok se svrha strana u ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA još uvijek može postići. Sve nevažeće ili poništene odredbe i/ili klauzule se zamjenjuju novom klauzulom koja predstavlja ekonomske ciljeve strana, ako je takav dodatak moguć materijalnim i/ili proceduralnim zakonom.

GOOPTI zadržava pravo na izmjenu ovih GOOPTI ODREDABA I USLOVA i njihovu objavu na INTERNET STRANICI.

Ove GOOPTI ODREDBE I USLOVI stupaju na snagu dan nakon objave na INTERNET STRANICI, tj. 3. Decembra 2019., kada se prestaju primjenjivati tad već bivše ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA, ODREDBE I USLOVI PREVOZA i/ili bivše GOOPTI ODREDBE I USLOVI.

II. ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA

ČLAN 1. – UVODNE IZJAVE

Ove ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA određuju: (1) uslove prodaje i kupovine posredovanja za usluge prevoza fizičkih lica i prtljaga kao i (2) obveze i odgovornosti POSREDNIKA i obaveze i odgovornosti fizičkih/pravnih lica (KUPACA) pri naručivanju usluga posredovanja i pri sklapanju UGOVORA O POSREDOVANJU. Na osnovu ovih ODREDBI I USLOVA POSREDOVANJA, strane se dogovaraju o pravima i obvezama u ugovornom odnosu gdje KUPAC naručuje posredovanje prevoza, a POSREDNIK posreduje pri prevozu osoba i prtljaga, koje obavlja PREVOZNIK. Ove ODREDBE I USLOVI POSREDOVANJA su sastavni dio UGOVORA O POSREDOVANJU.

ČLAN 2. – REZERVACIJA USLUGA PREVOZA I CIJENA

KUPAC tokom postupka kreiranja rezervacije mora: da odredi mjesto polaska i dolaska, da odredi da li je riječ o povratnom putovanju ili putovanju u jednom smjeru, da odabere datum usluge prevoza i željeno VRIJEME NAJKASNIJEG DOLASKA ili VRIJEME NAJRANIJEG POLASKA, da precizira ukupan broj PUTNIKA navođenjem tačnog broja odraslih osoba, djece i beba/novorođenčadi.

Dijete je osoba čija je visina manja od 150 cm a težina veća od 9 kg, a beba je osoba čija je težina manja od 9 kg. Ako među PUTNICIMA ima djece ili beba, PREVOZNIK će osigurati odgovarajući broj sjedišta za djecu i/ili bebe s obzirom na broj djece i/ili beba koji je KUPAC odredio prilikom kreiranja rezervacije (npr. broj i modeli dječjih sjedišta). Ako KUPAC ne navede tačan broj djece i/ili beba prilikom kreiranja rezervacije, POSREDNIK nije dužan da započne i dovrši posredovanje prevoza za bebe, djecu i njihove staratelje, i POSREDNIK u vezi sa tim nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može zadesiti KUPCA/PUTNIKA zbog toga, a KUPAC se izričito slaže s tim.

Ako KUPAC želi da rezerviše prevoz za GRUPU DJECE, KUPAC prvo mora pozvati GOOPTI kontakt centar (kontakt brojevi su dostupni na INTERNET STRANICI) i obavijestiti POSREDNIKA o planiranoj rezervaciji. Ukoliko KUPAC to ne uradi, POSREDNIK više nije obavezan dovršiti svoje posredovanje za usluge prevoza, a KUPAC se izričito slaže s tim.

Prilikom kreiranja rezervacije KUPAC mora unijeti sljedeće informacije o PUTNICIMA: ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-mejl adresu, lokacije polaska i dolaska (ukoliko je to potrebno i ukoliko su različite od prvobitno odabranih) za svakog PUTNIKA. Ukoliko kontakt podaci PUTNIKA nijesu unešeni, POSREDNIK neće moći da obavijesti PUTNIKA o vremenu/mjestu odlaska i/ili o drugim važnim podacima. KUPAC preuzima odgovornost za bilo koji ili sve gubitke, štete ili prigovore bilo koje prirode i svaki rizik i druge posljedice, kao što su novčane kazne, koje proizilaze iz takvih propusta.

KUPAC, prilikom kreiranja rezervacije, može unijeti podatke samo za prvog PUTNIKA, a može unijeti i podatke za sve PUTNIKE. Ako KUPAC unese informacije samo za prvog PUTNIKA, prvi PUTNIK mora imati spisak svih PUTNIKA koji je potrebno da preda vozaču na dan prevoza. Prvi PUTNIK koji je naveden u rezervaciji je vlasnik rezervacije i smatra se da su ga KUPAC i ostali PUTNICI ovlastili da može da po potrebi vrši izmjene vezano za prevoz,a koje se odnose na sve PUTNIKE ili na pojedinačnog PUTNIKA.

KUPAC je saglasan sa time da treba da informiše sve PUTNIKE za koje KUPAC rezerviše posredovanje prevoza o GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA i o GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI, i da treba da osigura da PUTNICI u potpunosti prihvate GOOPTI ODREDBE I USLOVE i GOOPTI POLITIKU PRIVATNOSTI. Ukoliko to ne uspije, KUPAC je odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu POSREDNIKU koja iz toga proizlazi, i KUPAC se izričito slaže sa tim.

Pri rezervisanju posredovanja prevoza do aerodroma ili druge lokacije sa koje PUTNIK nastavlja svoje putovanje drugim oblikom prevoza, pravilan izbor VREMENA NAJKASNIJEG DOLASKA ili, u slučaju putovanja u povratnom smjeru, VREMENA NAJRANIJEG POLASKA, je od najvećeg značaja.

KUPAC je odgovoran za pravilan izbor vremena najkasnijeg dolaska/najranijeg polaska, koja inače treba da budu usklađena sa planom puta, vremenskim rokovima, sa instrukcijama i pravilima DRUGOG PREVOZNIKA. Uzimajući u obzir raspored DRUGOG PREVOZNIKA, KUPAC mora da odredi najkasniji termin dolaska na lokaciju sa koje PUTNIK nastavlja putovanje sa DRUGIM PREVOZNIKOM i/ili da odredi najraniji termin kada će doci na lokaciju polaska, sa kojeg PUTNIK nastavlja putovanje s PREVOZNIKOM.

Pretraživač leta na INTERNET STRANICI, koji provjerava usklađenost vremena polijetanja i slijanja aviona sa definisanim VREMENOM NAJKASNIJEG DOLASKA ili definisanim VREMENOM NAJRANIJEG POLASKA, samo je informativnog i indikativnog karaktera. POSREDNIK nije odgovoran za tačnost i rad pretaživača letova i ne preuzima nikakvu odgovornost koja proizlazi iz nepravilne upotrebe ili rukovanja ovim alatom, a KUPAC se izričito slaže s tim.

POSREDNIK ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju kašnjenja DRUGIH PREVOZNIKA i za štetu koju je KUPAC i/ili PUTNIK pretrpio zbog korišćenja pretraživača leta na INTERNET STRANICI ili zbog pogrešne procjene KUPCA u vezi s VREMENOM NAJKASNIJEG DOLASKA ili VREMENOM NAJRANIJEG POLASKA, i KUPAC se izričito slaže s tim.

VRIJEME NAJRANIJEG POLASKA I VRIJEME NAJKASNIJEG DOLASKA su termini procijenjeni na osnovu udaljenosti između mjesta polaska i mjesta dolaska, na osnovu broja putnika i na osnovu očekivanih uslova u saobraćaju. Ti termini se mogu razlikovati od stvarnog vremena polaska i/ili dolaska, i to je nešto što KUPAC mora uzeti u obzir prilikom kreiranja rezervacije za uslugu prevoza, a za to POSREDNIK ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu, i KUPAC se izričito slaže s tim.

POSREDNIK, PARTNER i PREVOZNIK ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi (netačnog) izbora vremena polaska i dolaska, a gdje je taj izbor baziran na osnovu plana leta ili rasporeda DRUGIH PREVOZNIKA, jer se vremena polaska i odlaska DRUGIH PREVOZNIKA može promijeniti, a DRUGI PREVOZNICI obavještavaju samo svoje putnike o tome.

Cijena posredovanja/prevoza nije fiksna, ona se mijenja sa vremenom i zavisi od vrste prevoza koju KUPAC izabere i od tražnje za uslugama na određenoj relaciji na određeni dan i u određeno vrijeme. Dakle, KUPAC svojim upitom aktivno utiče na cijenu i izvršenje prevoza, zbog čega otkazivanje UGOVORA O POSREDOVANJU nije moguće nakon što je UGOVOR O POSREDOVANJU sklopljen i/ili nijedna uplata ne može biti vraćena KUPCU.

GOOPTI USLUGE se takođe mogu kupiti putem GOOPTI kontakt centra. GOOPTI kontakt centar možete dobiti pozivom na broj koji je naveden sa INTERNET STRANICI. POSREDNIK zadržava pravo da obračuna drugačiju cijenu posredovanja/prevoza od cijene navedene na INTERNET STRANICI, u slučaju da KUPAC rezervaciju obavi preko GOOPTI kontakt centra.

POSREDNIK može naplatiti dodatnu naknadu za rezervacije izvršene putem GOOPTI kontakt centra. KUPAC je, u postupku kreiranja rezervacije, od strane GOOPTI kontakt centra informisan o visini te naknade.

ČLAN 3. – REZERVACIJE, PLAĆANJE I POTVRDA

Nakon što se svi potrebni podaci, putem INTERNET STRANICE unesu u sistem, sistem će KUPCU ponuditi opcije za prevoz koje su u tom trenutku dostupne za odabrane termine i za navedene datume.

POSREDNIK posreduje u kupovini dvije različite vrste prevoza, koje se razlikuju po ograničenjima i karakteristikama usluge. To su: PRIVATNI PREVOZ i DIJELJENI PREVOZ. Ove dvije vrste prevoza se realizuju od strane ČLANOVA PLATFORME. POSREDNIK nudi i druge vrste prevoza koje su detaljno opisane u odredbama i uslovima PRUŽAOCA USLUGA TREĆE STRANE, koji realizuju te usluge. Prilikom naručivanja ovih vrsta usluga, KUPAC mora potvrditi i prihvatiti odredbe i uslove tog PRUŽAOCA USLUGA TREĆE STRANE, koji je izabran za sklapanje UGOVORA O POSREDOVANJU.

KUPAC mora izabrati jednu vrstu prevoza po smjeru i mora se registrovati se i/ili prijaviti na INTERNET STRANICU unosom potrebnih podataka i potvrđivanjem da se KUPAC potpuno slaže sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA I GOOPTI POLITIKOM PRIVATNOSTI. POSREDNIK nije obavezan posredovati za prevoz bilo kojem KUPCU koji u potpunosti ne prihvata GOOPTI ODREDBE I USLOVE i GOOPTI POLITIKU PRIVATNOSTI.

KUPAC nakon toga može preći na sljedeći korak – plaćanje. Plaćanje se može izvršiti onim kreditnim i debitnim karticama koje su navedene na INTERNET STRANICI. Ako KUPAC sačuva podatke o kreditnoj/debitnoj kartici prilikom kreiranja rezervacije, sve dalje porudžbine posredovanja može platiti istom karticom bez ponovnog unosa podataka sa kartice.

ČLAN 4. – SKLAPANJE UGOVORA O POSREDOVANJU

Nakon što je KUPAC potvrdio plaćanje, sklopljen je UGOVOR O POSREDOVANJU i POSREDNIK započinje postupak posredovanja za prevoz. KUPAC dobija VAUČER kojim se potvrđuje da je njegova rezervacija (porudžbina posredovanja za prevoz) završena. POSREDNIK se obvezuje da sprovede postupak posredovanja, da izabere optimalnog PREVOZNIKA i da omogući da odabrani PREVOZNIK realizuje prevoz shodno zahtjevu KUPCA, osim u onim slučajevima definisanim u ODREDBAMA I USLOVIMA POSREDOVANJA.

POSREDNIK ne sprovodi posredovanje za prevoz GRUPE DJECE ili pojedinaca mlađih od petnaest (15) godina bez pratnje odrasle osobe ili pismenog pristanka zakonskog staratelja i ne sprovodi posredovanje za prevoz životinja bez prethodnog prelimirarnog pismenog odobrenja POSREDNIKA i bez pratnje osobe koja se stara za te životinje.

