Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja skupine GoOpti kot posrednika in Splošni pogoji poslovanja prevoznika, vključenega v platformo GoOpti.

Na podlagi zakonov Nizozemske GOOPTI objavlja

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA SKUPINE GOOPTI KOT POSREDNIKA

A. SPLOŠNA DOLOČILA

1. ČLEN - UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja SKUPINE GOOPTI kot POSREDNIKA (v nadaljevanju: Splošni pogoji Posrednika) opredeljujejo 1) pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja izvedbe prevozov fizičnih oseb in prtljage in 2) obveznosti in odgovornosti POSREDNIKA in pravnih in fizičnih oseb kot NAROČNIKOV pri naročanju storitev posredovanja ter sklenitvi POGODBE O POSREDOVANJU. Na osnovi Splošnih pogojev Posrednika se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh v pogodbenem odnosu, kjer NAROČNIK naroči posredovanje prevoza, POSREDNIK pa posreduje izvedbo prevozov oseb in prtljage PREVOZNIKU. Splošni pogoji Posrednika so sestavni del POGODBE O POSREDOVANJU.

Splošni pogoji Posrednika so objavljeni na www.GoOpti.com in priglašeni pri Gospodarski zbornici v Amsterdamu, NL pod registracijsko številko 64035727. Spletna stran www.GoOpti.com in zaščitena znamka GoOpti sta v lasti in upravljanju SKUPINE GOOPTI.

2. ČLEN – OPREDELITEV POJMOV

AGENTSKI RAČUN – je storitev za DRUGE POSREDNIKE, ki lahko na www.GoOpti.com z vnosom pravilnih podatkov o podjetju opravijo registracijo podjetja in pridobijo ugodnosti, ki so navedene na www.GoOpti.com.

DRUGI POSREDNIK – je pravna oseba, ki posreduje informacije o povpraševanju prevoza na www.GoOpti.com in ima lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s POSREDNIKOM, s katero je urejen način naročanja in plačila, ali pa ima ustvarjen AGENTSKI RAČUN in je lahko tudi NAROČNIK.

DRUGI PREVOZNIK – je prevoznik, katerega storitev in produktov POSREDNIK ne posreduje, ne prodaja in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev in ki ni član PLATFORME GOOPTI.

KODA ZA POPUST – omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko POSREDNIK odobri NAROČNIKU v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih Posrednika in SPLOŠNIH POGOJIH PREVOZNIKA. Veljavnost KODE ZA POPUST je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. KODO ZA POPUST je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo le-tega v denarju. KODO ZA POPUST je mogoče veljavno uporabiti le tako, da NAROČNIK ob naročilu plača kupnino v višini najmanj enega (1) evra. KODE ZA POPUST ni dovoljeno javno objavljati ali ponujati na drugih spletnih straneh, socialnih omrežjih, oglasnih deskah ali na katerihkoli drugih javno dostopnih mestih, razen prek orodij spletnega portala GoOpti (če ta orodja distribucijo omogočajo). V primeru navedenega nedovoljenega dejanja bo KODA ZA POPUST deaktivirana in je NAROČNIK ne bo mogel koristiti ter ni upravičen do nikakršnega povračila, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

NAROČNIK – je oseba, fizična ali pravna, ki sporoči povpraševanje prevoza, nastopa kot naročitelj POSREDNIKU za posredovanje prevoza in soglaša, da POSREDNIK po lastni izbiri posreduje in organizira PREVOZNIKA. NAROČNIK lahko nastopa tudi kot POTNIK.

OKNO FLEKSIBILNOSTI – sporoča, koliko ur je maksimalen odmik dejansko izvedenega prevoza od želene ure prihoda oziroma odhoda NAROČNIKA.

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST – je dodatno plačljiva storitev, ki jo nudi POSREDNIK, ki v določenih primerih krije NAROČNIKU/POTNIKU strošek nadomestnega cestnega ali letalskega prevoza in v nekaterih primerih nastanitve, kot je to definirano v teh Splošnih pogojih Posrednika.

PLATFORMA GOOPTI – je prostor, ki ga omogoča www.GoOpti.com, kjer se srečujeta povpraševanje in ponudba po občasnih prevozih oseb in prtljage ter v katero so včlanjeni vsi PREVOZNIKI.

POGODBA O POSREDOVANJU – je pogodba, ki jo skleneta POSREDNIK in NAROČNIK, ko ta potrdi, da sprejema te Splošne pogoje Posrednika in Pravila zasebnosti GoOpti in potrdi svoje naročilo za posredovanje.

POSLOVNI RAČUN – je storitev le za pravne osebe, ki lahko na www.GoOpti.com z vnosom pravilnih podatkov o podjetju opravijo registracijo podjetja in pridobijo ugodnosti, ki so navedene na www.GoOpti.com.

POSREDNIK – je SKUPINA GOOPTI.

POTNIK – je fizična oseba, ki dejansko koristi posredovano storitev prevoza v skladu s temi Splošnimi pogoji Posrednika.

PREVOZNIK – je izvajalec storitve prevoza oseb in prtljage, ki v skladu s PREVOZNO POGODBO, sklenjeno med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM, ter v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA izvede prevoz. Vsi PREVOZNIKI so člani PLATFORME GOOPTI.

PREVOZNA POGODBA – je pogodba, sklenjena med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA.

SKUPINA GOOPTI – so družbe: GoOpti B.V., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Nizozemska in Regionalni center v Republiki Sloveniji: GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana in Regionalni center v Republiki Italiji: GoOpti Italy S.r.l., Via Malta 2, 34170 Gorica.

SKUPINA OTROK je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine se ne šteje za SKUPINO OTROK.

SKUPINSKI PREVOZ - je oblika prevoza, pri katerem POSREDNIK naročila posameznih prevozov z enakimi relacijami in podobnimi ali enakimi urami odhoda in prihoda združuje. Interval možnih časov odhoda (označen kot »odhod med« na www.GoOpti.com) ali predvidena URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA ter URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA na izbrano destinacijo so navedeni pri posamezni ponudbi prevoza v postopku naročanja posredovanja prevoza. POSREDNIK lahko pri organizaciji SKUPINSKEGA PREVOZA dodaja druge POTNIKE ter se lahko prevoz prične do petnajst (15) minut pred ali po predvideni URI NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, navedeni pri ponudbi prevoza v postopku naročanja posredovanja prevoza, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

SPLOŠNI POGOJI GOOPTI – je skupen izraz za Splošne pogoje Posrednika in SPLOŠNE POGOJE PREVOZNIKA.

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med PREVOZNIKOM in NAROČNIKOM/POTNIKOM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV GOOPTI.

URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA – je zadnja ura, ob kateri je PREVOZNIK dolžan POTNIKA pripeljati na destinacijo. Na www.GoOpti.com poimenovana: »NAJPOZNEJŠI PRIHOD (in ura)« ali podobno.

