Splošni pogoji programa Pripelji prijatelja

Program Pripelji prijatelja omogoča vsem strankam, da priporočijo (Priporočitelj) GoOpti storitve prijatelju (Prejemniku priporočila). Priporočitelj za to prejme Popust, Prejemnik priporočila pa posebni Priporočilni popust, ki ga lahko koristi pri nakupu, kot je opredeljeno v teh Splošnih pogojih.
Stranke POSREDNIKA, ki želijo sodelovati v programu Pripelji prijatelja, morajo sprejeti te Splošne pogoje.

Priporočila je možno pošiljati prek e-pošte in družbenih omrežij Facebook in Twitter.

1. OPREDELITEV POJMOV

Priporočitelj – fizična oseba, ki je priporočila GoOpti storitve drugi osebi (Prejemniku priporočila) in lahko v skladu s temi Splošnimi pogoji prejme Popust.

Prejemnik priporočila – oseba, ki je prejela priporočilo s strani Priporočitelja in lahko v skladu s temi Splošnimi pogoji prejme Priporočilni Popust.

Priporočilni popust – znižanje cene, ki ga prejme Prejemnik priporočila, v znesku, ki ga določi POSREDNIK.

POSREDNIK – GOOPTI SKUPINA, kot je opredeljena v Splošnih pogojih poslovanja GoOpti.

GoOpti storitve – storitve Posredovanja in storitve prevoza, kot jih zagotovi PREVOZNIK preko GoOpti platforme.

mojiPopusti – razdelek (zavihek) v GoOpti uporabniškem računu, kjer je naveden Popust in kjer lahko Uporabnik Popust unovči.

2. POPUST

Priporočitelj lahko prejme Popust, če:

• Prejemnik priporočila še ni bil Kupec prevoza za nobeno od GoOpti storitev.
• Se Prejemnik priporočila še ni registriral na www.GoOpti.com in njegovi kontaktni podatki niso bili vneseni pri nobenem nakupu GoOpti storitve.
• Prejemnik priporočila opravi nakup v skladu z navodili, navedenimi v priporočilu.
• Ne obstaja nobena odprta sporna zadeva v zvezi s priporočanjem in/ali Priporočiteljem in/ali Prejemnikom priporočila, kot na primer dejanje goljufije ali ugotovitev, da je Prejemnik priporočila in/ali Priporočitelj robot, ali Priporočitelj ni poslal priporočila preko GoOpti spletne strani ipd.
• Prejemnik priporočila opravi nakup GoOpti storitev preden se Priporočitelju odobri Popust.

Priporočitelju se prizna Popust, ki ga lahko uporabi v svojem GoOpti uporabniškem računu v razdelku mojiPopusti.

3. UNOVČENJE POPUSTA

Popust se bo prikazal v razdelku mojiPopusti v GoOpti uporabniškem računu, kjer ga lahko Priporočitelj unovči.

Popust je možno koristiti le pri nakupu GoOpti storitev, in sicer tako, da se najprej ustvari koda za popust (unovčeni Popust), nato pa se Popust koristi pri nakupu GoOpti storitev.

Unovčeni Popust je mogoče koristiti v roku enega leta po tem, ko je Prejemnik priporočila opravil nakup. Popusta ni mogoče koristiti v kombinaciji z drugimi Popusti in skupaj s kodami za Popust drugih uporabniških računov v istem nakupu oziroma združevati/kombinirati Popuste v en uporabniški račun.

Popusta, pridobljenega preko programa Pripelji prijatelja, ni mogoče zamenjati za gotovino ali denar v katerikoli drugi obliki. Prodaja/preprodaja kode za popust (unovčenega Popusta), ki je bila ustvarjena v mojiPopusti, in podobne dejavnosti so strogo prepovedane in imajo za posledico preklic kode za popust.

Priporočitelju je prepovedana pridobitev Popusta z ustvarjanjem več GoOpti uporabniških računov ali drugimi podobnimi ravnanji. GoOpti uporabniški račun in/ali koda za popust in/ali povezava (link) Priporočitelja in Prejemnika priporočila bodo preklicani in izbrisani v primeru kakršnegakoli goljufivega ravnanja ali zlorabe s strani Priporočitelja ali Prejemnika priporočila, vsi popusti v GoOpti uporabniškem računu pa bodo razveljavljeni.

4. PREJEMNIKI PRIPOROČIL

Prejemnik priporočila bo prejel Popust v znesku, ki ga določi POSREDNIK, če in potem ko Prejemnik priporočila opravi nakup. Prejemnik priporočila lahko popust koristi le, če je fizična oseba in novi Kupec prevoza. Kupec prevoza je oseba, ki je v postopku nakupa GoOpti storitev navedena kot prvi POTNIK. Oseba, ki je bila pred nakupom na podlagi priporočila že kupec prevoza, ne more pridobiti Priporočilnega popusta kot Prejemnik priporočila. Vsak Prejemnik priporočila lahko uporabi le eno priporočilno povezavo. Če isti Prejemnik priporočila prejme priporočilne povezave od več različnih Priporočiteljev, bo Popust prejel le Priporočitelj, čigar priporočilno povezavo bo Prejemnik priporočila uporabil.

5. SPREMEMBE; ODGOVORNOSTI IN PREKINITEV

POSREDNIK lahko brez predhodnega obvestila prekine ali ukine program Pripelji prijatelja; program lahko prekine le začasno ali pa ga ukine v celoti kadarkoli in iz kateregakoli razloga. Ti Splošni pogoji se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo in veljajo za ter vplivajo na vse Popuste ali pobude in/ali druge podrobnosti programa Pripelji prijatelja. Če katerakoli določba teh Splošnih pogojev postane neveljavna, nična ali neizvršljiva, bo ta določba (ali del te določbe, zaradi katerega je neveljavna, nična ali neizvršljiva) razveljavljena, kar ne bo vplivalo na veljavnost in izvršljivost ostalih določb.

Popust v mojiPopusti, pridobljen s pomočjo dejanja in/ali dejavnosti goljufije, je ničen in neveljaven. POSREDNIK lahko izbriše GoOpti uporabniški račun in Popust v mojiPopusti in/ali unovčen Popust, če POSREDNIK ugotovi, da je dejavnost uporabnika ali dejavnost na uporabniškem računu dejanje goljufije ali zlorabe, ali če POSREDNIK upravičeno domneva, da bo uporabniški račun uporabljen za tovrstne namene. Kot dejanje zlorabe se štejeta tudi objava in/ali prodaja kod za popust, prejetih v okviru programa Pripelji prijatelja, na javnih spletnih portalih, kjer se množično ponujajo ugodnosti ali popusti, POSREDNIK si pridržuje tudi pravico preklicati ali odstraniti vse priporočilne povezave, ki služijo tovrstnim namenom. POSREDNIK ne prevzema nobene druge odgovornosti v programu Pripelji prijatelja, razen obljubljenega Popusta za Priporočitelja in obljubljenega Priporočilnega popusta za Prejemnika priporočila.

POSREDNIK lahko po lastni presoji prekliče ali spremeni katerokoli in vse dejavnosti ali odobren Popust in/ali Priporočilni Popust, če oceni, da je to pošteno in primerno.

10. maj 2018