U slučaju izbora DIJELJENOG PREVOZA, POSREDNIK može organizovati različite PREVOZNIKE/više PREVOZNIKA koji će realizovati prevoz. KUPAC izričito pristaje da POSREDNIK može organizovati različite PREVOZNIKE/više PREVOZNIKA za prevoz zbog čega će PUTNICI, i njihov prtljag, možda trebati da se premjeste iz jednog vozila u drugo tokom prevoza.

Ako nije došlo do raskida UGOVORA O POSREDOVANJU ili UGOVORA O PREVOZU i prevoz se obavi, POSREDNIK neće KUPCU naplatiti nikakvu proviziju. Stoga KUPAC plaća samo prevoz.

Ako KUPAC ima bilo kakvu reklamaciju (zalbu) u vezi sa izvršavanjem UGOVORA O POSREDOVANJU ili drugim uslugama, može istu podnijeti kroz mojOpti NALOG u skladu s članom 10. ODREDBI I USLOVA PREVOZA.

Ako KUPAC dobije povraćaj sredstava od platnog procesora, zaobilazeći žalbeni postupak utvrđen od strane POSREDNIKA, POSREDNIK može zatražiti povraćaj novca putem sudskog postupka. KUPAC je obvezan pokriti sve razumne naknade i troškove povezane sa takvim sudskim i/ili pretprocesnim postupkom ili koracima preduzetim za izvršenje/povraćaj zahtjeva.

ČLAN 5. – INFORMISANJE PUTNIKA I PLAN PUTOVANJA

Najkasnije na dan prevoza, GOOPTI PLATFORMA šalje KUPCU/PUTNIKU poruku sa planom putovanja putem SMS-a i e-mejla. Plan putovanja sadrži precizirano mjesto polaska i vrijeme polaska, koje može odstupati za +/- petnaest (15) minuta od odabranog VREMENSKOG RASPONA FLEKSIBILNOSTI, a KUPAC se izričito slaže s tim.

Najkasnije do jedan (1) sat prije polaska, GOOPTI PLATFORMA šalje PUTNIKU/KUPCU poruku sa informacijama o PREVOZNIKU, vozačeve kontakt podatke i ostale detalje o prevozu. Ukoliko dođe do greške u komunikaciji zbog kvara na kompjuterskom sistemu, telefonu ili internet mreži, to će se smatrati višom silom, i u vezi sa tim POSREDNIK nije odgovoran ako PUTNICI ne prime obavještenje o prevozu, i KUPAC/PUTNIK se izričito slaže s tim.

U slučaju neočekivanih uslova koji uzrokuju promjene prve rezervacije, POSREDNIK će poslati PUTNIKU još jedno/novo obavještenje koja sadrži nove podatke o vremenu polaska, lokaciji polaska, PREVOZNIKU i vozilu. PUTNIK mora najnoviju poruku smatrati tačnom i validnom porukom.

POSREDNIK koristi podatke o PUTNICIMA i kontakt podatke, koje je naveo KUPAC i ne odgovara i ne snosi štetu za tačnost podataka. POSREDNIK ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati upotrebom netačnih podataka ili kontakt podataka koje je dostavio KUPAC, a KUPAC/PUTNIK se izričito slaže s tim.

ČLAN 6. – PRTLJAG

Svaki PUTNIK ima pravo bez naknade i bez najave POSREDNIKU, ponijeti manje komade ručnog prtljaga (kofere, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze težinu, dimenzije i količine navedene prilikom kreiranja rezervacije na INTERNET STRANICI. Sav ostali prtljag mora se unaprijed prijaviti i platiti najkasnije do dva (2) dana prije polaska. Cijene prtljaga zavise od vrste vozila koje se koriste za odabrani put. KUPAC, prilikom kreiranja rezervacije, navodi tačne dimenzije, broj komada prtljaga i vrstu prtljaga, a na osnovu tih podataka GOOPTI PLATFORMA automatski izračunava cijenu tog prtljagu.

POSREDNIK i PARTNER nijesu odgovorni niti snose ikakvu odgovornost za lične stvari izgubljene ili zaboravljene u vozilu.

ČLAN 7. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE KUPCA

Ako iz bilo kojeg razloga KUPAC otkaže narudžbinu posredovanja prevoza prije sklapanja UGOVORA O PREVOZU između KUPCA i PREVOZNIKA, naknada koju POSREDNIKU plaća KUPAC predstavlja naknadu za već obavljeno djelo POSREDOVANJA i ista se ne vraća KUPCU. KUPAC se izričito slaže da je ova naknada nepovratna. Nakon otkazivanja od strane KUPCA, što rezultira i prestankom UGOVORA O POSREDOVANJU, GOOPTI PLATFORMA izdaje KUPCU potvrdu o otkazivanju rezervacije i račun o plaćenoj naknadi za već obavljeno djelo posredovanja.

Prilikom rezervisanja PRIVATNOG PREVOZA, KUPAC može imati mogućnost da odabere jeftiniju opciju prevoza koja ne uključuje mogućnost povraćaja novca u slučaju otkazivanja rezervacije ili skuplju opciju koja omogućava KUPCU da otkaže rezervaciju na INTERNET STRANICI do 48 sati prije planiranog prevoza, nakon čega KUPAC dobija povraćaj cjelokupnog iznosa novca.

U slučaju da KUPAC otkaže DIJELJENI PREVOZ, povraćaj uplaćene naknade (uplaćenog novca) nije moguć i primjenjuje se prva stavka ovog člana.

Kada KUPAC otkaže rezervaciju i nema pravo na naknadu, GOOPTI PLATFORMA može izdati KOD ZA POPUST u iznosu dijela uplaćene naknade. To je moguće samo ako KUPAC otkaže rezervaciju putem INTERNET STRANICE, kroz mojOpti NALOG.

Procenat od plaćene cijene, koji se može izdati u obliku KODA ZA POPUST zavisi od toga koliko je (vremena) unaprijed POSREDNIK obaviješten o otkazivanju. Procenat od prethodno plaćene cijene, koji se dobija u obliku KODA ZA POPUST može varirati između 80% i 5% prethodno plaćene cijene. Ako KUPAC otkaže prevoz pojedinačnog PUTNIKA iz grupe, KUPAC će imati pravo na KOD ZA POPUST koji ne može biti veći od 10 % od uplaćene naknade koja se odnosi na tog pojedinačnog PUTNIKA.

Ako KUPAC želi da promijeni bitne elemente UGOVORA O POSREDOVANJU (npr. vrijeme/datum polaska), to može biti moguće samo ako je unaprijed dogovoreno s POSREDNIKOM. POSREDNIK ima pravo, u vezi sa tim, da naplati od KUPCA svaku promjenu (za svakog pojedinačnog PUTNIKA).

ČLAN 8. – OTKAZIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU OD STRANE POSREDNIKA

POSREDNIK ima pravo da otkaže posredovanje, a u vezi sa tim i sam prevoz, kao i da nadoknadi KUPCU cijeli uplaćeni iznos pod uslovom da POSREDNIK obavijesti KUPCA o otkazivanju SMS porukom i/ili e-mejlom barem 30 dana prije datuma planiranog polaska PUTNIKA. U tom slučaju, POSREDNIK je dužan KUPCU nadoknaditi cijelu uplatu, ali POSREDNIK nije odgovoran za bilo kakvu drugu štetu ili troškove KUPCA i/ili PUTNIKA. KUPAC i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

POSREDNIK ima pravo da otkaže posredovanje prevoza, a sa tim u vezi i sam prevoz u roku od 24 sata nakon kupovine i izdavanja VAUČERA, ako se ustanovi greška u sistemu kupovine. U tom slučaju, POSREDNIK će odmah obavijestiti KUPCA i vratiti kupcu prethodno uplaćeni iznos. U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za bilo koju drugu štetu ili troškove KUPCA i/ili PUTNIKA. KUPAC i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

POSREDNIK uvijek ima pravo da otkaže posredovanje prevoza, a sa tim vezi i sam prevoz, bez povraćaja uplaćene naknade ako otkrije da je KUPAC i/ili DRUGI POSREDNIK i/ili PUTNIK zloupotrijebio program i/ili online sistem za kupovinu (rezervacije). U tom slučaju, POSREDNIK nije odgovoran za bilo koju drugu štetu ili troškove KUPCA i/ili PUTNIKA. KUPAC i/ili PUTNICI se izričito slažu s tim.

ČLAN 9. – PAKET APSOLUTNE BEZ BRIGE

PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE je usluga koja se plaća i koja je dostupna samo onim KUPCIMA/PUTNICIMA koji putuju prema aerodromima ili od aerodroma. Ako KUPAC/PUTNIK želi iskoristiti ovu dodatnu uslugu, KUPAC mora odabrati prikladan VREMENSKI OKVIR koji će osigurati pravovremeni check in PUTNIKA na aerodrom i/ili pravovremenu odjavu i preuzimanje prtljaga od strane PUTNIKA sa aerodroma nakon slijetanja. KUPAC mora navesti/potvrditi na INTERNET STRANICI broj leta povezan s GOOPTI prevozom.

Ako KUPAC/PUTNIK želi koristiti PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE, ovu uslugu KUPAC mora da kupi prilikom kreiranja rezervacije ili kasnije (naknadno), a prije početka GOOPTI prevoza, ali u roku određenom na INTERNET STRANICI. Ugovor o kupovini PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE sklapa se prilikom njegove kupovine.

Ako je KUPAC u postupku rezervacije i u skladu s ovim članom, potvrdio VREMENSKI OKVIR, kupio i platio PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE ili kupio i platio PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE naknadno kao što je navedeno u prethodnom stavu, POSREDNIK će, u određenim slučajevima koji su definisani u ovim ODREDBAMA I USLOVIMA POSREDOVANJA, organizovati zamjenski drumski prevoz i/ili let i/ili smještaj za PUTNIKA pod sljedećim uslovima:

9.1 Ako je PUTNIK propustio let zbog kašnjenja GOOPTI prevoza, uzrokovanog određenim događajem koji se može smatrati događajem „više sile“ definisanim u ovim GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, ali nije indirektno ili direktno uzrokovan terorističkim aktima, građanskim nemirima, izbjegličkim ili humanitarnim krizama, oružanim sukobima ili slučajevima izazivanja vanrednih stanja (bilo službenih ili neslužbenih, proglašenih ili neprijavljenih) i situacija prirodnih katastrofa koje uzrokuju šire poremećaje (uključujući: lokalne/regionalne/globalne) u avio ili drumskom saobraćaju, POSREDNIK će što prije pružiti PUTNIKU zamjenski let za isto odredište definisano neiskorištenom avionskom kartom PUTNIKA, u istoj klasi, sa istog aerodroma ako je moguće ili sa bilo kojeg drugog aerodroma sa kojom je PREVOZNIK povezan. POSREDNIK će snositi troškove zamjenskog leta (avionske karte) i troškove prevoza PUTNIKA do aerodroma.

Ako je zamjenski let više od osamnaest (18) sati kasnije od propuštenog, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti prenoćište, prevoz sa aerodroma do mjesta prenoćišta, i od mjesta prenoćišta nazad do aerodroma na dan zamjenskog leta.

Ako PREVOZNIK doveze PUTNIKA na aerodrom DO VREMENA NAJKASNIJEG dolaska, koje je odabrao KUPAC/PUTNIK prilikom rezervacije, ali PUTNIK i pored toga propušta let (npr. zbog vlastite nepažnje PUTNIKA ili zbog prekratkog VREMENSKOG OKVIRA izabranog od strane KUPCA prilikom rezervacije), PUTNIK ne može iskoristiti PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE, a POSREDNIK je slobodan od svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE.

