Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja GoOpti

I. SKUPNE DOLOČBE

1. ČLEN – KAJ VSEBUJEJO SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI vsebujejo:

I. SKUPNE DOLOČBE
II. SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA
III. SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA
IV. SPLOŠNI POGOJI B2B
V. SPLOŠNI POGOJI ZA AFFILIATE PROGRAM
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI so objavljeni na SPLETNI STRANI in priglašeni pri Gospodarski zbornici v Amsterdamu, NL, pod registracijsko številko 64035727. SPLETNA STRAN in zaščitena znamka GoOpti sta v lasti in upravljanju GOOPTI.

Vsa določila v Skupnih določbah veljajo za vse dele SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI, razen če ni v posameznih Splošnih pogojih kaj drugače določeno.

2. ČLEN – OPREDELITVE POJMOV

Pojmi, ki so opredeljeni v tem členu, se uporabljajo v vseh delih SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA.

AFFILIATE PARTNER – je pravna ali fizična oseba, ki se vključi v AFFILIATE PROGRAM.

AFFILIATE PROGRAM – je odnos med GOOPTI in AFFILIATE PARTNERJEM, pri katerem GoOpti omogoči AFFILIATE PARTNERJU oglaševanje GOOPTI STORITEV na SPLETNI(H) STRANI(EH) AFFILIATE PARTNERJA. Namen AFFILIATE PROGRAMA je promocija GOOPTI STORITEV in SPLETNE STRANI ter promocija prodaje GOOPTI STORITEV, predvsem za namen povečevanja prodaje.

ČASOVNO OKNO – je časovni interval, ki je na voljo POTNIKU (i) med predvidenim prihodom na letališče ter predvidenim vzletom letala ali (ii) med predvidenim pristankom letala ter predvidenim odhodom z letališča, kjer prevoz za prihod na letališče oz. odhod z letališča izvaja PREVOZNIK ter letalski prevoz DRUGI PREVOZNIK. ČASOVNO OKNO določi NAROČNIK.

ČLAN PLATFORME – je PREVOZNIK, ki je vstopil v PLATFORMO GOOPTI s sklenitvijo pogodbe o posredovanju posla, organizaciji prevozov, delni podelitvi licence in članstvu v platformi GoOpti ali franšizne pogodbe s POSREDNIKOM.

DRUGI PONUDNIK STORITEV – prek SPLETNE STRANI ponuja storitve prevozov in/ali druge storitve. GOOPTI NAROČNIKU omogoča samo, da z DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV sklene ustrezno pogodbo. GOOPTI ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo pogodbe, sklenjene med NAROČNIKOM in DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, za izvedbo storitev lahko veljajo drugi splošni pogoji, kot je jasno navedeno v postopku nakupa. V tem primeru GOOPTI nastopa izključno kot obdelovalec plačil za DRUGEGA PONUDNIKA STORITEV, NAROČNIK rezervacijo storitev plača GOOPTI, račun za storitev pa izda DRUGI PONUDNIK STORITEV.

DRUGI PREVOZNIK – je prevoznik, katerega storitev in produktov POSREDNIK ne posreduje, ne prodaja in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev in ni član PLATFORME GOOPTI (npr. letalski prevozniki).

GOOPTI – so povezane družbe: GoOpti B.V., Kingsfordweg 99, 1043 GP Amsterdam, Kraljevina Nizozemska in Regionalni center v Republiki Sloveniji: GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana in Regionalni center v Republiki Italiji: GoOpti Italy S.r.l., Via Malta 2, 34170 Gorica.

GOOPTI STORITVE – so dinamične shuttle prevozne rešitve, ki jih nudi GOOPTI kot posrednik za sklenitev PREVOZNE POGODBE med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM, kot je navedeno v teh SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI, in ki lahko vključujejo posredovanje storitev prevoza oseb in prtljage v domačem in mednarodnem cestnem prevozu, kot tudi druge storitve, ki jih naroči NAROČNIK.

KODA ZA POPUST – omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko POSREDNIK odobri NAROČNIKU v raznih primerih, navedenih v teh SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI. Veljavnost KODE ZA POPUST je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje in velja le za prihodnje in ne za že izvedene nakupe. KODO ZA POPUST je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo le-tega v denarju. KODO ZA POPUST je mogoče veljavno uporabiti le tako, da NAROČNIK ob naročilu in uporabi KODE ZA POPUST plača kupnino v višini najmanj enega (1) evra. KODE ZA POPUST ni dovoljeno javno objavljati ali ponujati na drugih spletnih straneh, socialnih omrežjih, oglasnih deskah ali na katerihkoli drugih javno dostopnih mestih, razen prek orodij spletnega portala GoOpti (če ta orodja distribucijo omogočajo). V primeru navedenega nedovoljenega dejanja (zlorabe) bo KODA ZA POPUST dezaktivirana in je NAROČNIK ne bo mogel koristiti ter ni upravičen do nikakršnega povračila, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja. Kot dejanje zlorabe se štejeta tudi objava in/ali prodaja kod za popust, prejetih v okviru PROGRAMA PRIPELJI PRIJATELJA, na javnih spletnih portalih, kjer se množično ponujajo ugodnosti ali popusti. POSREDNIK si pridržuje tudi pravico preklicati ali odstraniti vse priporočilne povezave, ki služijo tovrstnim namenom.