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA – je prva ura, ko je POTNIK pripravljen na odhodni lokaciji za odhod. Na www.GoOpti.com poimenovana: »ODHOD OB (in ura)« ali podobno.

VAVČER – je potrdilo, ki ga izda PLATFORMA GOOPTI in ki izkazuje, da je NAROČNIK pravilno potrdil svoje naročilo posredovanja prevoza, ki zavezuje POSREDNIKA, da izvede v teh Splošnih pogojih Posrednika navedene storitve. VAVČER ni prenosljiv.

www.GoOpti.com – je spletna stran, preko katere NAROČNIK poda naročilo za posredovanje za prevoz in za nakup prevoza fizičnih oseb in prtljage.

ZASEBNI PREVOZ - je oblika prevoza po naročilu NAROČNIKA ob urah, lokacijah in na destinacije, ki jih želi NAROČNIK. ZASEBNI PREVOZ se izvede le za POTNIKE, ki jih je v postopku naročanja posredovanja prevoza označil NAROČNIK. Dodajanje POTNIKOV iz drugih naročil pri ZASEBNEM PREVOZU ni mogoče. Pri izbiri ZASEBNEGA PREVOZA v postopku naročanja posredovanja prevoza na www.GoOpti.com je možno določiti, da je pri ZASEBNEM PREVOZU omogočeno povračilo prevoznine v primeru odpovedi naročenega prevoza.

3. ČLEN – NAROČILO PREVOZOV IN CENA

V postopku naročanja posredovanja prevoza mora NAROČNIK izbrati ali vpisati kraj odhoda in destinacijo prevoza, izbrati ali gre za povratni prevoz, določiti datum prevoza in URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, ter število POTNIKOV, in sicer posebej število odraslih, otrok in dojenčkov.

Kot otrok se smatra oseba, nižja od 150 cm, a težja od 9 kg, kot dojenček pa oseba lažja od 9 kg. Kadar je vsaj eden od POTNIKOV otrok ali dojenček, bo PREVOZNIK pri prevozu zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število otrok in/ali dojenčkov, označeno pri naročilu prevoza. Če NAROČNIK ne označi števila otrok in/ali dojenčkov v postopku naročanja posredovanja prevoza, POSREDNIK ni zavezan začeti in končati postopka posredovanja prevoza ne za otroka oziroma dojenčka, niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru POSREDNIK ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala NAROČNIKU/POTNIKU.

V primeru da NAROČNIK vpiše, da naroča posredovanje in prevoz za SKUPINO OTROK, mora pred vpisom poklicati kontaktni center GoOpti (tel.: +46 720 81 69 96 za nemški jezik, +39 90 201 84 00 za španski jezik, +385 1 3000 500 za hrvaški jezik, +39 045 786 1515 za italijanski jezik ter +386 1 320 4530 za slovenski in angleški jezik) ter o tem POSREDNIKA obvestiti. V nasprotnem primeru POSREDNIK ni dolžan izvesti posredovanja prevoza, s čemer se NAROČNIK izrecno strinja.

Pri naročanju mora NAROČNIK vpisati podatke POTNIKOV: ime, priimek, mobilno telefonsko številko, e-poštni naslov, morebitne ločene vstopne in izstopne lokacije za posamezne POTNIKE.

V primeru da potuje skupaj več kot 8 oseb, lahko NAROČNIK vpiše le podatke prvega POTNIKA ali pa podatke vseh POTNIKOV. Če NAROČNIK vpiše le podatke prvega POTNIKA, potem je dolžan ta na dan potovanja s seboj prinesti spisek POTNIKOV in ga izročiti vozniku. Prvi POTNIK, ki je vpisan v naročilu, je nosilec naročila in se šteje, da ima pooblastilo od NAROČNIKA ter drugih POTNIKOV, da spreminja naročilo za vse ali posamezne POTNIKE.

NAROČNIK se zavezuje seznaniti vse POTNIKE, za katere naroča posredovanje prevoza, s temi Splošnimi pogoji Posrednika in SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA ter Pravili zasebnosti GoOpti in pridobiti njihov sprejem le-teh. V nasprotnem primeru NAROČNIK v celoti odgovarja POSREDNIKU za vso škodo, ki bi POSREDNIKU zaradi tega nastala.

V primeru naročanja posredovanja prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder POTNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugim načinom prevoza, je izjemno pomemben izračun želene URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, v primeru povratka pa URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA.

Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam glede na čase, navodila in zahteve DRUGEGA PREVOZNIKA. Z upoštevanjem časa odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA mora NAROČNIK sam opredeliti, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, s katere nadaljuje pot z DRUGIM PREVOZNIKOM, oziroma ob kateri uri pričakuje prihod na lokacijo, od koder nadaljuje potovanje s PREVOZNIKOM.

Iskalnik letov na www.GoOpti.com, ki primerja uro odhoda ali pristanka leta z označeno URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, je le informativnega značaja.

POSREDNIK ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV, kot tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala NAROČNIKU/POTNIKU kot posledica uporabe iskalnika letov na www.GoOpti.com ali kot posledica napačne ocene NAROČNIKA za URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA.

POSREDNIK, DRUGI POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemajo odgovornosti, da sta izbrani uri prihoda in odhoda pravilni glede na prihod ali odhod letala ali drugega prevoznega sredstva, saj se ure odhodov in prihodov DRUGIH PREVOZNIKOV spreminjajo in DRUGI PREVOZNIKI o tem obveščajo le svoje potnike.

Cena posredovanja in prevoza ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja NAROČNIKOV na določeni relaciji na določen dan in ure ter od tipa prevoza. POSREDNIK si pridržuje pravico zaračunati drugačno ceno posredovanja in prevoza, kot je cena na www.GoOpti.com, v primeru da NAROČNIK nakup opravi prek kontaktnega centra GoOpti.

4. ČLEN – POTRDITEV NAROČILA IN PLAČILO

Po vpisu vseh zahtevanih podatkov na www.GoOpti.com bo ta NAROČNIKU ponudil prevoze, ki bodo v tistem trenutku na voljo v skladu s časom in datumom, ki ju je NAROČNIK predhodno izbral.

POSREDNIK ponuja posredovanje za dve različni obliki prevozov, ki se razlikujeta v omejitvah in značilnostih storitve: ZASEBNI PREVOZ in SKUPINSKI PREVOZ.

NAROČNIK mora izbrati eno obliko prevoza za posamezno smer in se registrirati in/ali prijaviti v www.GoOpti.com tako, da vnese zahtevane podatke in potrdi, da se strinja s SPLOŠNIMI POGOJI GOOPTI in s Pravili zasebnosti GoOpti. POSREDNIK ni zavezan nuditi storitev posredovanja in prevoza nikomur, ki ne soglaša s SPLOŠNIMI POGOJI GOOPTI in Pravili zasebnosti GoOpti.