9.2

A) Ukoliko je vrijeme polaska leta PUTNIKA unaprijed promijenjeno od strane DRUGOG PREVOZNIKA (let leti sa istog aerodroma, ali je planirano vrijeme polijetanja promijenjeno), o čemu je PUTNIK obaviješten najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza, a PUTNIK POSREDNIKU dostavi takve informacije primljene od DRUGOG PREVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primanja informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz do mjesta polaska DRUGOG PREVOZNIKA. Zamjenski prevoz se može osigurati u skladu sa VREMENSKIM RASPONOM FLEKSIBILNOSTI kojeg je KUPAC izabrao prilikom kreiranja rezervacije. Ukoliko KUPAC ne dostavi informaciju o promjeni termina leta u roku od 12 sata od dobijanja takve informacije, i ukoliko je izvještaj o promjeni kreiran manje od trideset šest (36) sati prije zakazanog prevoza, KUPAC se izričito slaže da je POSREDNIK, a u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati kao promjena rezervacije pod GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti KUPCA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja. POSREDNIK je dužan osigurati zamjenski prevoz u slučajevima kada je termin polaska leta (polijetanja) pomjeren na ranije vrijeme. U slučajevima kada se termin leta (polijetanja) pomjeri na kasnije vrijeme, POSREDNIK će pružiti zamjenski prevoz samo kada je let u kašnjenju za više od tri (3) sata.

B) Ako DRUGI PREVOZNIK unaprijed promijeni vrijeme slijetanje aviona PUTNIKA (let slijeće na planirani aerodrom ali je planirani termin slijetanja promijenjen), o čemu je PUTNIK obaviješten najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza sa aerodroma, a PUTNIK POSREDNIKU dostavi takve informacije primljene od DRUGOG PREVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primanja informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz od mjesta slijetanja DRUGOG PREVOZNIKA do lokacije dolaska koju je KUPAC izabrao prilikom rezervacije. Zamjenski prevoz može se osigurati u skladu sa vremenskim rasponom fleksibilnosti kojeg je KUPAC izabrao prilikom kreiranja rezervacije. Ukoliko je izvještaj o promjeni kreiran manje od trideset šest (36) sati prije zakazanog prevoza, KUPAC se izričito slaže da je POSREDNIK, a u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati kao promjena rezervacije pod GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti KUPCA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

9.3 Ako je vrijeme slijetanja leta PUTNIKA u kašnjenju (vrijeme između dolaska leta i polaska GOOPTI prevoza je prekratko), o čemu avio kompanija nije obavijestila PUTNIKA najmanje 48 sati prije polaska planiranog GOOPTI prevoza i ukoliko polazak inicijalnog GOOPTI prevoza od(sa) aerodroma nije moguć u skladu s GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz do odabranog mjesta za dolazak (navedenog na rezervaciji) najkasnije u roku od šest (6) sati od primanja obavještenja od PUTNIKA o očekivanom vremenu slijetanja odloženog leta ili od primanja obavještenja od PUTNIKA poslatog nakon slijetanja odloženog aviona. PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o kašnjenju leta najkasnije trideset (30) minuta nakon slijetanja pomjerenog leta (leta koji je u kašnjenju) putem e-mejla, SMS-a ili telefona.

9.4. Ako je PUTNIKOV let preusmjeren na drugi aerodrom, o čemu je PUTNIK obaviješten manje od 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz sa ovog drugog aerodroma (sa kojeg će biti zamjenski polazak) do mjesta dolaska, najkasnije u roku od šest (6) sati nakon slijetanja aviona. PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o preusmjeravanju leta putem e-mejla ili SMS-a ili telefona najkasnije trideset (30) minuta nakon slijetanja preusmjerenog leta. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri na drugi aerodrom, a udaljenost između tog drugog i početnog (prvobitno planiranog za slijetanje) aerodroma (navedenog u rezervaciji) je veća od 200 km, PREVOZNIK će KUPCU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti.

9.5

A) Ako se PUTNIKOV let preusmjeri na slijetanje na drugi aerodrom, o čemu je DRUGI PREVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza sa aerodroma, a PUTNIK POSREDNIKU dostavi takve informacije primljene od DRUGOG PREVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primanja informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz od mjesta slijetanja DRUGOG PREVOZNIKA do mjesta dolaska koje je KUPAC izabrao prilikom rezervacije. Zamjenski prevoz može se osigurati u skladu sa VREMENSKIM RASPONOM FLEKSIBILNOSTI kojeg je KUPAC izabrao pri rezervaciji. Ukoliko se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri na slijetanje na drugi aerodrom, a udaljenost između drugog i početnog aerodroma (navedenog u rezervaciji) je veća od 200 km, PREVOZNIK će KUPCU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti. Ako je izvještaj o promjeni kreiran manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prevoza, KUPAC se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti KUPCA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

B) Ako se PUTNIKOV let preusmjeri za polijetanje na drugi aerodrom, o čemu je DRUGI PREVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza sa aerodroma, a PUTNIK POSREDNIKU dostavi takve informacije primljene od DRUGOG PRVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon dobijanja informacije, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz od mjesta polaska koje je KUPAC izabrao prilikom rezervacije do ovog drugog aerodroma. Zamjenski prevoz može se osigurati u skladu sa VREMENSKIM RASPONOM FLEKSIBILNOSTI kojeg je KUPAC izabrao prilikom rezervacije. Ako se PUTNIK (let PUTNIKA) preusmjeri na polijetanje sa drugog aerodroma, a udaljenost između tog drugog i početnog aerodorma (navedenog u rezervaciji) je veća od 200 km, PREVOZNIK će KUPCU naplatiti naknadu od 1,5 EUR po svakom kilometru koji prelazi 200 km udaljenosti. Ako se izvještaj o promjeni kreira manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prevoza , KUPAC se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, o čemu će POSREDNIK obavijestiti KUPCA/PUTNIKA prilikom primanja izvještaja.

9.6 Ako je PUTNIKOV let otkazao DRUGI PREVOZNIK, o čemu je DRUGI PREVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prevoza, PUTNIK mora POSREDNIKU dostaviti takve informacije primljene od DRUGOG PREVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primanja informacije, SMS-om/e-mejlom/telefonom i/ili najmanje šest (6) sati prije nego što PUTNIK zatraži zamjenski prevoz.

Ako PUTNIK kupi ili dobije novu kartu za let do/sa aerodorma navedenog u inicijalnoj rezervaciji, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz sa tog aerodorma do mjesta dolaska navedenog u inicijalnoj rezervaciji ili od mjesta polaska navedenog u inicijalnoj rezervaciji do tog aerodorma, a uzimajući u obzir i u skaldu sa podacima o tom novom letu, koje je PUTNIK dužan odmah poslati POSREDNIKU.

Ako PUTNIK kupi avionsku kartu za neki drugi aerodrom koji se nalazi dalje ili bliže od mjesta polaska sa početnog aerodorma/dolaska na početni aerodrom, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz od tog aerodorma do mjesta za dolazak navedenog u inicijalnoj rezervaciji ili sa mjesta za polazak navedenog u početnoj rezervaciji do tog aerodorma. Međutim, ako se novi aerodrm nalazi dalje od početnog, PREVOZNIK može naplatiti 1,5 eura po kilometru koji prelazi prvobitno planiranu udaljenost puta.

9.7 Ako je PUTNIKOV let otkazao DRUGI PREVOZNIK, o čemu je DRUGI PREVOZNIK obavijestio PUTNIKA najmanje 48 sati prije planiranog polaska GOOPTI prijevoza sa aerodroma, a PUTNIK POSREDNIKU dostavi takve informacije primljene od DRUGOG PREVOZNIKA što prije, ali najkasnije u roku od dvanaest (12) sati nakon primanja informacije, POSREDNIK će PUTNIKU osigurati zamjenski prevoz do/sa novog aerodroma, ako PUTNIK kupi novu avionsku kartu. Zamjenski prevoz se može osigurati u skladu sa VREMENSKIM RASPONOM FLEKSIBILNOSTI kojeg je KUPAC izabrao pri rezervaciji. Ako se izvještaj o promjeni pripremi manje od trideset šest (36) sati prije planiranog prevoza , KUPAC se izričito slaže da je POSREDNIK, u skladu sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, bez svih obveza koje proizlaze iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, a izvještaj će se smatrati promjenom rezervacije pod GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA.

Ako PUTNIK kupi avionsku kartu za neki drugi aerodrom koji se nalazi dalje ili bliže od mjesta polaska sa početnog aerodorma/dolaska na početni aerodrom, POSREDNIK će PUTNIKU omogućiti zamjenski prevoz od tog aerodorma do mjesta za dolazak navedenog u inicijalnoj rezervaciji ili sa mjesta za polazak navedenog u početnoj rezervaciji do tog aerodorma. Međutim, ako se novi aerodrm nalazi dalje od početnog, PREVOZNIK može naplatiti 1,5 eura po kilometru koji prelazi prvobitno planiranu udaljenost puta.

9.8 U slučaju kašnjenja kod preuzimanja prtljaga na aerodromu nakon slijetanja aviona, i ako kašnjenje nije izazvano zbog nepažnje PUTNIKA, PREVOZNIK će čekati PUTNIKA ili će organizovati zamjenski prevoz u roku od šest (6) sati nakon obavještenja koje je primio od PUTNIKA. PUTNIK mora pružiti dokaze o razlozima kašnjenja prilikom preuzimanja prtljaga, kako bi se utvrdilo da PUTNIK nije odgovoran za kašnjenje.

9.9

Ako je let otkazan (članci 9.6. i 9.7.), POSREDNIK neće PUTNIKU osigurati novu avionsku kartu, već samo zamjenski prevoz. POSREDNIK će osigurati novu avionsku kartu samo u slučajevima i pod uslovima utvrđenim u članu 9.1.

Kontakt podaci POSREDNIKA, a za svrhe potraživanja usluga obuhvaćenih PAKETOM APSOLUTNO BEZ BRIGE poslati su KUPCU u formi VAUČERA.

Prilikom zahtijevanja usluga PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE, PUTNIK mora pružiti tačan broj leta koji je propušten/pomjeren/preusmjeren/otkazan i broj rezervacije GOOPTI prevoza i mora, ako postoji, proslijediti POSREDNIKU obavještenje od avio kompanije/turističke agencije o kašnjenju/pomjeranju/preusmjeravanju/otkazivanju leta. U slučaju otkazivanja leta nakon kojeg je uslijedila i kupovina nove avionske karte, PUTNIK takođe mora dostaviti novu avionsku kartu i/ili sve podatke koje ona sadrži.

Ako u grupi zajedno putuje više PUTNIKA (jedan KUPAC rezervisao je GOOPTI usluge za cijelu grupu PUTNIKA), POSREDNIK će komunicirati samo s PUTNIKOM koji je vlasnik rezervacije. PUTNIK koji komunicira s POSREDNIKOM prenijeće informacije ostalim članovima grupe. Ostali PUTNICI iz grupe se trebaju suzdržati komunikacije sa POSREDNIKOM. POSREDNIK ne garantuje da će svi PUTNICI koji putuju u grupi putovati u istom vozilu, dobiti isti zamjenski let i/ili isti smještaj, sa čime se KUPAC/PUTNIK izričito slaže.

POSREDNIK ne pruža uslugu u sklopu PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE u situacijama koje su direktno ili indirektno uzrokovane: terorističkim činom, građanskim nemirima, izbjegličkim i humanitarnim krizama, bilo kakvim oružanim sukobima, vanrednim stanjima (službenim ili neslužbenim, proglašenim ili neproglašenim) i situacijama prirodnih nepogoda koje uzrokuju šire smetnje (uključujući: lokalne/regionalne/globalne) avio saobraćaja i drumskog saobraćaja.

POSREDNIK ne pruža usluge iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE u situacijama kada kašnjenje PUTNIKA prouzrokuju službe aerodroma ili nadležni organi zaduženi za kontrolu granice (npr. kontrola pasoša), osim u slučajevima kašnjenja prtljaga kako je određeno u Članu 9.8.

Kupovina PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE za već rezervisani GOOPTI prevoz, a nakon primanja podataka o promjenama termina/preusmjeravanju/otkazivanju leta, zabranjena je i smatra se prevarom. U takvim slučajevima ugovor za PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE se ne zaključuje, a plaćanje izvršeno od strane KUPCA smatra se ugovornom kaznom koju snosi KUPAC, i u skladu sa tim, isto se ne može vratiti.