KVALIFICIRANI NAKUP – je prodaja GOOPTI STORITEV, ki je zaključena in plačana v celoti in ni naknadno preklicana.

mojiPopusti – je razdelek (zavihek) v mojOpti RAČUNU, kjer je naveden skupni znesek popustov in kjer lahko lastnik računa unovči popust.

mojOpti RAČUN – je uporabniški račun, ki ga je mogoče registrirati na SPLETNI STRANI in ki omogoča funkcionalnosti, ki so podrobneje opredeljene v SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI oziroma na SPLETNI STRANI. Brez registracije mojOpti RAČUNA rezervacija GOOPTI STORITEV ni mogoča. Kadar se mojOpti RAČUN ustvari za PARTNERSKI RAČUN, se ustvarita dva podračuna (vlogi): osebni oziroma partnerski.

NAROČNIK – je fizična ali pravna oseba, ki sporoči povpraševanje prevoza, nastopa kot naročitelj POSREDNIKU za posredovanje prevoza in soglaša, da POSREDNIK po lastni izbiri posreduje in organizira PREVOZNIKA. NAROČNIK lahko nastopa tudi kot POTNIK.

OKNO FLEKSIBILNOSTI – je maksimalen odmik (v urah) od izbrane (in v ponudbi sprejete) ure prihoda/odhoda in dejanske ure prihoda/odhoda, kar je v domeni NAROČNIKA.

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST – je dodatno plačljiva storitev, ki jo nudi POSREDNIK, ki v določenih primerih krije NAROČNIKU/POTNIKU strošek nadomestnega cestnega ali letalskega prevoza in v nekaterih primerih nastanitve, kot je to definirano v SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA.

PARTNER – je pravna oseba, ki posreduje informacije o povpraševanju prevoza na SPLETNI STRANI in ima ali sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s POSREDNIKOM ali sodeluje s POSREDNIKOM na podlagi teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI, s katero/katerimi je urejen način naročanja in plačila, oziroma ima ustvarjen PARTNERSKI RAČUN in v postopku naročanja ter nakupa nastopa tudi kot NAROČNIK skladno s SPLOŠNIMI POGOJI GOOPTI. PARTNER ima ustvarjen svoj mojOpti RAČUN.

PARTNERSKI RAČUN – je storitev za podjetja, za družbe, ki kupujejo prevoz za lastne potrebe ali kot posrednik. Na SPLETNI STRANI lahko opravijo registracijo svojega podjetja in pridobijo ugodnosti, ki so navedene na SPLETNI STRANI (t.i. Agentski račun oz. Poslovni račun).

PLATFORMA GOOPTI – je prostor, ki ga omogoča SPLETNA STRAN, kjer se srečujeta povpraševanje in ponudba po občasnih prevozih oseb in prtljage ter v katero so včlanjeni vsi PREVOZNIKI.

POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU S PARTNERJI – je pogodba, ki je sklenjena med POSREDNIKOM in PARTNERJEM, ko PARTNER sprejme te SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI ter začne po registraciji v mojOpti RAČUN naročati storitve skladno s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

POGODBA O POSREDOVANJU – je pogodba, ki jo skleneta POSREDNIK in NAROČNIK, ko slednji potrdi, da sprejema SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI in PRAVILA ZASEBNOSTI GOOPTI in potrdi svoje naročilo za posredovanje.

POGODBA ZA AFFILIATE PROGRAM – je pogodba, ki je sklenjena med POSREDNIKOM in AFFILIATE PARTNERJEM, ko AFFILIATE PARTNER sprejme te SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI ter začne po registraciji koristiti storitve AFFILIATE PROGRAMA skladno s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

POSREDNIK – je GOOPTI.

POTNIK – je fizična oseba, ki dejansko koristi posredovano storitev prevoza v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

PRAVILA ZASEBNOSTI GOOPTI – so pravila varovanja zasebnosti, ki urejajo zbiranje, obdelovanje ter varovanje osebnih podatkov, ki jih NAROČNIKI/POTNIKI/PARTNERJI posredujejo GOOPTI. PRAVILA ZASEBNOSTI GOOPTI se nahajajo na SPLETNI STRANI.

PREJEMNIK PRIPOROČILA – je oseba, ki je prejela priporočilo s strani PRIPOROČITELJA in lahko v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA prejme PRIPOROČILNI POPUST.

PREVOZNA POGODBA – je pogodba, sklenjena med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA.