NAROČNIK nato nadaljuje na naslednji korak – plačilo. Plačilo je možno s plačilnimi karticami, ki so navedene na www.GoOpti.com. V primeru da NAROČNIK v postopku naročanja posredovanja prevoza shrani podatke o svoji plačilni kartici, lahko vsa nadaljnja naročanja posredovanja prevoza kupuje z isto kartico brez ponovnega vpisa podatkov o kartici.

5. ČLEN – SKLENITEV POGODBE O POSREDOVANJU

Ko NAROČNIK potrdi plačilo, je POGODBA O POSREDOVANJU sklenjena, POSREDNIK pa začne izvajati posredovanje prevoza. NAROČNIK prejme VAVČER in s tem je naročilo posredovanja prevoza sprejeto. POSREDNIK se zavezuje, da bo izvedel posredovanje, organiziral najprimernejšega PREVOZNIKA ter zagotavlja, da bo PREVOZNIK prevoz sprejel in izpeljal v skladu z naročilom NAROČNIKA, z izjemo primerov, kot so določeni s temi Splošnimi pogoji Posrednika.

POSREDNIK ne sprejema naročil za posredovanje prevozov SKUPIN OTROK ali oseb mlajših od 15 let brez spremstva odrasle osebe ali pisnega pooblastila skrbnika kot tudi ne za posredovanje prevozov živali brez predhodne pisne odobritve POSREDNIKA in brez spremstva.

V primeru izbire SKUPINSKEGA PREVOZA lahko POSREDNIK organizira več PREVOZNIKOV, ki bodo izvedli storitev prevoza, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja, kot tudi s tem, da se v takem primeru POTNIKI vključno s prtljago lahko prestavijo iz enega vozila v drugo.

6. ČLEN – OBVEŠČANJE POTNIKOV IN INFORMACIJE O PREVOZU

PLATFORMA GOOPTI dan pred najpoznejšim prihodom, določenim v naročilu, pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA sporočilo s točno uro in lokacijo vstopa v vozilo, najpozneje 1 (eno) uro pred prevozom pa še sporočilo z informacijami o PREVOZNIKU, kontakt voznika in morebitne druge informacije o prevozu. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in POSREDNIK ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost POTNIKOV.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da POSREDNIK pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri prevoza, lokaciji, PREVOZNIKU in vozilu. POTNIK mora upoštevati najnovejše sporočilo.

Za točnost podatkov o POTNIKIH, posredovanih s strani NAROČNIKA, POSREDNIK ne odgovarja, prav tako POSREDNIK ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz uporabe napačnih podatkov, posredovanih s strani NAROČNIKA.

7. ČLEN – PRTLJAGA

POTNIK je brezplačno in brez predhodne najave upravičen do prevoza manjše prtljage (kovčkov, torbic, oblek, vrečk), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno na www.GoOpti.com v postopku naročanja posredovanja prevoza. Vsa ostala prtljaga mora biti vnaprej najavljena in plačana vsaj 2 dni pred odhodom. Cena prevoza posameznega tipa prtljage različnih velikosti in tež je odvisna od vozil, ki vozijo na posamezni relaciji. V postopku naročanja posredovanja prevoza, ko NAROČNIK pravilno označi število, velikost in tip prtljage, mu PLATFORMA GOOPTI samodejno izračuna ceno prtljage.

POSREDNIK in DRUGI POSREDNIK ne odgovarjata za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

8. ČLEN – ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU S STRANI NAROČNIKA

V primeru odpovedi naročila, iz kateregakoli razloga, s strani NAROČNIKA preden je sklenjena PREVOZNA POGODBA, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno delo posredovanja ter se ne vrača, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja. PLATFORMA GOOPTI v primeru odpovedi naročila izda NAROČNIKU potrdilo o preklicu naročila in plačanem nadomestilu.

Ko NAROČNIK rezervira ZASEBNI PREVOZ, ima lahko na voljo dve možnosti: cenejšo, ki ne omogoča povrnitve plačila v primeru odpovedi naročila, in dražjo, ki omogoča povračilo plačila NAROČNIKU v celoti, kadar je odpoved naročila sporočena na www.GoOpti.com vsaj 48 ur pred planiranim začetkom prevoza.

V primeru da je NAROČNIK izbral SKUPINSKI prevoz, povrnitev plačila ni mogoča in se uporablja prvi odstavek tega člena.

V primeru da NAROČNIK odpove naročilo in ne prejme denarnega povračila, lahko PLATFORMA GOOPTI odobri KODO ZA POPUST, ki omogoča popuste v različnih višinah. Pogoj za to je, da NAROČNIK izvede odpoved naročila preko www.GoOpti.com v zavihku mojOpti.

Višina popusta, ki ga omogoča KODA ZA POPUST, je odvisna od pravočasnosti odpovedi naročila. Višina navedenega popusta je lahko največ 80 % in najmanj 5 % plačanega zneska. Kadar NAROČNIK odpoveduje naročilo za posameznega POTNIKA v skupini, je višina popusta, ki jo omogoča KODA ZA POPUST, vedno samo 10 % vrednosti plačila za tega POTNIKA.

V kolikor ne pride do odpovedi POGODBE O POSREDOVANJU oziroma PREVOZNE POGODBE in se prevoz izvede, POSREDNIK NAROČNIKU ne zaračuna nikakršne provizije, NAROČNIK torej plača le prevoznino.

9. ČLEN – ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU S STRANI POSREDNIKA

POSREDNIK ima pravico odpovedati storitev posredovanja in posledično prevoz, vendar mora o tem obvestiti NAROČNIKA vsaj 30 (trideset) dni pred POTNIKOVIM najzgodnejšim odhodom prek SMS-a in/ali po e-pošti. V takem primeru je dolžan POSREDNIK povrniti NAROČNIKU vplačano plačilo v celoti, za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA pa POSREDNIK ne odgovarja, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POSREDNIK ima pravico, da odpove storitev posredovanja in posledično prevoz v 24 urah po izvedenem nakupu posredovanja in pridobljenem VAVČERJU, v kolikor ugotovi, da gre za napako v sistemu naročanja. V takem primeru bo POSREDNIK o tem nemudoma obvestil NAROČNIKA ter mu povrnil vplačano plačilo v celoti, za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA pa POSREDNIK ne odgovarja, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POSREDNIK ima vedno pravico odpovedati storitev posredovanja prevoza brez povračila že vplačanih zneskov brez odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške NAROČNIKA/POTNIKA, v kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorabe programa/sistema naročanja s strani NAROČNIKA/DRUGEGA POSREDNIKA/POTNIKA, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

10. ČLEN- PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST je plačljiva storitev in na voljo samo NAROČNIKOM/POTNIKOM, ki potujejo na ali z letališča. Naročilo mora biti opravljeno tako, da časovni okvir, ki ga je izbral NAROČNIK pri naročilu, zagotavlja dovolj časa za prijavo in/ali odjavo POTNIKA na letališču. NAROČNIK mora na www.GoOpti.com vpisati številko leta, na katerega se nanaša GoOpti prevoz, GoOpti orodje, ki je na voljo v postopku naročanja posredovanja prevoza, pa mora potrditi, da je izbrani časovni okvir primeren/ustrezen.