POSREDNIK ne pruža usluge iz PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE u situacijama u kojima je kašnjenje (i/ili drugu okolnost) KUPAC/PUTNIK uzrokovao namjerno ili nemarom (uključujući manje ozbiljan nemar).

U sklopu PAKETA APSOLUTNO BEZ BRIGE nije moguće primiti nikakve gotovinske isplate; POSREDNIK pruža isključivo zamjenske usluge u obliku prevoza i/ili smještaja, kao što je definisano u GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA . Zamjenski prevoz je prevoz iste vrste kao i prevoz koji je KUPAC odabrao prilikom rezervacije ( PRIVATNI PREVOZ ili DIJELJENI PREVOZ), a vozilo može biti odabrano od strane POSREDNIKA.

KUPAC/PUTNIK se izričito slaže da ako KUPAC/PUTNIK odbije bilo koju ponuđenu zamjensku uslugu (zamjenski GOOPTI ili drugi zamjenski prevoz, zamjenski avio prevoz ili zamjenski smještaj), ugovor koji se odnosi na PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE se prekida, naknada koju je KUPAC platio POSREDNIKU postaje naknada za već obavljeno djelo POSREDOVANJA koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza povezanih s PAKETOM APSOLUTNO BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

KUPAC/PUTNIK se izričito slaže da ako u trenutku rezervisanja GOOPTI usluga KUPAC navede pogrešno/nepotpuno vrijeme polaska/dolaska ili druge podatke vezano za check in na aerodromu/checkout sa aerodroma, ugovor koji se odnosi na PAKET APSOLUTNO BEZ BRIGE se prekida, naknada koju je KUPAC platio POSREDNIKU postaje naknada za već obavljeno djelo POSREDOVANJA koja se ne vraća, a POSREDNIK se oslobađa svih obveza povezanih s PAKETOM APSOLUTNO BEZ BRIGE i odgovornosti za bilo kakve štete proizašle iz navedenog.

ČLAN 10. – KVAR VOZILA

U slučaju kvara vozila POSREDNIK obezbjeđuje zamjenski prevoz što je prije moguće. Ako se zamjensko vozilo ne može obezbijediti u roku od četiri (4) sata od prekida prevoza zbog kvara, KUPCU se vraća cijeli iznos plaćene naknade, a POSREDNIK KUPCU dodatno izdaje KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade.

U slučaju da je doslo do kvara vozila, a POSREDNIK omogući zamjenski prevoz, KUPAC/PUTNIK se izričito slaže da nema prava na bilo kakav povraćaj ili odštetu osim ako nije dokazano da je uzrok mehaničkog kvara krajnja nepažnja ili namjera PREVOZNIKA. POSREDNIK i PREVOZNIK ne odgovaraju za bilo koju drugu štetu i troškove KUPCA/PUTNIKA.

ČLAN 11. – ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

POSREDNIK će zaštititi sve lične podatke KUPCA/PUTNIKA u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka.

Lični i drugi podaci/informacije KUPCA/PUTNIKA, koje je KUPAC dostavio POSREDNIKU prilikom rezervacije POSREDNIKOVIH usluga su podaci potrebni za ispunjenje obveza i/ili ostvarivanje prava prema UGOVORU O POSREDOVANJU ili UGOVORU O PREVOZU.

Prihvatanjem GOOPTI POLITIKE PRIVATNOSTI, KUPAC/PUTNIK potvrđuje da je upoznat sa načinom na koji se njegovi/njeni lični podaci prikupljaju, obrađuju, čuvaju, koriste i dijele, kao i da je upoznat sa pravima koja ima u skladu sa važećim zakonodavstvom o ličnim podacima, kao što je navedeno u GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI.

Kada KUPAC rezerviše usluge i za druge PUTNIKE, KUPAC je odgovoran za dobijanje pismenog pristanka drugih putnika za otkrivanje/upotrebu njihovih ličnih podataka. Takođe je odgovoran za upoznavanje drugih putnika sa GOOPTI POLITIKOM PRIVATNOSTI. Ako KUPAC kompletira postupak rezervacije i kupovine, smatra se da je KUPAC dobio pismeni pristanak svih PUTNIKA, i preuzima sve obveze, uključujući građansku odgovornost i odgovornost za bilo koje potencijalno krivično djelo, prekršaj i/ili administrativnu kaznu, koja bi mogla proizaći iz kršenja ove odredbe.

KUPAC/PUTNIK izjavljuje da je upoznat(a) sa činjenicom i, kada je to potrebno, izričito dozvoljava da POSREDNIK koristi sve dostavljene lične podatke KUPCA/PUTNIKA, uključujući telefonski broj i/ili e-mejl adresu KUPCA/PUTNIKA, u hitnim i drugim slučajevima u skladu sa važećim propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka, a kako je i navedeno u GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI.

Dodatne informacije u vezi s korišćenjem, obradom i prenosom ličnih podataka navedene su u GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI.

ČLAN 12. – VIŠA SILA

POSREDNIK nije odgovoran u slučaju neizvršenja ili kašnjenja u obavljanju posredovanja u prevozu zbog više sile (spoljašnji razlozi koji su nepredvidivi i ne mogu se spriječiti i/ili ukloniti). POSREDNIK nije odgovoran za štete ili troškove i nema obvezu da vrati novac KUPCU i/ili PUTNIKU u slučaju više sile.

Prekid ili usporavanje interneta, terorističke radnje i cyber napadi se takođe smatraju višom silom.

Teroristički čin je bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, a stvoren je u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i namijenjen je uticaju na vladu jedne zemlje ili zastrašivanju javnosti ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Sajber napad je zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računaru, računarskom sistemu, računarskom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integrisanim kolom ili sličnim uređajem na računaru ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektronskom sistemu.

III. ODREDBE I USLOVI PREVOZA

ČLAN 1. – UVODNE IZJAVE

Ovim ODREDBAMA I USLOVIMA PREVOZA koji se realizuje od strane PREVOZNIKA uključenih u GOOPTI PLATFORMU, definisani su uslovi prodaje i kupovine prevoza fizičkih lica i prtljaga, kao i obaveze i odgovornosti PREVOZNIKA i KUPCA i/ili PUTNIKA pri naručivanju usluga prevoza i zaključivanju UGOVORA O PREVOZU. Na osnovu ovih ODREDBI I USLOVA PREVOZA, ugovorne strane dogovaraju se o pravima i obvezama u ugovornom odnosu u kojem prevoz naručuje KUPAC preko POSREDNIKA, a obavlja ga PREVOZNIK.

ČLAN 2. – SKLAPANJE UGOVORA O PREVOZU

KUPAC izričito pristaje na činjenicu da u momentu prihvatanja ovih ODREDBI I USLOVA PREVOZA, PREVOZNIK još nije izabran među PREVOZNICIMA (koji su ČLANOVI PLATFORME). KUPAC je prihvatanjem ODREDBI I USLOVA POSREDOVANJA ovlastio POSREDNIKA da POSREDNIK u svoje ime odabere PREVOZNIKA koji će izvršiti PREVOZ, a shodno rezervaciji KUPCA ostvarenoj putem INTERNET STRANICE ili preko drugih alata/kanala.

KUPAC pristaje na to da će GOOPTI PLATFORMA povezati PREVOZNIKA i KUPCA barem jedan (1) sat prije početka planiranog prevoza.

Kad PREVOZNIK prihvati ponudu, GOOPTI PLATFORMA šalje SMS poruku i e-mejl na dostavljeni broj mobilnog telefona i e-mejl adresu KUPCA/PUTNIKA, koji sadrže podatke o PREVOZNIKU, kontakt podatke vozača i ostale podatke o prevozu. KUPAC izričito pristaje da se tog momenta sklapa UGOVOR O PREVOZU između KUPCA i PREVOZNIKA. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PREVOZU.

Ako KUPAC nije i PUTNIK, UGOVOR O PREVOZU se sklapa između PUTNIKA i PREVOZNIKA u trenutku kada PUTNIK uđe u vozilo. POSREDNIK nije ugovorna strana ovog UGOVORA O PREVOZU.

Ako prevoz obavlja više od jednog PREVOZNIKA, o čemu se KUPAC obavještava zajedno s informacijama o PREVOZNICIMA (na gore navedeni način), UGOVOR O PREVOZU se sklapa sa svakim PREVOZNIKOM pojedinačno za odgovarajuće segmente prevoza.

KUPCU će GOOPTI ili PREVOZNIK ili DRUGI POSREDNIK izdati račun, a zavisno od slučaja. KUPAC izričito pristaje na mogućnost dobijanja računa elektronskim putem.

Ako je KUPAC i/ili PUTNIK otkazao rezervaciju nakon što je UGOVOR O PREVOZU već sklopljen, odnosno otkazao UGOVOR O PREVOZU manje od sat vremena prije početka prevoza, KUPAC i/ili PUTNIK nemaju pravo na bilo kakav povraćaj novca. KUPAC se izričito slaže da se plaćena naknada za naručeni prevoz smatra odštetom za otkazivanje UGOVORA O PREVOZU i odštetom za zauzetost mjesta u vozilu do jednog (1) sata prije polaska.

U tim slučajevima će GOOPTI PLATFORMA KUPCU izdati potvrdu o otkazivanju rezervacije i potvrdu o uplaćenoj naknadi za otkazivanje UGOVORA O PREVOZU.

ČLAN 3. – U TOKU PREVOZA

Početak prevoza određuje se kao trenutak kada PUTNIK sjedne na svoje mjesto u vozilu. Prije ulaska u vozilo, vozač može zatražiti od PUTNIKA na uvid važeći identifikacioni dokument ili pasoš (zavisno od slučaja) kako bi uporedio podatke sa identifikacionog dokumenta/pasoša sa podacima PUTNIKA navedenim u rezervaciji, a KUPAC/PUTNIK se izričito slaže s tim.

Pauza u prevozu, odnosno pauza koja se dešava između mjesta polaska i mjesta dolaska, se odnosi na zaustavljanje na kojem PUTNICI napuštaju vozilo. Na putovanjima koja traju manje od četiri i po (4,5) sata, predviđeno je zaustavljanje u trajanju od petnaest (15) minuta, i to nakon dva i po (2,5) sata vožnje. Na putovanjima koja traju četiri i po (4,5) sata ili više, predviđene su dvije (2) pauze koje ukupno traju četrdeset pet (45) minuta. Ako je riječ o kraćim putovanjima, vozač u dogovoru s PUTNICIMA određuje broj i trajanje pauza. Prva pauza, koja može trajati do petnaest (15) minuta, može se dogovoriti na zahtjev jednog PUTNIKA, dok sve dodatne pauze moraju jednoglasno odobriti svi PUTNICI. Ako broj i trajanje pauza na izričitu želju PUTNIKA prouzrokuju bilo kakva kašnjenja, vozač, POSREDNIK i PREVOZNIK ne odgovaraju KUPCU i/ili PUTNIKU za bilo kakvu štetu ili troškove koji bi mogli nastati kao posljedica kašnjenja, i KUPAC/PUTNIK se izričito slaže s tim.

Kraj prevoza je trenutak kada PUTNIK napusti vozilo na lokaciji dolaska.

Samo u slučaju PRIVATNIH PREVOZA, uvijek će se za prevoz koristiti najkraća i/ili najbrža ruta, osim ako PUTNICI uz doplatu ne zatraže drugačije. U slučaju DIJELJENIH PREVOZA, vozilo se može zaustaviti na određenim (kućnim) adresama ili drugim lokacijama za ukrcavanje/iskrcavanje putnika, što može značiti da izabrana dionica puta do lokacije dolaska nije najkraća ili najbrža, što dalje može implicirati duže trajanje putovanja. U slučajevima kada postoji realna pretpostavka da će putovanje trajati duže nego što je to uobičajeno, na primjer zbog loše vremenske prognoze, radova na putu, predvidivih saobraćajnih zastoja itd., vozilo može krenuti onoliko ranije koliko je potrebno, a da bi se omogućio pravovremeni dolazak PUTNIKA na odabranu lokaciju, o čemu POSREDNIK obavještava svakog PUTNIKA SMS porukom ili e-mejlom. Vozač uvijek ima pravo da se zaustavi ako je to neophodno zbog bezbjednosti putovanja.