PREVOZNIK – je izvajalec storitve prevoza, ki v skladu s PREVOZNO POGODBO, sklenjeno med NAROČNIKOM/POTNIKOM in PREVOZNIKOM, ter v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA izvede prevoz. Vsi PREVOZNIKI so člani PLATFORME GOOPTI.

PRIPOROČILNI POPUST – je znižanje cene za znesek/odstotek, ki ga določi GOOPTI, PRIPOROČILNI POPUST pa prejme PREJEMNIK PRIPOROČILA.

PRIPOROČITELJ – je fizična oseba, ki GOOPTI STORITVE priporoči drugi osebi (PREJEMNIKU PRIPOROČILA) in lahko v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA prejme popust.

PROVIZIJA – je plačilo PARTNERJU ali AFFILIATE PARTNERJU v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

SKUPINA OTROK – je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine se ne šteje za SKUPINO OTROK.

SKUPINSKI PREVOZ – je oblika prevoza, pri katerem POSREDNIK združuje naročila posameznih prevozov z enakimi relacijami in podobnimi ali enakimi urami odhoda in prihoda. URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA ter URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA na izbrano destinacijo sta navedeni pri posamezni ponudbi prevoza v postopku naročanja posredovanja prevoza. POSREDNIK lahko pri organizaciji SKUPINSKEGA PREVOZA dodaja druge POTNIKE. Pričetek SKUPINSKEGA PREVOZA je lahko do petnajst minut zgodnejši ali poznejši od izbranega OKNA FLEKSIBILNOSTI (npr. NAROČNIK izbere uro najzgodnejšega odhoda ob 13h, potem pa izbere 2-urno okno, torej se lahko prevoz prične med 15 minut pred 13h in 15 minut po 15h), s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

SPLETNA STRAN – je spletna stran www.goopti.com in podstrani, preko katere NAROČNIK poda naročilo za posredovanje za prevoz in za nakup prevoza fizičnih oseb in prtljage.

SPLETNA STRAN AFFILIATE PARTNERJA – je spletna stran, na katero se namesti affiliate povezava, ki uporabnika preusmeri na SPLETNO STRAN.

SPLOŠNI POGOJI B2B – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med GOOPTI in PARTNERJEM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI – je skupen izraz za SPLOŠNE POGOJE POSREDNIKA, SPLOŠNE POGOJE PREVOZNIKA, SPLOŠNE POGOJE B2B, SPLOŠNE POGOJE ZA AFFILIATE PROGRAM in SPLOŠNE POGOJE ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA.

SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med POSREDNIKOM in NAROČNIKOM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med PREVOZNIKOM in NAROČNIKOM/POTNIKOM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

SPLOŠNI POGOJI ZA AFFILIATE PROGRAM – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med POSREDNIKOM in AFFILIATE PARTNERJEM in urejajo razmerje med njima ter so del SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

SPLOŠNI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA – so splošni pogoji, ki so dogovorjeni med POSREDNIKOM, PRIPOROČITELJEM IN PREJEMNIKOM PRIPOROČILA in urejajo razmerje med njimi ter so del SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA – je s strani NAROČNIKA izbrana zadnja ura, ob kateri PREVOZNIK POTNIKA načrtuje pripeljati na v naročilu izbrano destinacijo. Na SPLETNI STRANI poimenovana: »NAJPOZNEJŠI PRIHOD (in ura)« ali podobno.

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA – je s strani NAROČNIKA izbrana prva ura, za katero se POTNIK strinja, da bo pripravljen na odhodni lokaciji za odhod. Na SPLETNI STRANI poimenovana: »ODHOD OB (in ura)« ali prva ura v intervalu možnih časov odhoda poimenovanega: »ODHOD MED (in ura)« ali podobno.

VAVČER – je potrdilo, ki ga izda PLATFORMA GOOPTI in ki izkazuje, da je NAROČNIK pravilno potrdil svoje naročilo posredovanja prevoza, ki zavezuje POSREDNIKA, da izvede v SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA navedene storitve. VAVČER ni prenosljiv.

ZASEBNI PREVOZ – je oblika prevoza po naročilu NAROČNIKA ob urah, lokacijah in na destinacije, ki jih želi NAROČNIK. ZASEBNI PREVOZ se izvede le za POTNIKE, ki jih je v postopku naročanja posredovanja prevoza označil NAROČNIK. Dodajanje POTNIKOV iz drugih naročil pri ZASEBNEM PREVOZU ni mogoče. Pri izbiri ZASEBNEGA PREVOZA v postopku naročanja posredovanja prevoza na SPLETNI STRANI je možno določiti, da je pri ZASEBNEM PREVOZU omogočeno povračilo prevoznine v primeru odpovedi naročenega prevoza.

3. ČLEN – AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE GOOPTI

GOOPTI skrbno varuje svojo intelektualno lastnino, vključno in ne omejeno na materialne avtorske pravice in/ali industrijsko lastnino.