Nakup/plačilo PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST mora biti opravljen ob plačilu naročila posredovanja prevoza ali najpozneje 3 dni pred odhodom POTNIKA. Z izvedenim plačilom je sklenjena pogodba o nakupu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST.

V kolikor je NAROČNIK v postopku naročanja posredovanja prevoza v skladu s tem členom potrdil časovni okvir ter kupil in plačal PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST oz. ga kupil najpozneje 3 dni pred odhodom POTNIKA, bo POSREDNIK v določenih situacijah, kot je to definirano v teh Splošnih pogojih Posrednika, POTNIKU organiziral nadomestno storitev cestnega prevoza, letalskega prevoza oziroma nastanitve, kot sledi:

A) V primeru da POTNIK zamudi letalski prevoz zaradi zamude GoOpti prevoza, ki jo je povzročil dogodek, ki ne sodi pod definicijo “višja sila” iz 15. člena teh Splošnih pogojev Posrednika, bo POSREDNIK, čim bo mogoče, organiziral POTNIKU nadomestni let za destinacijo, kot je definirana na neuporabljeni vozovnici POTNIKA, v istem razredu, z istega letališča, v kolikor je to mogoče, ali pa z drugega letališča, v kolikor je le-to povezano s PREVOZNIKI. Stroške nadomestnega leta krije POSREDNIK. POSREDNIK krije tudi prevoz POTNIKA do letališča.
Kadar je odhod nadomestnega leta več kot osemnajst (18) ur pozneje kot zamujeni letalski prevoz, bo POSREDNIK zagotovil POTNIKU prenočišče, prevoz do prenočišča ter prevoz od prenočišča do letališča na dan nadomestnega leta.

B) V primeru napovedane spremembe ure odhoda letalskega prevoza s strani DRUGEGA PREVOZNIKA, ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim prevozom, ter je POTNIK to informacijo posredoval POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa 12 ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o spremembi, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na lokacijo odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA ali z lokacije odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA (odvisno od smeri potovanja, izbrane v naročilu posredovanja prevoza). Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je informacija posredovana manj kot 36 ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da POSREDNIK ni zavezan po PAKETU POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s temi Splošnimi pogoji Posrednika.

C) V primeru zamude prihoda letalskega prevoza POTNIKA (prekratek rok med prihodom letala in odhodom GoOpti prevoza) in če organizirani prevoz z letališča ni mogoč v skladu s temi Splošnimi pogoji Posrednika, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni poznejši prevoz na izbrano destinacijo in to ne kasneje kot šest (6) ur po pristanku zamujenega letalskega prevoza POTNIKA. Zamudo prihoda letalskega prevoza mora POTNIK sporočiti POSREDNIKU najpozneje trideset (30) minut po pristanku zamujenega leta po elektronski pošti, prek SMS-a ali po telefonu.

D) V primeru preusmeritve letalskega prevoza POTNIKA na drugo letališče bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na v naročilu izbrano destinacijo s tega drugega letališča, in to ne kasneje kot šest (6) ur po pristanku POTNIKA. Letališče, na katerega je let POTNIKA preusmerjen, mora POTNIK sporočiti POSREDNIKU najpozneje trideset (30) minut po pristanku letala na drugem letališču po elektronski pošti, prek SMS-a ali po telefonu. V kolikor je POTNIK (potnikov let) preusmerjen na letališče, ki je oddaljeno od letališča odhoda prevoza, opredeljenega v naročilu posredovanja prevoza NAROČNIKA, več kot 300 km, PREVOZNIK za prevoz, ki presega to razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km.

Kontaktne informacije POSREDNIKA za zahtevek PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST so posredovane NAROČNIKU na VAVČERJU.

POTNIK mora v zahtevku PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST poslati POSREDNIKU pravilno številko leta, ki je bil zamujen/prestavljen/preusmerjen in številko naročila posredovanja prevoza ter, v kolikor obstaja, obvestilo letalske družbe/agencije o zamudi/prestavitvi/preusmeritvi leta.

V kolikor potuje v skupini več POTNIKOV (NAROČNIK je opravil naročilo za posredovanje za prevoz več POTNIKOV), bo POSREDNIK komuniciral le s POTNIKOM, ki je nosilec naročila. POTNIK, ki komunicira s POSREDNIKOM, je dolžan prenesti informacije ostalim POTNIKOM v skupini. Ostali POTNIKI v skupini naj se vzdržijo komunikacije s POSREDNIKOM. POSREDNIK ne zagotavlja, da bodo vsi POTNIKI v skupini potovali z istim nadomestnim prevozom ali na istem nadomestnem letu ali bodo nastanjeni v istih prenočiščih, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Storitve PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST POSREDNIK ne zagotavlja v situacijah, ki direktno ali indirektno izhajajo iz terorističnih dejanj, civilnih nemirov, begunske ali podobne humanitarne krize, oboroženih spopadov ali izrednih razmer (uradnih/neuradnih, razglašenih ali ne-razglašenih) ali primerov naravnih nesreč, ki povzročijo širše probleme v letalskem ali cestnem prevozu.

Storitve PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST POSREDNIK ne zagotavlja v primeru, ko je zamuda (oziramo druge situacije) povzročena z veliko malomarnostjo ali naklepom NAROČNIKA/POTNIKA.

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST v nobenem primeru ne omogoča kakršnegakoli izplačila denarja v kakršnikoli obliki, POSREDNIK zagotavlja izključno nadomestne storitve, kot je to definirano v teh Splošnih pogojih Posrednika.

Če POTNIK zavrne katerokoli ponujeno nadomestno storitev (GoOpti prevoz ali drug prevoz, letalski prevoz ali nastanitev), se NAROČNIK izrecno strinja, da je pogodba o naročilu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST razvezana, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno delo posredovanja ter se ne vrača, POSREDNIK pa nima več nobene dolžnosti ali odgovornosti, ki izhaja iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST, ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega nastala, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

V kolikor je NAROČNIK pri naročilu posredovanja prevoza vpisal ali sporočil napačne/nepopolne podatke glede časa odhoda/prihoda oziroma druge podatke glede prijave/odjave na letališču, se NAROČNIK izrecno strinja, da je pogodba o naročilu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST razvezana, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno delo posredovanja ter se ne vrača, POSREDNIK pa nima več nobene dolžnosti ali odgovornosti, ki izhaja iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST, ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega nastala, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

11. ČLEN – OKVARA VOZILA

V primeru okvare vozila se POSREDNIK zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina NAROČNIKU povrne in POSREDNIK doda KODO ZA POPUST s popustom v enaki višini NAROČNIKU.