ČLANAK 4. – PRTLJAG

PREVOZNIK je obavezan da prihvati da unese u vozilo samo manje komade ručnog prtljaga (torbe, ručne torbe, odjeću, torbe) koji ne prelaze ograničenu težinu, dimenzije i količine naznačene na INTERNET STRANICI prilikom kreiranja rezervacije. Sav ostali prtljag koji je u skladu s ograničenom težinom, veličinom i količinom navedenim na INTERNET STRANICI uzima se samo ako je isti ispravno prijavljen i plaćen najkasnije do dva (2) dana prije prevoza. Ako dimenzije, težina i količina prtljaga premašuju navedena ograničenja koja je KUPAC odabrao tokom rezervacije na INTERNET STRANICI, ili ako ostali prtljag nije prijavljen i plaćen najkasnije do dva (2) dana prije prevoza, vozač može odbiti da preveze takav prtljag. Sav prtljag, uključujući i sportsku opremu, mora biti odgovarajuće zapakovan za prevoz zbog sigurnosti, a tako da ni na koji način ne oštećuje ili prlja drugi prtljag i/ili vozilo. Ukoliko prtljag nije zapakovan na odgovarajući način, PREVOZNIK po ličnom nahođenju može odbiti da preveze takav prtljag. Ako je prtljag, koji nije unaprijed prijavljen, zapakovan na odgovarajući način, i ako u vozilu za njega ima mjesta da bi se on sigurno smjestio u vozilo, PREVOZNIK može prevesti taj prtljagu, ali PUTNIKU naplaćuje prevoz tog prtljaga prema važećoj cijeni objavljenoj na INTERNET STRANICI.

U vozilo nije dopušteno unositi bilo kakve nezakonite i/ili opasne materijale kao što su oruzje, radioaktivne tvari, eksplozivi, zapaljive tečnosti, tečnosti koje izazivaju koroziju, plinske boce sa butanom ili propanom, noževi, otrovi, korozivne stvari, kiseline, magneti, stvari koje sadrže viruse ili bakterije, ilegalne droge i drugi predmeti ili stvari koji mogu ometati kretanje PUTNIKA ili mogu naštetiti PUTNICIMA, njihovoj imovini, vozilu, vozaču ili okolini.

ČLAN 5. – SIGURNOST, OBVEZE I ODGOVORNOST PUTNIKA I OGRANIČENJA KOJA SE ODNOSE NA PONAŠANJE PUTNIKA U VOZILU I UDALJAVANJE PUTNIKA

Sva vozila koja koriste PREVOZNICI imaju licencu za prevoz putnika, propisno su osigurana, pregledana, i u skladu su sa primjenjivim lokalnim propisima. Osiguranje PUTNIKA u slučaju nesreće uključeno je u cijenu prevoza.

PUTNIK je dužan da se pridržava svih razumnih sigurnosnih zahtjeva vozača vozila. Nepridržavanje tim zahtjevima može dovesti do isključivanja iz prevoza bez prava na naknadu i/ili povraćaj novca. Sa tim u vezi, PREVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za štetu, a sa čime se KUPAC i/ili PUTNIK izričito slažu.

U slučajevima neprimjerenog ponašanja PUTNIKA, koji time mogu sebi ili drugim putnicima nanijeti fizičku štetu ili veliku neprijatnost, prouzrokovati veliku nelagodu ili odbojnost drugim PUTNICIMA ili oštetiti vozilo ili prtljag drugih PUTNIKA ili na bilo koji drugi način umanjiti mogućnost PREVOZNIKA da obavlja prevoz, vozač će prekinuti prevoz i riješiti problem kako bi osigurao sigurnost ostalih PUTNIKA i sigurnost vozila prije nastavka putovanja. U takvim situacijama vozač može u bilo kojem trenutku odbiti ili iz vozila udaljiti osobu(e) koje su odgovorne za neprikladno ponašanje, i u tom slučaju PUTNIK koji je udaljen nema pravo ni na kakav povraćaj novca. Sa tim u tim, PREVOZNIK i vozač ne preuzimaju nikakvu odgovornost, a sa čime se KUPAC i/ili PUTNIK izričito slažu.

PUTNICIMA je prilikom trajanja prevoza zabranjeno: otvarati vrata u toku vožnje, bacati predmete iz vozila ili oko njega, blokirati izlaze iz vozila, uništavati ili otuđivati aparate iz vozila i uprljati vozilo iznutra ili spolja i ponašati se na bilo koji drugi način koji bi umanjio mogućnost pružanja usluge prevoza ili uzrokovao štetu drugim PUTNICIMA, njihovoj imovini, PREVOZNIKU i njegovoj imovini, ostaloj imovini ili okolini.

PUTNICIMA je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkoholnih pića i/ili konzumiranje hrane (posebno masne ili tekuće) u vozilu. PUTNICI su odgovorni za troškove čišćenja ili popravke, ako su isti potrebni zbog njihovih postupaka (povraćanje, uriniranje, bacanje smeća). Takođe, PUTNIK u vozilo ne smije unositi sirovu, svježu, kuvanu, pečenu ili suvu hranu ili prehrambene proizvode ukoliko nisu spremljeni u prikladnoj ambalaži koja sprječava da se miris hrane širi po vozilu.

KUPAC/PUTNIK je odgovoran za svu štetu koju se uzrokuje nepridržavanjem ovih uslova ili propisa u skladu s primjenjivim zakonima.

PREVOZNIK nije obvezan prevesti PUTNIKA za kojeg postoji utemeljena pretpostavka da će prouzrokovati neprijatnosti ili spriječiti PREVOZNIKA u ispunjavanju obveza prema ostalim PUTNICIMA. U takvim slučajevima PUTNIK nema pravo ni na kakav povraćaj novca, a PREVOZNIK ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog incidenta. Vozač može odbiti prevoz PUTNIKA ili ga može udaljiti iz vozila ako PUTNIK pokazuje znakove uvrjedljivog, neprimjerenog ili nasilničkog ponašanja prema vozaču i/ili drugim PUTNICIMA i/ili ako PUTNIK ne poštuje propisane sigurnosne propise i na taj način ugrožava vožnju ili druge PUTNIKE i/ili ako PUTNIK u vozilo želi unijeti bilo kakav neprimjeren prtljag ili opasne tvari.

Vozač može da odbije ulazak u vozilo PUTNIKU koji na zahtjev vozača ne pokaže validan identifikacioni dokument ili pasoš (zavisno od slučaja).

Isključivanje PUTNIKA prema ovom članu neće dovesti do prava na povraćaj novca i/ili prava na naknadu štete KUPCU i/ili PUTNIKU i KUPAC i/ili PUTNIK se sa tim izričito slaže.

ČLAN 6. – KAŠNJENJA

Kašnjenje PUTNIKA:

PREVOZNIK pruža svoje usluge uz najbolje napore i teži tome da krene tačno na vrijeme sa lokacije polaska, navedene u obavještenju koje je dobio PUTNIK i nije dužan čekati PUTNIKA.

U slučaju PRIVATNOG PREVOZA, PUTNIKOVO kašnjenje uzrokovano kašnjenjem DRUGOG PREVOZNIKA može biti najviše jedan (1) sat.

Ako KUPAC nije ispravno provjerio i potvrdio vrijeme polaska, a vezano za plan DRUGOG PREVOZNIKA i u skladu s članom 2. ODREDBI I USLOVA POSREDOVANJA, POSREDNIK i PREVOZNIK ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvo kašnjenje do mjesta dolaska.

U svim ostalim slučajevima kašnjenja PUTNIKA, UGOVOR O PREVOZU sklopljen između PREVOZNIKA i KUPCA se smatra raskinutim (osim ako je KUPAC kupio PAKET BEZ BRIGE, kako je definisano u ODREDBAMA I USLOVIMA POSREDOVANJA) i KUPAC se izričito slaže da u ovom slučaju nema pravo na bilo kakav povraćaj uplaćene naknade koja se smatra odštetom za raskid UGOVORA O PREVOZU.

Bez obzira na razlog kašnjenja, čim PUTNIK postane svjestan kašnjenja, dužan je uvijek obavijestiti POSREDNIKA o kašnjenju SMS-om ili pozivom na broj za hitne slučajeve, koji je KUPCU dostavljen i naznačen u potvrdi o rezervaciji.

Kašnjenje PREVOZNIKA:

PREVOZNIK zadržava pravo na kraća kašnjenja do dva (2) sata, do kojih može doći zbog čekanja na druge PUTNIKE a vezano za kašnjenja letova, zbog uslova u saobraćaju, zbog graničnih kontrola i drugih nepredvidivih okolnosti, sa čime se KUPAC izričito slaže i koje KUPAC treba uzeti u obzir pri naručivanju posredovanja prevoza i biranjem VREMENSKOG RASPONA FLEKSIBILNOSTI i VREMENSKOG OKVIRA.

Uobičajeno, PREVOZNIK će krenuti sa mjesta polaska u terminu koji je i naveden u obavještenju poslatom PUTNIKU.

Ako zbog kašnjenja PREVOZNIKA, PUTNIK propusti vezu s DRUGIM PREVOZNIKOM, PREVOZNIK ne snosi odgovornost ukoliko je doslo do jedne ili više sljedećih okolnosti:

 1. Podaci/informacije koje je naveo KUPAC prilikom rezervacije nijesu tačni ili nijesu ispravni.
 2. VRIJEME NAJKASNIJEG DOLASKA, koje je izabrano, je pogrešno.
 3. Kašnjenje su uzrokovali eksterni i nepredvidivi događaji na koje ni POSREDNIK i PREVOZNIK nijesu mogli uticati (viša sila).
 4. Kašnjenje su uzrokovale pauze tokom prevoza, koje je zahtijevao ili koje su dogovorene sa PUTNIKOM.
 5. Do kašnjenja je došlo zbog nepredviđenih i/ili nepredvidivih okolnosti i koje se ne mogu spriječiti bez obzira na dužnu pažnju PREVOZNIKA ili POSREDNIKA.
 6. KUPAC nije provjerio i potvrdio termine polaska, a u vezi rasporeda DRUGOG PREVOZNIKA, u skladu sa 2. članom OPŠTIH ODREDBI I USLOVA POSREDOVANJA.

U svim drugim slučajevima KUPAC/PUTNIK ima pravo na naknadu ograničenu iznosom prethodno plaćene naknade (cijene) i ima pravo na dodatni KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade. KUPAC/PUTNIK se izričito slaže da POSREDNIK i PREVOZNIK nisu odgovorni za bilo kakvu drugu štetu ili troškove KUPCA i/ili PUTNIKA.

ČLAN 7. – VANREDNI PREKIDI PREVOZA ZA KOJE SE PUTNIK NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNIM

Ako se prevoz prekine zbog drugih neočekivanih događaja (osim događaja više sile) za koje se PUTNIK ne može smatrati odgovornim, PUTNIK zadržava pravo da zatraži od PREVOZNIKA prevoz natrag do lokacije polaska zajedno sa svojim prtljagom u razumnom vremenskom okviru (roku) i u vezi sa tim povraćaj uplaćene naknade KUPCU ili ima pravo da odustane od ugovora i traži povraćaj uplaćene naknade KUPCU. U oba slučaja KUPCU će se vratiti puni iznos plaćene naknade, a POSREDNIK će mu dodatno izdati KOD ZA POPUST u vrijednosti plaćene naknade.

U slučaju drugih neočekivanih prekida prevoza, KUPAC/PUTNIK se izričito slaže da nema pravo na bilo koje druge nadoknade ili naknadu štete, osim ako se dokaže da je prekid uzrokovan namjernim ili teškim nemarom PREVOZNIKA.

ČLAN 8. – VIŠA SILA

U slučaju neobavljanja prevoza ili njegovog prekida zbog uticaja više sile (spoljašnji razlozi koji nisu predvidljivi i koje se nisu mogli izbjeći i/ili ukloniti) koja onemogućuje pravovremenu realizaciju vožnje, ni PREVOZNIK ni POSREDNIK nisu odgovorni za bilo koju štetu niti imaju obvezu da vrate novac KUPCU i/ili PUTNIKU.

Prekid ili usporavanje interneta, terorističke radnje i sajber napadi također se smatraju višom silom.