Vsi znaki in vsak znak GoOpti®, skupno in posamično, so varovani kot znamke in/ali kot avtorska dela. Vse vsebine in oblike, dostopne obiskovalcem SPLETNE STRANI, v celoti ali v posameznih delih, so varovane s predpisi o varovanju intelektualne lastnine, vključno in ne omejeno na predpise o varstvu avtorskih pravic in/ali industrijske lastnine.

GOOPTI izrecno prepoveduje vsako protipravno uporabo lastne intelektualne lastnine, vključno in ne omejeno na razmnoževanje, distribuiranje, posredovanje, vključitev v lastna intelektualna dela, omogočanje tretjim osebam dostopa ali uporabe ali kakršnekoli druge uporabe, ki jih GOOPTI vnaprej ni dovolil izrecno in pisno.

Obiskovalec SPLETNE STRANI odgovarja GOOPTI za vso morebitno škodo, ki bi nastala GOOPTI zaradi kršitev v tem členu določenih obveznosti in omejitev.

4. ČLEN – PRAVO, RAZREŠEVANJE SPOROV, PRISTOJNOST

POGODBA O POSREDOVANJU, PREVOZNA POGODBA, POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU S PARTNERJI, POGODBA ZA AFFILIATE PROGRAM IN pogodba za PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA so sklenjene na podlagi teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI ter so sestavljene in se bodo presojale v skladu s pravom Kraljevine Nizozemske. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG 1980) ne velja za te pogodbe.

Stranke si bodo prizadevale sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru da to ni mogoče, so stranke sporazumne, da je za spore iz teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI pristojno stvarno pristojno sodišče v Amsterdamu, Kraljevina Nizozemska, v kolikor ni skladno z določili zakonodaje EU o varstvu potrošnikov ali zakonodaje države članice EU krajevno pristojno kakšno drugo sodišče ali v kolikor ti SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI ne določajo drugače.

5. ČLEN – RAZNO

V primeru razlik med različnimi jezikovnimi različicami SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI je relevantna verzija v angleškem jeziku.

Valuta poslovanja po teh SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je NAROČNIK opravil naročilo in plačilo. NAROČNIK v celoti prevzema in nosi valutno tveganje.

V primeru neveljavnosti ali ničnosti posamezne določbe teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI ostanejo ostale določbe teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI v veljavi, v kolikor se lahko doseže namen strank. Neveljavne ali nične določbe oziroma klavzule se nadomestijo z novo klavzulo, ki predstavlja ekonomske cilje strank, če je takšno dopolnilo možno v skladu z materialnim oziroma procesnim pravom.
GOOPTI si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI ter jih objaviti na SPLETNI STRANI.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi na SPLETNI STRANI, to je dne 3. decembra 2019, ko prenehajo veljati prejšnji SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA in SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA oziroma prejšnji SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

II. SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA

1. ČLEN – UVODNA DOLOČILA

SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA opredeljujejo 1) pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja izvedbe prevozov fizičnih oseb in prtljage in 2) obveznosti in odgovornosti POSREDNIKA in pravnih in fizičnih oseb kot NAROČNIKOV pri naročanju storitev posredovanja ter sklenitvi POGODBE O POSREDOVANJU. Na osnovi SPLOŠNIH POGOJEV POSREDNIKA se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh udeleženih v pogodbenem odnosu, kjer NAROČNIK naroči posredovanje prevoza, POSREDNIK pa posreduje izvedbo prevozov oseb in prtljage PREVOZNIKU. SPLOŠNI POGOJI POSREDNIKA so sestavni del POGODBE O POSREDOVANJU.

2. ČLEN – NAROČILO PREVOZOV IN CENA

V postopku naročanja posredovanja prevoza mora NAROČNIK izbrati ali vpisati točno lokacijo odhoda in destinacijo prevoza, izbrati ali gre za povratni prevoz, določiti želeni datum prevoza in želeno uro odhoda s kraja odhoda ali želeno uro prihoda na destinacijo ter število POTNIKOV, in sicer skupno število potnikov, kar vključuje odrasle, otroke in dojenčke.

Kot otrok se smatra oseba, nižja od 150 cm, a težja od 9 kg, kot dojenček pa oseba lažja od 9 kg. Kadar je vsaj eden od POTNIKOV otrok ali dojenček, bo PREVOZNIK pri prevozu zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število otrok oziroma dojenčkov skladno s podatki NAROČNIKA, podanimi pri naročilu prevoza (npr. število in model otroškega sedeža). Če NAROČNIK ne označi števila otrok oziroma dojenčkov v postopku naročanja posredovanja prevoza, POSREDNIK ni zavezan začeti in končati postopka posredovanja prevoza niti za otroka oziroma dojenčka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru POSREDNIK ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala NAROČNIKU/POTNIKU, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

V primeru da NAROČNIK vpiše, da naroča posredovanje in prevoz za SKUPINO OTROK, mora pred vpisom poklicati kontaktni center GOOPTI, katerega kontaktna številka je navedena na SPLETNI STRANI, ter o tem POSREDNIKA obvestiti. V nasprotnem primeru POSREDNIK ni dolžan izvesti posredovanja prevoza, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

Pri naročanju mora NAROČNIK vpisati podatke POTNIKOV: ime, priimek, mobilno telefonsko številko, e-poštni naslov, morebitne ločene vstopne in izstopne lokacije za posamezne POTNIKE. V kolikor kontaktni podatki posamičnega Potnika niso vpisani, POSREDNIK ne more obveščati POTNIKOV o času/kraju odhoda oz. sporočiti drugih pomembnih podatkov. NAROČNIK prevzame odgovornost za kakršno koli in vse izgube, škodo ali pritožbe kakršnekoli narave in vsakršno tveganje ter druge posledice, kot na primer globe, ki izhajajo iz te opustitve.