V primerih okvare vozila, ko je POSREDNIK priskrbel nadomestni prevoz, NAROČNIK/POTNIK ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, s čemer se izrecno strinja, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa PREVOZNIKA. Za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata.

12. ČLEN – POSLOVNA TAJNOST

POSREDNIK bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

13. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA

Osebni in drugi podatki NAROČNIKOV/POTNIKOV, ki jih POSREDNIK pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo www.GoOpti.com ter temi Splošnimi pogoji Posrednika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz POGODBE O POSREDOVANJU.

NAROČNIK/POTNIK s sprejemom Pravil zasebnosti GoOpti, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev Posrednika, POSREDNIKU izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo, kot je določeno v teh Splošnih pogojih Posrednika in kot je navedeno v Pravilih zasebnosti GoOpti.

Kadar NAROČNIK naroča posredovanje prevoza in prevoz tudi za druge POTNIKE, mora pridobiti pisno soglasje teh POTNIKOV za uporabo njihovih osebnih podatkov. S tem ko NAROČNIK potrdi naročilo, se šteje, da je NAROČNIK pisno soglasje POTNIKOV pridobil.

NAROČNIK/POTNIK izrecno dovoljuje, da POSREDNIK uporablja vse vnesene osebne podatke o NAROČNIKU/POTNIKU ter mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA tako v primeru urgentnih sporočil v zvezi z izvedbo storitve kot tudi drugače.

NAROČNIK/POTNIK izrecno dovoljuje, da POSREDNIK lahko izvaja sledenje vozilom PREVOZNIKA na njegovi naročeni vožnji.

POSREDNIK se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKA/POTNIKA varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

POSREDNIK lahko navedene osebne podatke shranjuje, upravlja in analizira sam ali za ta namen najame zunanje izvajalce, katerim lahko posreduje navedene podatke s pogodbo, v kateri posredovane osebne podatke zaščiti na enak način.

NAROČNIK/POTNIK se izrecno in brezpogojno strinja, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvrševanje pogodb ter analiz, ki podpirajo dejavnost GoOpti, ter za direktni marketing. Dodatne informacije glede uporabe, obdelave in posredovanja osebnih podatkov so navedene v Pravilih zasebnosti GoOpti, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev Posrednika.

14. ČLEN – AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

SKUPINA GOOPTI skrbno varuje svojo intelektualno lastnino, vključno in ne omejeno na materialne avtorske pravice in/ali industrijsko lastnino.

Vsi znaki in vsak znak GoOpti®, skupno in posamično, so varovani kot znamke in/ali kot avtorska dela. Vse vsebine in oblike, dostopne obiskovalcem www.GoOpti.com, v celoti ali v posameznih delih, so varovane s predpisi o varovanju intelektualne lastnine, vključno in ne omejeno na predpise o varstvu avtorskih pravic in/ali industrijske lastnine.

SKUPINA GOOPTI izrecno prepoveduje vsako protipravno uporabo lastne intelektualne lastnine, vključno in ne omejeno na razmnoževanje, distribuiranje, posredovanje, vključitev v lastna intelektualna dela, omogočanje tretjim osebam dostopa ali uporabe ali kakršnekoli druge uporabe, ki jih SKUPINA GOOPTI ni dovolila vnaprej izrecno in pisno.

Obiskovalec www.GoOpti.com odgovarja SKUPINI GOOPTI za vso morebitno škodo, ki bi nastala SKUPINI GOOPTI zaradi kršitev v tem členu določenih obveznosti in omejitev.

15. ČLEN – VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe posredovanja prevoza ali zamudi pri posredovanju prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti) POSREDNIK ne odgovarja za nastalo škodo in stroške, niti ni možna povrnitev že plačanih zneskov.

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

16 . ČLEN – KONČNE DOLOČBE

POGODBA O POSREDOVANJU, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev Posrednika, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom Kraljevine Nizozemske. Konvencija Združenih Narodov O Pogodbah O Mednarodni Prodaji Blaga (CISG 1980) ne velja za to POGODBO O POSREDOVANJU.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz POGODBE O POSREDOVANJU pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča NAROČNIKA, kadar je ta fizična oseba, v vseh ostalih primerih pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Amsterdamu, Nizozemska.

V primeru razlik med različnimi jezikovnimi verzijami Splošnih pogojev Posrednika je relevantna verzija Splošnih pogojev Posrednika v angleškem jeziku.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih Posrednika je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je NAROČNIK opravil naročilo in plačilo.

POSREDNIK si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje Posrednika ter jih objaviti na spletni strani www.GoOpti.com.

Splošni pogoji Posrednika pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na www.GoOpti.com, to je dne 29. junija 2018, ko prenehajo veljati prejšnji Splošni pogoji Posrednika.

 

 


PREVOZNIK/ČLAN PLATFORME objavlja

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PREVOZNIKA, VKLJUČENEGA V GOOPTI PLATFORMO

SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN - UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja PREVOZNIKA, vključenega v GOOPTI PLATFORMO (v nadaljevanju: Splošni pogoji Prevoznika) opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev prevozov fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti PREVOZNIKA in NAROČNIKOV pri naročanju storitev ter sklenitvi PREVOZNE POGODBE. Na osnovi teh Splošnih pogojev Prevoznika se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh pogodbenih strank v pogodbenem odnosu, kjer NAROČNIK naroči prevoz preko POSREDNIKA, PREVOZNIK pa prevoz izpelje.

Splošni pogoji Prevoznika so objavljeni na www.GoOpti.com in priglašeni pri Gospodarski zbornici v Amsterdamu, NL pod registracijsko številko 64035727. www.GoOpti.com in zaščitena znamka GoOpti sta v lasti in upravljanju SKUPINE GOOPTI.

2. ČLEN – OPREDELITEV POJMOV

ČLAN PLATFORME – je PREVOZNIK, ki je vstopil v PLATFORMO GOOPTI s sklenitvijo pogodbe o posredovanju posla, organizaciji prevozov, delni podelitvi licence in članstvu v platformi GoOpti ali franšizne pogodbe s POSREDNIKOM;

DRUGI POSREDNIK – je pravna oseba, ki posreduje informacije o povpraševanju prevoza na www.GoOpti.com in ima lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s POSREDNIKOM, s katero je urejen način naročanja in plačila, ali pa ima ustvarjen agentski račun, kot je opredeljen v Splošnih pogojih Posrednika in je lahko tudi NAROČNIK.