Teroristički čin je bilo koji nasilni čin koji ugrožava ljudski život, pokretnu ili nepokretnu imovinu ili infrastrukturu, bilo silom, nasiljem ili prijetnjom, koji je stvoren u političke, vjerske, ideološke ili slične svrhe i koji je namijenjen uticanju na vladu jedne zemlje ili zastrašivanju javnosti ili njenog dijela ili ima takav učinak.

Sajber napad je zlonamjerni napad koji se koristi ili prenosi putem rada na računaru, računarskom sistemu, računarskom softveru ili hardveru, prikupljanjem podataka, bazama podataka, mikročipom, integralnim kolom ili sličnim uređajem u računaru ili drugoj opremi, zlonamjernim kodom ili procesom u nekom drugom elektronskom sistemu.

ČLAN 9. – ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA

PREVOZNIK je odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati pri nesreći tokom prevoza i koja bi za posljedicu imala smrt, povredu ili narušeno zdravstveno stanje PUTNIKA u skladu s važećim zakonima.

PREVOZNIK ne odgovara za bilo kakvu štetu koja za posljedicu ima smrti, povredu ili štetu po zdravlje PUTNIKA ako šteta nije nastala krivicom PREVOZNIKA ili ako je prouzrokovana postupcima ili ponašanjem PUTNIKA, ili ako je nastala zbog uzroka koji je bio izvan uticaja PREVOZNIKA (spoljašnji razlozi koji su nepredvidivi i koji se ne mogu spriječiti i/ili odbiti) – okolnosti više sile.

PREVOZNIK je odgovoran za štetu koja za posljedicu ima gubitak ili oštećenje prtljaga, koji PUTNIK nije preuzeo iz vozila u skladu s odredbama važećih zakona.

KUPAC i/ili PUTNIK ili drugi podnosilac moraju podnijeti zahtjev za naknadu štete u roku od 15 dana od datuma kada je šteta nastala. Zahtjev za naknadu štete mora biti adresiran na PREVOZNIKA čiji su kontakt podaci poslati SMS porukom/e-mejlom KUPCU/PUTNIKU nakon sklapanja UGOVORA O PREVOZU. Istovremeno KUPAC/PUTNIK mora obavijestiti POSREDNIKA o zahtjevu na INTERNET STRANICI.

ČLAN 10. – REKLAMACIJE

KUPAC/PUTNIK može podnijeti reklamaciju (žalbu) o kvalitetu i usklađenosti obavljene usluge prevoza. Reklamaciju mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana kada je usluga pružena. Reklamacije se podnose na INTERNET STRANICI u mojOpti NALOGU. PREVOZNIK neće prihvatiti ni obrađivati reklamacije primljene bilo kojim drugim putem. POSREDNIK pokušava da odgovori na svaku reklamaciju u roku od četrnaest (14) radnih dana od primanja reklamacije. Reklamacije koje se odnose na usluge PRUŽAOCA USLUGA TREĆIH STRANA moraju se podnijeti odgovarajućem PRUŽAOCU USLUGA TREĆE STRANE u skladu sa njegovim opštim odredbama i uslovima.

ČLAN 11. – ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I NJIHOVA UPOTREBA

Lični i drugi podaci/informacije KUPCA/PUTNIKA koje je PREVOZNIK primio putem ili u vezi s korištenjem INTERNET STRANICE, a pod ovim ODREDBAMA I USLOVIMA PREVOZA su informacije potrebne za ispunjenje obaveza i/ili izvršenje prava prema UGOVORU O PREVOZU.

Prihvatanjem GOOPTI POLITIKE PRIVATNOSTI, KUPAC/PUTNIK izričito ovlašćuje i dozvoljava KUPCU da prikuplja, obrađuje, arhivira, koristi i dijeli lične podatke KUPCA/PUTNIKA u vezi sa svim uslugama, utvrđenim u GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA i GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI.

Kada KUPAC rezerviše usluge i za druge PUTNIKE, onda je KUPAC odgovoran za pribavljanje pisanog pristanka drugih putnika za otkrivanje/upotrebu njihovih ličnih podataka. Sklapanjem UGOVORA O PREVOZU smatra se da je KUPAC dobio pisani pristanak od svih PUTNIKA.

PREVOZNIK će zaštititi i upravljati svim ličnim podacima KUPCA/PUTNIKA u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka i u skladu s ugovorom sklopljenim između POSREDNIKA i ČLANA PLATFORME.

Dodatne informacije o korišćenju podataka, analizama, i prenošenju podataka su navedene i opisane u GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI.

PREVOZNIK će tretirati sve podatke i informacije koji proističu iz zaključenog ugovora, ili koji su i vezi sa realizacijom zaključenog ugovora, kao poslovnu tajnu. Ovo se ne odnosi na podatke koji se moraju iskoristiti u komunikaciji sa ovlašćenim licima i zvaničnim organima, a u skladu sa važećom pravnom regulativom.

ČLAN 12. – ZAVRŠNE ODREDBE

UGOVOR O PREVOZU, zaključen u skladu sa ovim ODREDBAMA I USLOVIMA PREVOZA, tumači se i sprovodi u skladu sa nadležnim zakonodavstvom PREVOZNIKA. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG 1980.) ne primjenjuje se na UGOVOR O PREVOZU.

Ovim putem ugovorne strane pristaju da će sve sporove rješavati sporazumno.

Ako to nije moguće, ugovorne strane se slažu da će nadležnost za sve sporove u vezi s UGOVOROM O PREVOZU imati materijalno nadležni sud koji ima teritorijalnu nadležnost prema prebivalištu PREVOZNIKA, osim ako drugi sud ima teritorijalnu nadležnost u skladu s odredbama zakonodavstva EU ili zakonodavstva zemlje članice EU o zaštiti potrošača.

Ako je u prevoz bilo uključeno više od jednog PREVOZNIKA, KUPAC/PUTNIK ili bilo koja druga osoba koja ima pravo na odštetu može jedino podnijeti tužbu i/ili zahtjev za odštetu protiv PREVOZNIKA odgovornog za onaj prevoz, tokom kojeg je i došlo do nezgode, osim u slučajevima kada prvi PREVOZNIK izričito preuzme odgovornost za cijeli prevoz.

U slučaju razlika između ovih ODREDBI I USLOVA PREVOZA na raznim jezicima, prevladava verzija na engleskom jeziku.

Za tumačenje ovih ODREDBI I USLOVA PREVOZA i svih elemenata (uključujući zaključivanje i raskid) UGOVORA O PREVOZU, primjenjuje se zakon zemlje PREVOZNIKOVOG prebivališta.

IV. ODREDBE I USLOVI ZA POSLOVNU SARADNJU SA PARTNERIMA

ČLAN 1. – NAPOMENE

Ove ODREDBE I USLOVI ZA POSLOVNU SARADNJU S PARTNERIMA (u daljem tekstu: „B2B ODREDBE I USLOVI“) primjenjuju se na kompletnu poslovnu saradnju koja se realizuje između PARTNERA i GOOPTI-JA (zajedno: „Ugovorne strane“) u situacijama opisanim u ovim B2B ODREDBAMA I USLOVIMA. Kompletiranjem postupka registracije na INTERNET STRANICI, PARTNER se u potpunosti slaže sa ovim B2B ODREDBAMA I USLOVIMA.

ČLAN 2. – PARTNER

2.1. PARTNERI se mogu registrovati kao:

 • Poslovni PARTNER – za subjekte koji žele kupiti GOOPTI usluge za sopstvene interne potrebe.
 • Reseller PARTNER – za subjekte koji žele preprodavati GOOPTI USLUGE, bilo isključivo (samo GOOPTI usluge) ili u vezi s drugim proizvodima/uslugama (GOOPTI usluga je dio paketa usluga).

2.2. Registrovanjem, PARTNER se u potpunosti slaže i prihvata GOOPTI ODREDBE I USLOVE, i GOOPTI POLITIKU PRIVATNOSTI i izjavljuje da je upoznat sa temom predmeta i dodatno se obvezuje da će postupati i voditi poslovanje u skladu s tim. Ovim se zaključuje PARTNERSKI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI između PARTNERA i GOOPTI-JA.

2.3. PARTNER se izričito obvezuje i garantuje da će unaprijed obavijestiti svoje PUTNIKE o GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA, GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI i da će pribaviti saglasnost PUTNIKA ako je potrebno, u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom za primjenu gore navedenog. Neispunjavanje ovih obveza predstavlja ozbiljno kršenje PARTNERSKOG UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI. PARTNER je u potpunosti odgovoran GOOPTI-JU za bilo kakvu štetu nastalu takvim kršenjem ovih B2B ODREDBI I USLOVA.

2.4. PARTNER se izričito slaže da se GOOPTI USLUGE ne mogu otkazati nakon kompletirane i potvrđene rezervacije, osim u posebnim slučajevima navedenim u GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA. PARTNER se slaže i obvezuje pokriti sve naknade i troškove rezervisanih GOOPTI USLUGA.

2.5. PARTNER garantuje prikazivanje imena GOOPTI u PARTNERSKIM marketinškim materijalima/vaučerima/drugim podacima svojim PUTNICIMA na način da njegovi PUTNICI to uvijek mogu primijetiti i izričito su obaviješteni da su GOOPTI USLUGE dio ponuđene usluge PARTNERA. PUTNICI moraju biti jasno obaviješteni o gore navedenom prije sklapanja bilo kojeg ugovora s PARTNEROM.

2.6. Prilikom naručivanja GOOPTI USLUGA, PARTNER djeluje kao KUPAC sa implikacijama koje proističu iz njegove uloge definisane u ovim B2B ODREDBAMA I USLOVIMA.

2.7. PARTNER garantuje da će pokriti sve račune, neizmirene isplate i/ili naknade, proizašle iz porudžbina GOOPTI USLUGA za svoje PUTNIKE, u skladu s ovim B2B ODREDBAMA I USLOVIMA.

2.8. GOOPTI vrši plaćanja PARTNERIMA preko svojih lokalnih prodružnica ili u nekim slučajevima preko svojih franšiza. PARTNER se izričito slaže sa ovim postupkom plaćanja i priznaje bilo kakva njegova opterećenja, bilo privatna ili javna, uključujući ali ne ograničavajući se na poreze, plaćanje naknada itd.

2.9. Sve rezervacije GOOPTI USLUGA se moraju podmiriti (platiti) prije upotrebe GOOPTI USLUGA, a prema važećem sistemu (cijeni) u trenutku rezervacije.

2.10. GOOPTI će za svaku potvrđenu KVALIFIKOVANU KUPOVINU nagrađivati PARTNERA sa PROVIZIJOM po stopi koja je navedena u PARTNERSKOM mojOpti NALOGU. Stopu PROVIZIJE određuje isključivo GOOPTI i ta stopa može se mijenjati u bilo koje vrijeme, bez prethodnog dogovora i/ili obavještenja PARTNERA, sa čime se PARTNER izričito slaže. PARTNER se informiše o promjeni stope PROVIZIJE putem svog mojOpti NALOGA.

2.11. Sve PUTNIKOVE reklamacije koje se odnose na PARTNERA, mora prije svega riješiti PARTNER. Pored toga, na INTERNET STRANICI postoji sveobuhvatan žalbeni postupak koji je u potpunosti dostupan PARTNERU. PARTNER će obavijestiti PUTNIKA da bilo koja reklamacija u vezi sa GOOPTI USLUGAMA treba da bude upućena direktno PARTNERU.

ČLAN 3. – POSLOVNI PARTNER

3.1. Poslovni PARTNER je GOOPTI PARTNER koji GOOPTI USLUGE kupuje za vlastite zaposlene ili za druge osobe, a za njihove vlastite potrebe.

3.2. Poslovni PARTNER za kupljene GOOPTI USLUGE dobija PROVIZIJU, koje će mu se biti dodijeljena u obliku KODA ZA POPUST koji se može kreirati u mojOpti NALOGU.

ČLAN 4. – RESELLER PARTNER

4.1. Reseller PARTNER je GOOPTI PARTNER koji kupuje GOOPTI USLUGE za svoje klijente.

4.2. Reseller PARTNER za kupljene GOOPTI USLUGE dobija PROVIZIJU koje će mu biti dodijeljena putem plaćanja, a nakon što Reseller PARTNER izda račun koji se odnosi na PROVIZIJU.