NAROČNIK lahko vpiše le podatke prvega POTNIKA ali pa podatke vseh POTNIKOV. Če NAROČNIK vpiše le podatke prvega POTNIKA, potem je dolžan ta na dan potovanja s seboj prinesti spisek POTNIKOV in ga izročiti vozniku. Prvi POTNIK, ki je vpisan v naročilu, je nosilec naročila in se šteje, da ima pooblastilo od NAROČNIKA, da spreminja naročilo za vse ali posamezne POTNIKE.

NAROČNIK se zavezuje seznaniti vse POTNIKE, za katere naroča posredovanje prevoza, s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI ter PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI in pridobiti njihov sprejem le-teh. V nasprotnem primeru NAROČNIK v celoti odgovarja POSREDNIKU za vso škodo, ki bi POSREDNIKU zaradi tega nastala, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

V primeru naročanja posredovanja prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder POTNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugim načinom prevoza, je izjemno pomemben izračun URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, v primeru povratka pa URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA.

Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam glede na čase, navodila in zahteve DRUGEGA PREVOZNIKA. Z upoštevanjem časa odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA mora NAROČNIK sam opredeliti, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, s katere nadaljuje pot z DRUGIM PREVOZNIKOM, oziroma ob kateri uri pričakuje prihod na lokacijo, od koder nadaljuje potovanje s PREVOZNIKOM.

Iskalnik letov na SPLETNI STRANI, ki primerja uro odhoda ali pristanka leta z izbrano URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, je le informativnega značaja. POSREDNIK za pravilnost ter delovanje iskalnika letov ne odgovarja ter ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz nepravilne uporabe ali delovanja orodja, NAROČNIK se s tem izrecno strinja.

POSREDNIK ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru zamud DRUGIH PREVOZNIKOV, kot tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala NAROČNIKU/POTNIKU kot posledica uporabe iskalnika letov na SPLETNI STRANI ali kot posledica napačne ocene NAROČNIKA v zvezi z izbrano URO NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA ter URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA sta uri, ocenjeni glede na razdaljo med krajem odhoda in destinacijo, število potnikov ter glede na pričakovano prometno situacijo in se lahko zaradi nepredvidenih okoliščin razlikujeta od dejanskih ur odhoda oz. prihoda, kar mora NAROČNIK upoštevati pri izbiri prevoza ter glede česar POSREDNIK ne prevzema nikakršne odgovornosti, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

POSREDNIK, PARTNER in PREVOZNIK ne prevzemajo odgovornosti, da sta izbrani uri prihoda in odhoda pravilni glede na prihod ali odhod letala ali drugega prevoznega sredstva, saj se ure odhodov in prihodov DRUGIH PREVOZNIKOV spreminjajo in DRUGI PREVOZNIKI o tem obveščajo le svoje potnike.

Cena posredovanja in prevoza ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja NAROČNIKOV na določeni relaciji na določen dan in uro ter od tipa prevoza. NAROČNIK torej s svojim povpraševanjem aktivno vpliva na ceno in izvedbo samega prevoza, zaradi česar naknadna odpoved POGODBE O POSREDOVANJU ni možna po sklenitvi oz. ni možno vračilo vplačanega plačila.

GOOPTI STORITVE je možno kupiti tudi preko kontaktnega centra GOOPTI, katerega telefonska številka je objavljena na SPLETNI STRANI. POSREDNIK si pridržuje pravico zaračunati drugačno ceno posredovanja in prevoza, kot je cena na SPLETNI STRANI, v primeru da NAROČNIK nakup opravi prek kontaktnega centra GOOPTI.

POSREDNIK ima pravico storitev nakupa preko kontaktnega centra GOOPTI dodatno zaračunati v višini, navedeni v obvestilu operaterja, podanem NAROČNIKU v postopku naročanja.

3. ČLEN – POTRDITEV NAROČILA IN PLAČILO

Po vpisu vseh zahtevanih podatkov na SPLETNI STRANI bo ta NAROČNIKU ponudila prevoze, ki bodo v tistem trenutku na voljo v skladu s časom in datumom, ki ju je NAROČNIK predhodno izbral.