DRUGI PREVOZNIK – je prevoznik, katerega storitev in produktov POSREDNIK ne posreduje, ne prodaja in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev in ki ni član PLATFORME GOOPTI.

KODA ZA POPUST – omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko POSREDNIK odobri NAROČNIKU v raznih primerih, navedenih v SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA in teh Splošnih pogojih Prevoznika. Veljavnost KODE ZA POPUST je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. KODO ZA POPUST je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo le-tega v denarju. KODO ZA POPUST je mogoče veljavno uporabiti le tako, da NAROČNIK ob naročilu plača kupnino v višini najmanj enega (1) evra. KODE ZA POPUST ni dovoljeno javno objavljati ali ponujati na drugih spletnih straneh, socialnih omrežjih, oglasnih deskah ali na katerihkoli drugih javno dostopnih mestih, razen prek orodij spletnega portala GoOpti (če ta orodja distribucijo omogočajo). V primeru navedenega nedovoljenega dejanja bo KODA ZA POPUST deaktivirana in je NAROČNIK ne bo mogel koristiti ter ni upravičen do nikakršnega povračila, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

NAROČNIK – je oseba, fizična ali pravna, ki sporoči povpraševanje prevoza in prevoz, nastopa kot naročitelj POSREDNIKU za posredovanje prevoza in soglaša, da POSREDNIK po lastni izbiri posreduje in organizira PREVOZNIKA. NAROČNIK lahko nastopa tudi kot POTNIK.

PLATFORMA GOOPTI – je prostor, ki ga omogoča www.GoOpti.com, kjer se srečujeta povpraševanje in ponudba po občasnih prevozih oseb in prtljage ter v katero so včlanjeni vsi PREVOZNIKI.

POSREDNIK – je SKUPINA GOOPTI.

POTNIK – je fizična oseba, ki dejansko koristi posredovano storitev prevoza v skladu s temi Splošnimi pogoji Prevoznika.

PREVOZNIK – je izvajalec storitve prevoza oseb in prtljage, ki v skladu s PREVOZNO POGODBO, sklenjeno med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM, ter v skladu s temi Splošnimi pogoji Prevoznika izvede prevoz. Vsi PREVOZNIKI so člani PLATFORME GOOPTI.

PREVOZNA POGODBA – je pogodba, s katero se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA/POTNIKA prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da PREVOZNIKU za prevoz plača ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena najpozneje eno (1) uro pred začetkom prevoza, ko izbrani PREVOZNIK sprejme naročilo.

SKUPINA GOOPTI – so družbe: GoOpti B.V., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Nizozemska in Regionalni center v Republiki Sloveniji: GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana in Regionalni center v republiki Italiji: GoOpti Italy S.r.l., Via Malta 2, 34170 Gorica.

SKUPINSKI PREVOZ - je oblika prevoza, pri katerem POSREDNIK preko www.GoOpti.com naročila posameznih prevozov z enakimi relacijami in podobnimi ali enakimi urami odhoda in prihoda združuje. Interval možnih časov odhoda (označen kot »odhod med« na www.Goopti.com) ali predvidena URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA ter URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA na izbrano destinacijo so navedeni pri posamezni ponudbi prevoza v postopku naročanja posredovanja prevoza. POSREDNIK lahko pri organizaciji SKUPINSKEGA PREVOZA dodaja druge POTNIKE ter se lahko prevoz prične do petnajst (15) minut pred ali po predvideni URI NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, navedeni pri ponudbi prevoza v postopku naročanja posredovanja prevoza, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

SPLOŠNI POGOJI GOOPTI – je skupen izraz za SPLOŠNE POGOJE POSREDNIKA in Splošne pogoje Prevoznika.

SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med POSREDNIKOM in NAROČNIKOM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV GOOPTI.

URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA – je zadnja ura, ob kateri je PREVOZNIK dolžan POTNIKA pripeljati na destinacijo. Na spletni strani poimenovana: »NAJPOZNEJŠI PRIHOD (in ura)« ali podobno.

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA – je prva ura, ko je POTNIK pripravljen na odhodni lokaciji za odhod. Na spletni strani poimenovana: »ODHOD OB (in ura)« ali podobno.

www.GoOpti.com – je spletna stran, preko katere NAROČNIK poda naročilo za posredovanje za prevoz in za nakup prevoza fizičnih oseb in prtljage.

ZASEBNI PREVOZ - je oblika prevoza po naročilu NAROČNIKA ob urah, lokacijah in na destinacije, ki jih želi NAROČNIK. ZASEBNI PREVOZ se izvede le za POTNIKE, ki jih je v postopku naročanja posredovanja prevoza označil NAROČNIK. Dodajanje POTNIKOV iz drugih naročil pri ZASEBNEM PREVOZU ni mogoče. Pri izbiri ZASEBNEGA PREVOZA v postopku naročanja posredovanja prevoza na www.Goopti.com je možno določiti, da je pri ZASEBNEM PREVOZU omogočeno povračilo prevoznine v primeru odpovedi naročenega prevoza.

3. ČLEN – SKLENITEV PREVOZNE POGODBE

NAROČNIK se izrecno strinja, da, ko pristopi k tem Splošnim pogojem Prevoznika, PREVOZNIK, ki bo izbran med člani PLATFORME GOOPTI, še ni znan. S pristopom k SPLOŠNIM POGOJEM POSREDNIKA je NAROČNIK pooblastil POSREDNIKA, da v njegovem imenu izbere PREVOZNIKA, ki bo izvedel prevoz, kot ga je NAROČNIK naročil preko www.GoOpti.com.

NAROČNIK se strinja, da bo PLATFORMA GOOPTI povezala PREVOZNIKA in NAROČNIKA najpozneje eno (1) uro pred začetkom vožnje.

Ko PREVOZNIK sprejeme ponudbo, PLATFORMA GOOPTI pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA sporočilo z informacijami o PREVOZNIKU, kontakt voznika in morebitne druge informacije o prevozu, enako sporočilo pa se shrani tudi v platformi GoOpti. S tem je sklenjena PREVOZNA POGODBA med NAROČNIKOM in PREVOZNIKOM, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja. POSREDNIK ni stranka te PREVOZNE POGODBE.

Kadar NAROČNIK ni tudi POTNIK, je PREVOZNA POGODBA med POTNIKOM in PREVOZNIKOM sklenjena, ko POTNIK vstopi v vozilo. POSREDNIK ni stranka te PREVOZNE POGODBE.

V primeru da se prevoz izvede z več PREVOZNIKI, o čemer je NAROČNIK obveščen istočasno z informacijo o tem, kdo je PREVOZNIK, NAROČNIK sklene PREVOZNO POGODBO z vsakim PREVOZNIKOM posebej, za posamičen segment prevoza.