4.3. Plaćanje računa za PROVIZIJU vršiće se bankovnim prenosom na bankovni račun Reseller PARTNERA kojeg je Reseller PARTNER dostavio GOOPTI-JU u postupku registracije. Ako je iznos računa manji od 100,00 EUR, Reseller PARTNER neće izdati račun, već mora odložiti izdavanje računa sve dok ukupni iznos dospjele PROVIZIJE PARTNERU ne bude veći od gore navedenog minimalnog iznosa.

4.4. Reseller PARTNER je dužan da obavijesti GOOPTI o bilo kojim i svim materijalnim reklamacijama/žalbama u vezi sa GOOPTI USLUGAMA koje je podnio PUTNIK i bilo kojim i svim sudskim i/ili administrativnim postupcima i/ili sporovima u vezi sa GOOPTI USLUGAMA podnesenim ili aktivnim između Reseller PARTNERA i njegovih PUTNIKA.

ČLAN 5. – PLAĆANJA

5.1. S obzirom na usluge koje pruža PARTNER u skladu s ovim B2B ODREDBAMA I ULOVIMA, GOOPTI će PARTNERU platiti procenat PROVIZIJE (uključujući PDV) od neto cijene KVALIFIKOVANE KUPOVINE. PROVIZIJA se plaća mjesečno na osnovu računa koje izdaje PARTNER, a prema izvještaju dostupnom uz račun koji je GOOPTI izdao PARTNERU, najkasnije petnaest (15) kalendarskih dana nakon završetka odgovarajućeg kalendarskog mjeseca. Svi računi izdati na osnovu ovog stava dospijevaju u roku od osam (8) dana od predaje odgovarajućeg računa GOOPTI-JU.

5.2. – Plaćanje PROVIZIJE

Plaćanje će se izvršiti bankovnim prenosom na bankovni račun PARTNERA koji je GOOPTI-JU dostavljen u postupku registracije. Ako iznos dospjele naknade bude niži od 100,00 eura, PARTNER ne može izdati račun, već mora odložiti njegovo izdavanje sve dok ukupni iznos plaćene naknade PARTNERU ne dostigne gore navedeni minimalni iznos. U određenim situacijama, PARTNER može napraviti KOD ZA POPUST u skladu sa instrukcijama koje se nalaze na INTERNET STRANICI.

5.3. Obje Ugovorne strane ovim prihvataju i saglasne su da se svi računi izdati na osnovu ovog Ugovora mogu izdati i šlati elektronskim putem.

ČLAN 6. – PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

6.1. Intelektualna svojina uključuje intelektualnu i industrijsku svojinu GOOPTIJA bilo koje vrste, registrovanu ili neregistrovanu u bilo kojoj zemlji, uključujući subjekte intelektualne/industrijske svojine stvorene/kreirane nakon dana u kojem je sklopljen ugovor. Spomenuti izraz uključuje sadašnje i buduće patente, zaštitne znakove, neregistrovane zaštitne znakove, modele, autorska prava, softver, domene, know-how i baze podataka bez ograničenja.

6.2. PARTNER priznaje da je GOOPTI ekskluzivni vlasnik prava intelektualne svojine i svih ostalih prava, naslova i interesa povezanih sa poslovnim modelom GOOPTI-JA, GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA i samim poslovanjem kao i da isključivo GOOPTI ima pravo na goodwill i koristi koje proizlaze iz prava intelektualne svojine poslovnog modela GOOPTI-JA i samog poslovanja. PARTNER nikada neće zahtijevati nikakvo pravo i nikada neće iznositi zahtjeve utemeljene na gore navedenim osnovama i odriče se svih prava takve prirode. GOOPTI zadržava pravo dodavanja, izmjene i zamjene sadržaja prava intelektualne svojine, koja se koristi za realizaciju GOOPTI poslovnog modela.

6.3. PARTNER će koristiti prava intelektualne svojine, uključujući i GoOpti® zaštitni znak podlicenciran PARTNERU, strogo pod uslovima koje zahtijeva, definiše i potvrđuje GOOPTI, i ne smije djelovati na bilo koji način koji može negativno uticati na prava intelektualne svojine ili na transakciju, ni za vrijeme važenja ugovora niti nakon njegovog isteka.

6.4. PARTNER neće registrovati niti pokušati da registruje u svoje ime ili u ime bilo kojeg drugog fizičkog ili pravnog lica bilo koja prava intelektualne svojine (niti bilo koje ime, etiketu, domen ili dizajn), korišćena u vezi sa ovom transakcijom ili GOOPTI poslovnim modelom i neće steći niti pokušati da stekne bilo koja druga prava intelektualne svojine koja se odnose na know-how u bilo kojoj zemlji na svijetu. U poslu, PARTNER se obavezuje da će sebe izričito i isključivo identifikovati kao PARTNERA GOOPTI-JA, a ne kao vlasnika GOOPTI-JEVIH prava intelektualne svojine.

6.5. PARTNER ne smije registrovati nikakvu firmu, kompaniju, zaštitni znak ili domen,
niti koristiti u svojim aktivnostima bilo koje poslovno ime zastićeno bilo kojim pravom intelektualne svojine ili bilo kojim drugim sličnim imenima ili oznakama i neće koristiti bilo koje drugo ime koje podsjeća ili bi se moglo zamijeniti sa bilo kojim imenom zaštićenim bilo kojim pravom intelektualne svojine ili koji predstavlja neprihvatljivu praksu GOOPTI-JEVIH prava intelektualne svojine.

6.6. Ako PARTNER postane svjestan bilo kakvog kršenja prava intelektualne svojine ili bilo kakvih prijetnji kršenja prava intelektualne svojine u vezi sa GOOPTI poslovnim modelom, goodwill-a i/ili bilo kojeg drugog prava GOOPTI intelektualne svojine ili bilo kojeg drugog GOOPTI registrovanog prava, ili ako PARTNER otkrije ili sazna za bilo koje djelo koje predstavlja neovlašćenu ili nezakonitu poslovnu praksu ili bilo koje djelo ili činjenicu koji mogu negativno uticati na dobru volju ili ugled povezan sa bilo kojim od prava intelektualne svojine ili bilo koji zahtjev treće strane za upotrebu gore navedenih prava, PARTNER odmah obavještava GOOPTI pismenim putem, slanjem potpunog izvještaja o okolnostima.

6.7. PARTNER izričito izjavljuje i prihvata da svaki goodwill koja proizađe iz PARTNEROVE upotrebe prava intelektualne svojine predstavlja isključivo vlasništvo GOOPTI-JA. Nakon okončanja poslovne saradnje, PARTNER neće tražiti nikakav povraćaj troškova niti bilo koji drugi novčani iznos u vezi s korišćenjem GOOPTI poslovnog modela, zaštitnog znaka ili bilo kojeg od prava intelektualne svojine ili kao nadoknadu troškova nastalih uslijed implementacije zaštitnog znaka na određenom tržištu ili povraćaja investicije koju je realizovao PARTNER.

6.8. GOOPTI izričito zadržava sva prava i potraživanja koja se odnose na njegova prava intelektualne svojine, uključujući veb domene koje sadrže riječ ili fleksiju riječi GoOpti® (ili bilo kojeg zaštitnog znaka registrovanog od strane GOOPTI-JA), a koji su registrovani od strane PARTNERA ili njemu povezanih osoba. Pristajući na GOOPTI ODREDBE I USLOVE (koji se takođe smatraju ugovorom o prenosu), PARTNER daje neopozivu i apsolutnu saglasnost da se ovi domeni besplatno prenesu na GOOPTI ako i kad god PARTNER ili njemu povezana osoba registruju takav domen u ime PARTNERA. PARTNER se obvezuje da će pokriti troškove prenosa domena i troškove hostinga ovih domena prije prenosa.

ČLAN 7. – UČINCI RASKIDA POSLOVNE SARADNJE

PARTNER i/ili GOOPTI mogu prekinuti poslovnu saradnju bez ikakvog razloga u bilo koje vrijeme bez ikakvog otkaznog roka, pismenim obavještenjem putem e-mejla, ako drugačije nije dogovoreno.
Odmah nakon prekida poslovne saradnje PARTNER mora prestati sa korišćenjem svih GOOPTI simbola, oznaka, zaštitnih znakova, reklamnih materijala i zaštitnog znaka GoOpti®.
U roku od osam (8) dana od prestanka poslovne saradnje, Ugovorne strane će riješiti sve međusobne obveze.

ČLAN 8. – LIČNI PODACI

Ulazeći u ovu poslovnu saradnju, PARTNER ovlašćuje GOOPTI da upravlja bazama podataka o ličnim podacima koji potiču od PARTNEROVIH PUTNIKA, a koje pruža PARTNER. GOOPTI se obvezuje obrađivati i čuvati lične podatke u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i EU zakonodavstvom kao i GOOPTI POLITIKOM PRIVATNOSTI.

GOOPTI ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu PARTNERU ili trećoj strani greškom u sistemu zaštite ličnih podataka, a koja proizlazi iz sfere PARTNERA.

PARTNER se obvezuje dobiti saglasnost za obradu ličnih podataka od PUTNIKA ako je saglasnost potrebna prema važećem zakonodavstvu i GOOPTI POLITICI PRIVATNOSTI, pod uslovom da se lični podaci prikupljaju i obrađuju.

ČLAN 9. – POVJERLJIVOST PODATAKA

9.1. „Povjerljive informacije“ su sve/bilo koje informacije povjerljive prirode koje se odnose na Ugovorne strane i/ili predmet ugovora koji Ugovorne strane razmjenjuju ili kojima Ugovorne strane imaju pristup u okviru implementacije ugovora. Spomenuti izraz uključuje sve informacije o osoblju, njihovim ličnim podacima, operacijama, poslovnim metodama i pristupima, budućim planovima, načelima, dobavljačima, kupcima, bilo kakve informacije o GoOpti® poslovanju ili franšiznom modelu i GOOPTI kompaniji i/ili njenim povezanim kompanijama, poslovnim planovima, agentima, distributerima, savjetnicima i njegovim klijentima, nezavisno od toga jesu li kvalifikovane kao „povjerljive“.

9.2. Ugovorne strane su dužne zaštititi kao poslovnu tajnu sve povjerljive informacije koje razmjenjuju Ugovorne strane na osnovu ili u vezi sa GOOPTI USLUGAMA, bilo u usmenom ili pismenom obliku, u elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.

9.3. PARTNER se obavezuje obrađivati i zaštititi sve povjerljive informacije stečene na osnovu ili u vezi sa ovom poslovnom saradnjom, svu dokumentaciju dobijenu od GOOPTI-JA, radne procedure, podatke o GOOPTI-ju i ostale podatke o poslovnim, tehničkim i tehnološkim rješenjima koje GOOPTI koristi kao povjerljive informacije i kao poslovnu tajnu, ne objavljivati ih neovlašćenim trećim stranama i/ili bilo kojoj povezanoj osobi bez izričitog pismenog odobrenja GOOPTI-JA i onemogućiti trećoj strani ili bilo kojem, sa njom povezanim licem, upoznavanje sa tim podacima, osim ako to dopuštaju pozitivni propisi, i koristiti ih isključivo u svrhu ove poslovne saradnje.

9.4. PARTNER se obavezuje da će njegovi zaposleni i savjetnici i sve osobe koje su na bilo koji način povezane s PARTNEROM (njemu povezane osobe i njihovi rukovodioci, zaposleni i savjetnici), koje će ili bi mogle saznati za povjerljive informacije zaštititi i spriječiti svako otkrivanje povjerljivih informacija neovlašćenim trećim stranama u skladu sa pravilima zaštite poslovne tajne a sa vrijednostima dobrog stručnjaka, ne prosljeđivati nikakve povjerljive informacije u bilo kojem obliku bilo kojoj trećoj strani i koristiti povjerljive informacije isključivo u svrhu osmišljavanja i ostvarivanja ove poslovne saradnje.