POSREDNIK ponuja posredovanje za dve različni obliki prevozov, ki se razlikujeta v omejitvah in značilnostih storitve: ZASEBNI PREVOZ in SKUPINSKI PREVOZ. Ti dve vrsti prevoza izvajajo ČLANI PLATFORME. POSREDNIK ponuja tudi druge vrste prevozov, ki so podrobno opisane v splošnih pogojih DRUGIH PONUDNIKOV STORITEV, ki te storitve izvajajo. Ko NAROČNIK naroča tovrstne storitve, mora potrditi in sprejeti splošne pogoje izbranega DRUGEGA PONUDNIKA STORITEV, da se lahko sklene POGODBA O POSREDOVANJU.

NAROČNIK mora izbrati eno obliko prevoza za posamezno smer in se registrirati oziroma prijaviti v SPLETNO STRAN tako, da vnese zahtevane podatke in potrdi, da se strinja s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI in s PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI. POSREDNIK ni zavezan nuditi storitev posredovanja in prevoza nikomur, ki ne soglaša s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI in ne sprejema PRAVIL ZASEBNOSTI GOOPTI.

NAROČNIK nato nadaljuje na naslednji korak – plačilo. Plačilo je možno s plačilnimi karticami, ki so navedene na SPLETNI STRANI. V primeru da NAROČNIK v postopku naročanja posredovanja prevoza shrani podatke o svoji plačilni kartici, lahko vsa nadaljnja naročanja posredovanja prevoza kupuje z isto kartico brez ponovnega vpisa podatkov o kartici.

4. ČLEN – SKLENITEV POGODBE O POSREDOVANJU

Ko NAROČNIK potrdi plačilo, je POGODBA O POSREDOVANJU sklenjena, POSREDNIK pa začne izvajati posredovanje prevoza. NAROČNIK prejme VAVČER in s tem je naročilo posredovanja prevoza sprejeto. POSREDNIK se zavezuje, da bo izvedel posredovanje, organiziral najprimernejšega PREVOZNIKA ter zagotavlja, da bo PREVOZNIK prevoz sprejel in izpeljal v skladu z naročilom NAROČNIKA, z izjemo primerov, kot so določeni s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSREDNIKA.

POSREDNIK ne sprejema naročil za posredovanje prevozov SKUPIN OTROK ali oseb, mlajših od 15 let, brez spremstva odrasle osebe ali pisnega pooblastila skrbnika, kot tudi ne za posredovanje prevozov živali brez predhodne pisne odobritve POSREDNIKA in brez spremstva.

V primeru izbire SKUPINSKEGA PREVOZA lahko POSREDNIK organizira več PREVOZNIKOV, ki bodo izvedli storitev prevoza, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja, kot tudi s tem, da se v takem primeru POTNIKI vključno s prtljago lahko prestavijo iz enega vozila v drugo.

V kolikor ne pride do odpovedi POGODBE O POSREDOVANJU oziroma PREVOZNE POGODBE in se prevoz izvede, POSREDNIK NAROČNIKU ne zaračuna nikakršne provizije, NAROČNIK torej plača le prevoznino.

Če želi NAROČNIK podati reklamacijo v zvezi z izvedbo POGODBE O POSREDOVANJU ali drugimi storitvami, lahko reklamacijo poda v mojOpti RAČUNU v skladu z 10. členom SPLOŠNIH POGOJEV PREVOZNIKA.

Če NAROČNIK povračilo plačila prejme od OBDELOVALCA PLAČIL izven postopka za reševanje reklamacij, ki ga je vzpostavil POSREDNIK, lahko POSREDNIK sproži sodni postopek za vračilo plačila. NAROČNIK se zavezuje, da bo kril vse razumne stroške in takse, povezane s takšnim sodnim ali izvensodnim postopkom ali koraki za izterjavo/povračilo plačila.

5. ČLEN – OBVEŠČANJE POTNIKOV IN INFORMACIJE O PREVOZU

PLATFORMA GOOPTI najpozneje na dan prevoza pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA sporočilo s točno lokacijo in uro vstopa v vozilo, ki lahko odstopa do petnajst (15) minut (zgodnejša ali poznejša) od izbranega OKNA FLEKSIBILNOSTI, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

PLATFORMA GOOPTI najpozneje eno (1) uro pred prevozom pošlje še sporočilo z informacijami o PREVOZNIKU, kontakt voznika in morebitne druge informacije o prevozu. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in POSREDNIK ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost POTNIKOV, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da POSREDNIK pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri prevoza, lokaciji, PREVOZNIKU in vozilu. POTNIK mora upoštevati najnovejše sporočilo.