Za prevoz NAROČNIK prejme račun ali od SKUPINE GOOPTI ali od PREVOZNIKA ali od DRUGEGA POSREDNIKA, odvisno od lokalne ureditve. NAROČNIK se izrecno strinja, da lahko račun prejme v elektronski obliki.

V primeru odpovedi naročila prevoza s strani NAROČNIKA/POTNIKA po tem, ko je že sklenjena PREVOZNA POGODBA, to je manj kot eno uro pred začetkom vožnje, se prevoznina ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja nadomestilo za odstop od PREVOZNE POGODBE, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

PLATFORMA GOOPTI v takem primeru izda NAROČNIKU potrdilo o preklicu naročila in plačanem nadomestilu za odstop od PREVOZNE POGODBE.

4. ČLEN – POTEK VOŽNJE

Začetek vožnje nastopi v trenutku, ko POTNIK zasede svoje mesto v vozilu. Pri vstopu v vozilo lahko voznik preveri istovetnost POTNIKA tako, da vpogleda v POTNIKOV osebni dokument in podatke primerja s podatki o POTNIKU v naročilu, s čemer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, ko vozilo POTNIKI zapustijo. Na poteh, ki trajajo manj kot štiri in pol (4,5) ure, je v načrtu vožnje po dveh in pol (2,5) urah vračunan predviden postanek v trajanju petnajst (15) minut. Na poteh, ki trajajo štiri in pol (4,5) ure ali več, pa sta vračunana dva (2) predvidena postanka v skupnem trajanju petinštirideset (45) minut. V primeru krajših poti se voznik vsakokratno za postanek dogovori s POTNIKI, pri čemer je dovolj za prvi postanek, ki lahko traja do petnajst (15) minut, želja vsaj enega POTNIKA, za vse nadaljnje postanke pa soglasje vseh. Ob prepogostih ali predolgih postankih na izrecno željo POTNIKOV voznik, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na končno destinacijo oziroma za škodo, ki bi nastala kot posledica navedenih zamud, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji POTNIK vozilo zapusti.

Le v primeru ZASEBNIH prevozov je izbrana pot vožnje vedno najkrajša oziroma najhitrejša možna, razen če proti morebitnem doplačilu POTNIKI ne želijo drugače. V primeru SKUPINSKIH prevozov je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje. V primeru napovedanih slabših vremenskih razmer, del na cesti, napovedanih ali predvidenih zastojev ipd. je lahko odhod vozila zaradi predvidenega daljšega trajanja vožnje toliko prej, da lahko PREVOZNIK zagotovi pravočasen prihod POTNIKOV na izbrano destinacijo, o čemer POSREDNIK obvesti vsakega POTNIKA po SMS-u in/ali e-pošti.

V primeru izbire SKUPINSKEGA prevoza se prevoz lahko izvede v sodelovanju več PREVOZNIKOV, kar pomeni, da se POTNIK med vozili presede in prestavi prtljago, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, v kolikor bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

5. ČLEN - PRTLJAGA

PREVOZNIK je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno na www.GoOpti.com v postopku naročanja posredovanja prevoza, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila pravilno najavljena in plačana vsaj dva (2) dni pred prevozom. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki jih je NAROČNIK označil pri naročilu na www.GoOpti.com oz. plačal vsaj 2 dni pred prevozom, sme PREVOZNIK zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme PREVOZNIK prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vsebovana v naročilu in je prtljaga primerno zapakirana in je prostor v vozilu, PREVOZNIK lahko vzame dodatno prtljago, POTNIKU pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu z veljavno ceno, objavljeno na www.GoOpti.com.

V vozilu ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, zlasti takih, kot so: orožje, radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive in jedke tekočine, plinske jeklenke z butanom ali s propanom, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije, in prepovedane droge ter drugi predmeti ali snovi, s katerimi se lahko ovira normalno gibanje POTNIKOV ali povzroči škoda POTNIKOM, njihovi lastnini, vozilu, vozniku ali okolju.

PREVOZNIK in voznik ter POSREDNIK in DRUGI POSREDNIK ne odgovarjajo za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

6. ČLEN – VARNOST, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA, PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM POTNIKOV V VOZILU TER IZKLJUČITEV IZ PREVOZA

Vsa vozila, ki jih PREVOZNIKI uporabljajo za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Nezgodno zavarovanje POTNIKOV je vključeno v ceno prevoza.

POTNIK je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. PREVOZNIK in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

V primeru neprimernega vedenja POTNIKOV, s katerim lahko sebi in/ali drugim povzročijo telesne poškodbe, povzročajo pri ostalih POTNIKIH veliko mero nelagodja in odpora ali povzročajo škodo na vozilu ali prtljagi drugih POTNIKOV ali na kakršenkoli drug način onemogočajo PREVOZNIKU prevoz, lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih POTNIKOV in vozila. V takem primeru je voznik upravičen iz vozila odstraniti osebo, ki s svojim vedenjem ogroža in vznemirja ostale POTNIKE. Odstranjeni POTNIK nima pravice do povračila prevoznine. PREVOZNIK in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POTNIK v vozilu ne sme odpirati vrat med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostalih POTNIKOV pri vstopanju in izstopanju, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila ali ravnati na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim POTNIKOM, njihovi prtljagi, PREVOZNIKU in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

POTNIK v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče, ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila. Prav tako POTNIK v vozilo ne sme vnašati surove, sveže, kuhane, pečene ali posušene hrane in prehrambnih izdelkov, če niso shranjeni v ustrezni embalaži, ki preprečuje, da bi se vonj hrane širil po vozilu.

Za povzročeno škodo zaradi kršitve teh prepovedi je NAROČNIK/POTNIK odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom.

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz POTNIKA, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih POTNIKOV. V takem primeru PREVOZNIK POTNIKU ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo POTNIK utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih POTNIKOV in/ali voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali POTNIKE ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

Voznik prav tako lahko zavrne vstop POTNIKA, ki na izrecno zahtevo voznika ni dovolil vpogleda v osebni dokument POTNIKA.

Izključitev POTNIKA po tem členu pomeni, da ta ni opravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

7. ČLEN - ZAMUDE

Zamude POTNIKA:

PREVOZNIK bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu POTNIKOM, in na POTNIKE ne čaka.

V primeru ZASEBNEGA PREVOZA lahko zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA znaša do dve (2) uri.

V primeru da NAROČNIK v skladu s 3. členom SPLOŠNIH POGOJEV POSREDNIKA ni preveril in potrdil odhodnih časov glede na podatke DRUGEGA PREVOZNIKA, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemata nikakršne odgovornosti v povezavi z zamudo prihoda na izbrano destinacijo.