9.5. Obje Ugovorne strane trajno će zaštititi sve povjerljive informacije, čak i nakon prekida poslovne saradnje.

9.6. PARTNER ovlašćuje GOOPTI da neograničeno koristi sve njegove podatke, evidentirane i čuvane na INTERNET STRANICI u vezi sa kupovinom, tražnjom, prevozom, prihodima, troškovima, zadovoljstvom kupaca i ostalim podacima PARTNERA.

9.7. Na pismeni zahtjev GOOPTI-JA, PARTNER će u roku od 24 sata i bez nepotrebnog odlaganja vratiti ili uništiti ili trajno izbrisati sve pisane, digitalne ili bilo koje druge vrste zapisa koji sadrže povjerljive informacije ili druge poslovne tajne i osigurati da ovaj postupak takođe sprovedu i sve treće strane koje su upoznate ili koje se mogu upoznati sa povjerljivim informacijama na osnovu ili protivno odredbama ovih B2B ODREDBI I USLOVA, osim ako bi takvo uništavanje ili brisanje bilo u suprotnosti sa zakonom.

ČLAN 10. – ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvatanjem ovih B2B ODREDBI I USLOVA, PARTNER se obvezuje zamijeniti i nadoknaditi sve ostale prethodne sporazume i ugovore, usmene ili pismene, zaključene između PARTNERA i GOOPTI-JA ili njihovih pravnih prethodnika u relevantnom predmetu.

Ako Ugovorne strane zaključe dodatni ugovor pored ovih B2B ODREDBI I USLOVA, one će se i dalje primjenjivati osim ako ih gore navedeni ugovor izričito ne poništava.

Neuspjeh bilo koje Ugovorne strane da zahtijeva izvršavanje bilo koje odredbe ovih B2B ODREDBI I USLOVA ne utiče na pravo bilo koje Ugovorne strane da zahtijeva potpuno ispunjavanje iste u bilo koje vrijeme nakon toga, a odricanje bilo koje Ugovorne strane od kršenja bilo koje odredbe ovog dokumenta ne predstavlja odricanje od sličnog kršenja u budućnosti ili bilo kojeg drugog kršenja ili poništava učinkovitost takve odredbe.

V. ODREDBE I USLOVI AFFILIATE PROGRAMA

1. Prihvatanjem ovih GOOPTI ODREDBI I USLOVA i zaključivanjem ugovora s GOOPTI-JEM i ulaskom u AFFILIATE PROGRAM, AFFILIATE PARTNER se obvezuje uspostaviti link na VEB stranici AFFILIATE PARTNERA koja će preusmjeriti korisnika na INTERNET STRANICU. GOOPTI dozvoljava takvu akciju u okviru i u skladu sa odredbama ovog pasusa GOOPTI ODREDBI I USLOVA.

2. Za svaku KVALIFIKOVANU KUPOVINU napravljenu na INTERNET STRANICI, koja će biti u vezi sa AFFILIATE PROGRAMOM, sa veb stranice AFFILIATE PARTNERA, GOOPTI će platiti PROVIZIJU AFFILIATE PARTNERU u vidu procenta od bruto prodaje KVALIFIKOVANE KUPOVINE, a kako je navedeno u mojOpti NALOGU AFFILIATE PARTNERA.

3. AFFILIATE PARTNER garantuje da neće preusmjeriti promet na INTERNET STRANICU preko internet stranica koje nisu VEB STRANICE AFFILIATE PARTNERA, i/ili da će prenos/preusmjeravanje, što je i osnova za obračunavanje PROVIZIJE, generisati samo s VEB stranice AFFILIATE PARTNERA.

4. Ako se pojavi bilo kakva sumnja uz činjenicu da je PROVIZIJA AFFILIATE PARTNERA zarađena i/ili ako bilo koja KVALIFIKOVANA KUPOVINA proizilazi iz bilo kakve nezakonite aktivnosti i/ili ponašanja, GOOPTI će samostalno odlučiti da li će obustaviti i odbiti sve uplate u skladu s AFFILIATE PROGRAMOM i gore spomenutu PROVIZIJU, GOOPTI ima pravo zadržati cijeli iznos neplaćene PROVIZIJE u mojOpti NALOGU AFFILIATE PARTNERA. AFFILIATE PARTNER snosi teret dokaza za suprotno – da nije bilo nezakonitih aktivnosti koje su rezultirale neprimjerenom/nepravednom PROVIZIJOM.

5. Nezakonita aktivnost ili ponašanje je svaka vrsta ilegalne aktivnosti koja je osmišljena sa namjerom varanja korisnika, kupaca GOOPTI USLUGA, kao na primjer: preusmjeravanje prometa sa glavne landing stranice na VEB STRANICU AFFILIATE PARTNERA i korištenje botova ili drugih neistinitih klikova i stvaranje lažnih tragova.

VI. ODREDBE I USLOVI GOOPTI REFERRAL PROGRAMA (PROGRAMA PREPORUKE)

ČLAN 1. – ŠTA JE GOOPTI REFERRAL PROGRAM

GOOPTI REFERRAL PROGRAM (Dovedi prijatelja!) omogućava GOOPTI klijentima (DAVALAC PREPORUKE) da GOOPTI USLUGE preporuče prijatelju (PREPORUČENI PRIJATELJ). DAVALAC PREPORUKE će dobiti popust, a PREPORUČENI PRIJATELJ će dobiti poseban POPUST PREPORUKE za kupovinu GOOPTI USLUGA.

GOOPTI kupci koji žele učestvovati u REFERRAL PROGRAMU moraju se složiti sa GOOPTI ODREDBAMA I USLOVIMA.

Preporuka se može kreirati putem e-mejla, Facebook-a ili Twitter-a.

ČLAN 2. – POPUST

DAVALAC PREPORUKE može ostvariti popust ako:

 • PREPORUČENI PRIJATELJ još nije bio vlasnik rezervacije za bilo koju GOOPTI USLUGU
 • PREPORUČENI PRIJATELJ još nije registrovan na INTERNET STRANICI i njegovi/njeni kontakt podaci nijesu unešeni ni u jednu rezervaciju koja se odnosi na GOOPTI USLUGE.
 • PREPORUČENI PRIJATELJ realizuje kupovinu u skladu sa instrukcijama iz referral poruke (poruke preporuke).
 • Nema otvorenih pitanja koja se tiču preporuke i/ili DAVAOCA PREPORUKE i/ili PREPORUČENOG PRIJATELJA, kao što je nezakonita aktivnost, kao što je situacija u kojoj je DAVALAC PREPORUKE i/ili PREPORUČENI PRIJATELJ bot, situacija u kojoj DAVALAC PREPORUKE ne zaključuje preporuku putem GOOPTI glavne stranice itd.

PREPORUČENI PRIJATELJ mora realizovati kupovinu GOOPTI USLUGA prije nego što se DAVAOCU PREPORUKE odobri popust.

DAVAOCU PREPORUKE se dodjeljuje popust koji se može iskoristiti putem mojOpti NALOGA u sekciji mojiPopusti.

Maksimalni popust koji može ostvariti bilo koja osoba putem REFERRAL PROGRAMA iznosi 100,00 EUR zbirno. Bilo koji popust koji prelazi taj iznos konvertuje se u KOD ZA POPUST AFFILIATE PROGRAMA koji omogućava zainteresovanom licu da dobije PROVIZIJU u skladu sa odredbama AFFILIATE PROGRAMA i u skladu sa informacijama navedenim na INTERNET STRANICI.

ČLAN 3. – OTKUPLJIVANJE POPUSTA

Popust će se pojaviti u sekciji mojiPopusti u mojOpti NALOGU, gdje ga DAVALAC PREPORUKE može otkupiti.

Popust se može iskoristiti samo prilikom kupovine GOOPTI USLUGA, kreiranjem KODA ZA POPUST (otkupljenog popusta) koji se može iskoristiti pri sljedećoj kupovini.

Otkupljeni popust se mora iskoristiti najkasnije u roku od jedne godine nakon što je PREPORUČENI PRIJATELJ izvršio kupovinu. Popust se ne može koristiti u kombinaciji sa drugim popustima i KODOVIMA ZA POPUST sa različitih računa zajedno prilikom jedne kupovine ili prilikom povezanih/kombinovanih kupovina na jednom računu.

Popust stečen putem refferal-a ne može se zamijeniti za gotovinu ili novac u bilo kojem obliku. Zabranjene su prodaja/trgovina ili druge slične aktivnosti sa KODOM ZA POPUST (otkupljenim popustom) generisanim u mojiPopusti i kao rezultat imaju otkazivanje KODA ZA POPUST.

DAVAOCU PREPORUKE je zabranjeno da dobije popust kreiranjem više mojOpti NALOGA ili drugim sličnim postupcima. MojOpti NALOG i/ili KOD ZA POPUST i/ili veza DAVAOCA PREPORUKE i PREPORUČENOG PRIJATELJA će se otkazati i izbrisati ako se bilo koja aktivnost DAVAOCA PREPORUKE ili PREPORUČENOG PRIJATELJA smatra lažnom i/ili zlonamjernom, a svi popusti u odgovarajućem mojOpti NALOGU će biti poništeni.

ČLAN 4. – POPUST PREPORUČENOG PRIJATELJA

PREPORUČENI PRIJATELJ će takođe dobiti REFERRAL POPUST (POPUST PREPORUKE) u iznosu koji je odobrio GOOPTI ako i kada PREPORUČENI PRIJATELJ izvrši kupovinu. PREPORUČENI PRIJATELJ može koristiti POPUST PREPORUKE samo ako je fizičko lice i ako je pored toga i vlasnik rezervacije po prvi put. Vlasnik rezervacije je osoba koja je navedena kao prvi PUTNIK u rezervaciji koja se odnosi na GOOPTI USLUGE. Sa tim u vezi, svaka osoba koja je još prije kreiranja referral rezervacije, već bila vlasnik rezervacije, ne zadovoljava uslove za dobijanje REFERRAL POPUSTA putem statusa PREPORUČENOG PRIJATELJA. PREPORUČENI PRIJATELJ može koristiti samo jedan link za preporuku. Ako PREPORUČENI PRIJATELJ dobije referral linkove (linkove preporuke) od više DAVALACA PREPORUKE, samo će odgovarajući DAVALAC PREPORUKE, koji daje link za preporuku PREPORUČENOM PRIJATELJU, dobiti popust.

ČLAN 5. – PROMJENE, OBAVEZE I PRESTANAK

GOOPTI može bez prethodne najave prekinuti REFERRAL PROGRAM; može suspendovati REFERRAL PROGRAM na ograničeno vrijeme i prekinuti REFERRAL PROGRAM u potpunosti, u bilo koje vrijeme, i iz bilo kojeg razloga. Ove ODREDBE I USLOVI REFERRAL PROGRAMA se mogu promijeniti bez prethodne najave i imati dejstvo na sve POPUSTE, REFERRAL POPUSTE ili akcije i/ili druge pojedinosti REFERRAL PROGRAMA.

Popust u mojiPopusti, koji je ostvaren nezakonitim ponašanjem i/ili aktivnostima je nevažeći i ništavan. GOOPTI može izbrisati mojOpti NALOG i izbrisati popust u mojiPopusti i/ili otkupiti popust ako GOOPTI smatra da je aktivnost korisnika ili aktivnost korisnika po njegovom računu zlonamjerna ili nezakonita ili GOOPTI ima razlog vjerovati da će se račun/nalog koristiti za aktivnosti takve prirode. Nezakonita aktivnost je i objavljivanje ili prodaja popusta i/ili REFERRAL POPUSTA dobijenih u okviru REFERRAL PROGRAMA, na javnim veb portalima sa masovnim ponudama popusta ili drugih pogodnosti. GOOPTI zadržava pravo otkazati ili ukloniti sve refferal linkove koje su iste prirode, a poput gore navedenih. GOOPTI ne preuzima nikakvu drugu odgovornost iz ovog REFERRAL PROGRAMA osim obećanog popusta za DAVAOCA PREPORUKE i obećanog REFERRAL POPUSTA za PREPORUČENOG PRIJATELJA.

GOOPTI ima isključivo diskreciono pravo da otkaže ili promijeni bilo koju i sve aktivnosti ili odobrene popuste i/ili REFERRAL POPUSTE, a kada to ocijeni fer i prikladnim.

 

3. Decembar 2019. godine                                                                                                            GOOPTI