Za točnost podatkov o POTNIKIH, posredovanih s strani NAROČNIKA, POSREDNIK ne odgovarja, prav tako POSREDNIK ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz uporabe napačnih podatkov, posredovanih s strani NAROČNIKA, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

6. ČLEN – PRTLJAGA

POTNIK je brezplačno in brez predhodne najave upravičen do prevoza manjše prtljage (kovčkov, torbic, oblek, vrečk), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno na SPLETNI STRANI v postopku naročanja posredovanja prevoza. Vsa ostala prtljaga mora biti vnaprej najavljena in plačana vsaj dva (2) dni pred odhodom. Cena prevoza posameznega tipa prtljage različnih velikosti in tež je odvisna od vozil, ki vozijo na posamezni relaciji. V postopku naročanja posredovanja prevoza, ko NAROČNIK pravilno označi število, velikost in tip prtljage, PLATFORMA GOOPTI samodejno izračuna ceno prtljage.

POSREDNIK in PARTNER ne odgovarjata za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

7. ČLEN – ODPOVED IN SPREMEMBA POGODBE O POSREDOVANJU S STRANI NAROČNIKA

V primeru odpovedi naročila iz kateregakoli razloga s strani NAROČNIKA, preden je sklenjena PREVOZNA POGODBA, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno delo posredovanja in vračilo vplačanega zneska ni možno, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja. PLATFORMA GOOPTI v primeru odpovedi naročila izda NAROČNIKU potrdilo o preklicu naročila in plačanem nadomestilu.

Ko NAROČNIK rezervira ZASEBNI PREVOZ, ima lahko na voljo dve (2) možnosti: cenejšo, ki ne omogoča povrnitve plačila v primeru odpovedi naročila, in dražjo, ki omogoča povračilo plačila NAROČNIKU v celoti, pod pogojem, da je odpoved naročila podana preko SPLETNE STRANI vsaj 48 ur pred planiranim začetkom prevoza.

V primeru da je NAROČNIK izbral SKUPINSKI prevoz, povrnitev plačila ni mogoča in se uporablja prvi odstavek tega člena.

V primeru da NAROČNIK odpove naročilo in ne prejme denarnega povračila, lahko PLATFORMA GOOPTI odobri KODO ZA POPUST, ki omogoča popuste v različnih višinah. Pogoj za to je, da NAROČNIK izvede odpoved naročila preko SPLETNE STRANI v mojOpti RAČUNU.

Višina popusta, ki ga omogoča KODA ZA POPUST, je odvisna od pravočasnosti odpovedi naročila. Višina navedenega popusta je lahko največ 80 % in najmanj 5 % plačanega zneska. Kadar NAROČNIK odpoveduje naročilo za posameznega POTNIKA v skupini, je višina popusta, ki jo omogoča KODA ZA POPUST, vedno samo 10 % vrednosti plačila za tega POTNIKA.

V primeru da želi NAROČNIK spremeniti bistvene elemente POGODBE O POSREDOVANJU (npr. čas/datum odhoda), je to možno le ob izrecnem predhodnem dogovoru s POSREDNIKOM. POSREDNIK ima pravico za vsako spremembo (za vsakega posamičnega POTNIKA) NAROČNIKU zaračunati.

8. ČLEN – ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU S STRANI POSREDNIKA

POSREDNIK ima pravico odpovedati storitev posredovanja in posledično prevoz, vendar mora o tem obvestiti NAROČNIKA vsaj 30 (trideset) dni pred predvidenim odhodom prek SMS-a oziroma po e-pošti. V takem primeru je dolžan POSREDNIK povrniti NAROČNIKU vplačano plačilo v celoti, za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA pa POSREDNIK ne odgovarja, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POSREDNIK ima pravico, da odpove storitev posredovanja in posledično prevoz v 24 urah po izvedenem nakupu posredovanja in pridobljenem VAVČERJU, v kolikor ugotovi, da gre za napako v sistemu naročanja. V takem primeru bo POSREDNIK o tem nemudoma obvestil NAROČNIKA ter mu povrnil vplačano plačilo v celoti, za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA pa POSREDNIK ne odgovarja, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POSREDNIK ima vedno pravico odpovedati storitev posredovanja prevoza brez povračila že vplačanih zneskov brez odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške NAROČNIKA/POTNIKA, v kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorabe programa/sistema naročanja s strani NAROČNIKA/DRUGEGA POSREDNIKA/POTNIKA, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

9. ČLEN – PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST je plačljiva storitev in na voljo samo NAROČNIKOM/POTNIKOM, ki potujejo na ali z letališča. Naročilo mora biti opravljeno tako, da ČASOVNO OKNO, ki ga je izbral NAROČNIK pri naročilu, zagotavlja dovolj časa za prijavo POTNIKA na letališču oziroma odjavo in prevzem prtljage POTNIKA po pristanku na letališču. NAROČNIK mora na INTERNETNI STRANI vpisati številko leta, na katerega se nanaša GOOPTI prevoz.

Nakup/plačilo PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST mora biti opravljen ob plačilu naročila posredovanja prevoza ali naknadno pred pričetkom izvajanja prevoza, kot to omogoča SPLETNA STRAN. Z izvedenim plačilom je sklenjena pogodba o nakupu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST.