V vseh ostalih primerih zamude POTNIKA (razen v primeru, da je NAROČNIK kupil paket Popolna brezskrbnost, kot je definiran v SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA) je PREVOZNA POGODBA med PREVOZNIKOM in NAROČNIKOM razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja nadomestilo za odstop od PREVOZNE POGODBE, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

Zamude PREVOZNIKA:

NAROČNIK se strinja, da ima PREVOZNIK pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica čakanja drugih POTNIKOV, katerih leti zamujajo, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora NAROČNIK upoštevati pri naročanju.

Praviloma bo PREVOZNIK odrinil točno ob času, ki je naveden na obvestilu o odhodu, ki ga prejme POTNIK.

V primeru da POTNIK zamudi povezavo z DRUGIM PREVOZNIKOM zaradi zamude PREVOZNIKA, PREVOZNIK za to ne odgovarja, v kolikor obstaja katera od naslednjih okoliščin:

  1. Podatki, podani s strani NAROČNIKA ob nakupu prevoza, so bili nepravilni ali netočni
  2. URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA je bila izbrana nepravilno
  3. Zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za POSREDNIKA oziroma za PREVOZNIKA (višja sila)
  4. Zamuda je bila posledica postankov, ki so izrecna želja POTNIKA oz. je ta s postankom soglašal
  5. Zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo PREVOZNIKA oziroma POSREDNIKA.
  6. NAROČNIK ni preveril in potrdil odhodnih časov glede na podatke DRUGEGA PREVOZNIKA v skladu s 3. členom SPLOŠNIH POGOJEV POSREDNIKA.

V vseh drugih primerih je NAROČNIK/POTNIK upravičen do povračila v višini plačane prevoznine in dodatne KODE ZA POPUST v enaki višini. Za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata.

8. ČLEN –DRUGE IZREDNE PREKINITVE VOŽNJE, ZA KATERE POTNIK NI ODGOVOREN

Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere POTNIK ne odgovarja (razen višje sile), ima POTNIK pravico zahtevati, ali da ga PREVOZNIK skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj, plačana prevoznina pa se NAROČNIKU vrne, ali da POTNIK odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prevoznine NAROČNIKU. V obeh primerih se že plačana prevoznina NAROČNIKU povrne in doda KODA ZA POPUST s popustom v enaki višini.

NAROČNIK/POTNIK v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti PREVOZNIKA, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

9. ČLEN – VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe prevoza ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

10. ČLEN – ODGOVORNOST PREVOZNIKA

Za škodo, ki nastane ob nezgodi pri izvajanju prevoza kot posledica smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, je PREVOZNIK odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi.

PREVOZNIK ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da škoda ni nastala iz razloga na strani PREVOZNIKA ali da je bila škoda povzročena z dejanjem POTNIKA ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila).

PREVOZNIK odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodovanja pravilno izročene prtljage, ki ni bila odstranjena iz vozila s strani POTNIKA, po določbah veljavne zakonodaje.

NAROČNIK/POTNIK oziroma odškodninski upravičenec mora postaviti zahtevo za povrnitev eventualne škode v 15 dneh po nastanku vzroka škode. Zahtevek mora biti naslovljen direktno na PREVOZNIKA, katerega kontaktni podatki so bili priskrbljeni v SMS/e-mail sporočilu NAROČNIKU/POTNIKU po sklenitvi PREVOZNE POGODBE. NAROČNIK/POTNIK mora istočasno obvestiti o zahtevku POSREDNIKA na www.GoOpti.com.

11. ČLEN – REKLAMACIJE

NAROČNIK/POTNIK lahko poda reklamacijski zahtevek glede kakovosti izvedenih prevoznih storitev. Reklamacijski zahtevek lahko NAROČNIK/POTNIK odda v 15 dneh od opravljenega prevoza. Reklamacijski zahtevek NAROČNIK/POTNIK odda v elektronski obliki prek www.GoOpti.com v zavihku mojOpti. PREVOZNIK ne sprejema in ne obravnava reklamacijskih zahtevkov, poslanih na drug način. www.GoOpti.com se bo po najboljših močeh trudil, da se bo na reklamacijski zahtevek odzval v 14 delovnih dneh po njegovem prejemu.

12. ČLEN – POSLOVNA TAJNOST

PREVOZNIK bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

13. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA

Osebni in drugi podatki NAROČNIKOV/POTNIKOV, ki jih PREVOZNIK pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo www.GoOpti.com ter temi Splošnimi pogoji Prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz PREVOZNE POGODBE.

NAROČNIK/POTNIK s sprejemom Pravil zasebnosti GoOpti, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev Prevoznika, PREVOZNIKU izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih Prevoznika in kot je navedeno v Pravilih zasebnosti GoOpti.

Kadar NAROČNIK naroča posredovanje prevoza in prevoz tudi za druge POTNIKE, mora pridobiti pisno soglasje teh POTNIKOV za uporabo njihovih osebnih podatkov. S tem ko je bila PREVOZNA POGODBA sklenjena, se šteje, da je NAROČNIK pisno soglasje POTNIKOV pridobil.

PREVOZNIK bo varoval in hranil vse osebne podatke NAROČNIKA/POTNIKA v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov kot tudi v skladu s pogodbo, sklenjeno med POSREDNIKOM in ČLANOM PLATFORME.

Dodatne informacije glede uporabe, obdelave in posredovanja osebnih podatkov so navedene v Pravilih zasebnosti GoOpti, ki so sestavni del te Splošnih pogojev Prevoznika.

14. ČLEN – KONČNE DOLOČBE

PREVOZNA POGODBA, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev Prevoznika, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu PREVOZNIKA. Konvencija Združenih Narodov O Pogodbah O Mednarodni Prodaji Blaga (CISG 1980) ne velja za PREVOZNO POGODBO.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz PREVOZNE POGODBE pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča NAROČNIKA, kadar je ta fizična oseba, v vseh ostalih primerih pa je pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem PREVOZNIKA.

V primerih ko je pri prevozu POTNIKA udeleženih več PREVOZNIKOV, lahko POTNIK/NAROČNIK, ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper PREVOZNIKA, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi PREVOZNIK izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz.

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami Splošnih pogojev Prevoznika je relevantna verzija Splošnih pogojev Prevoznika v angleškem jeziku.

Za razlago določil teh Splošnih pogojev Prevoznika za sklenitev PREVOZNE POGODBE se uporabi pravo domicila PREVOZNIKA.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih Prevoznika je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je NAROČNIK opravil naročilo in plačilo.

PREVOZNIK si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje Prevoznika ter jih objaviti na www.GoOpti.com.

Splošni pogoji Prevoznika pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na www.GoOpti.com, to je dne 29. junija 2018, ko prenehajo veljati prejšnji Splošni pogoji Prevoznika.

PREVOZNIKI/ČLANI PLATFORME