V kolikor je NAROČNIK v postopku naročanja posredovanja prevoza v skladu s tem členom potrdil ČASOVNO OKNO ter kupil in plačal PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST oz. ga kupil naknadno, bo POSREDNIK v določenih situacijah, kot je to definirano v teh SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA, POTNIKU organiziral nadomestno storitev cestnega prevoza, letalskega prevoza oziroma nastanitve, kot sledi:

9.1. V primeru da POTNIK zamudi letalski prevoz zaradi zamude GOOPTI prevoza, ki jo je povzročil dogodek, ki sodi pod definicijo višje sile v teh SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI, vendar direktno ali indirektno ne izhaja iz terorističnih dejanj, civilnih nemirov, begunske ali podobne humanitarne krize, oboroženih spopadov ali izrednih razmer (uradnih/neuradnih, razglašenih ali ne-razglašenih) ali primerov naravnih nesreč, ki povzročijo širše probleme (vključujoč: lokalno/regijsko/globalno) v letalskem ali cestnem prevozu, bo POSREDNIK, čim bo mogoče, organiziral POTNIKU nadomestni let za destinacijo, kot je definirana na neuporabljeni letalski vozovnici POTNIKA, v istem razredu, z istega letališča, v kolikor je to mogoče, ali pa z drugega letališča, v kolikor je le-to povezano s PREVOZNIKI. Stroške nadomestnega leta krije POSREDNIK. POSREDNIK krije tudi nadomestni prevoz POTNIKA do letališča.

Kadar je odhod nadomestnega leta več kot osemnajst (18) ur pozneje kot zamujeni letalski prevoz, bo POSREDNIK zagotovil POTNIKU prenočišče, prevoz do prenočišča ter prevoz od prenočišča do letališča na dan nadomestnega leta.

Če PREVOZNIK POTNIKA pripelje na letališče do URE NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA, ki jo je NAROČNIK/POTNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza, a POTNIK kljub temu zamudi letalo (npr. zaradi lastne malomarnosti ali prekratkega ČASOVNEGA OKNA, ki ga je NAROČNIK izbral pri nakupu posredovanja prevoza), POTNIK ne more uveljavljati PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST in je POSREDNIK prost obveznosti iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST.

9.2.

A.) V primeru napovedane spremembe ure odhoda letalskega prevoza s strani DRUGEGA PREVOZNIKA (lokacija odhoda letala je z istega letališča, spremenjena je le ura vzleta), ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom ter je POTNIK to informacijo posredoval POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o spremembi, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na lokacijo odhoda DRUGEGA PREVOZNIKA. Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je NAROČNIK zamudil 12-urno okno za posredovanje informacije in je ta posredovana manj kot šestintrideset (36) ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da je POSREDNIK, skladno s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, prost obveznosti iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, na kar POSREDNIK opozori NAROČNIKA/POTNIKA po posredovanju informacije. POSREDNIK je zavezan, da priskrbi nadomestni prevoz v primerih, ko je let prestavljen na zgodnejšo uro odhoda; v primerih ko je ura odhoda leta prestavljena na kasnejši čas pa le, ko je zamik odhoda večji od treh (3) ur.

B.) V primeru napovedane spremembe ure prihoda letalskega prevoza s strani DRUGEGA PREVOZNIKA (lokacija prihoda letala je isto letališče, spremenjena je le ura pristanka), ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom z letališča ter je POTNIK to informacijo posredoval POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o spremembi, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz z lokacije prihoda DRUGEGA PREVOZNIKA do destinacije, izbrane v naročilu posredovanja prevoza. Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je informacija posredovana manj kot šestintrideset (36) ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da je POSREDNIK, skladno s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, prost obveznosti iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI GOOPTI, na kar POSREDNIK opozori NAROČNIKA/POTNIKA po posredovanju informacije.

9.3 V primeru zamude prihoda letalskega prevoza POTNIKA (prekratek rok med prihodom letala in odhodom GOOPTI prevoza), ki ni bila sporočena POTNIKU s strani letalske družbe vsaj 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom, in če organizirani prevoz z letališča ni mogoč v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni poznejši prevoz na izbrano destinacijo (podano v naročilu posredovanja prevoza) in to ne kasneje kot šest (6) ur po prejemu sporočila POTNIKA o uri pristanka zamujajočega letalskega prevoza POTNIKA, ali po obvestilu s strani POTNIKA, če je to izvedeno po pristanku. Zamudo prihoda letalskega prevoza mora POTNIK sporočiti POSREDNIKU najpozneje trideset (30) minut po pristanku zamujenega leta po elektronski pošti, prek SMS-a ali po telefonu.

9.4. V primeru preusmeritve letalskega prevoza POTNIKA na drugo letališče, o kateri je POTNIK obveščen manj kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom, bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na v naročilu izbrano destinacijo s tega drugega letališča, in to ne kasneje kot šest (6) ur po pristanku POTNIKA. Letališče, na katerega je let POTNIKA preusmerjen, mora POTNIK sporočiti POSREDNIKU najpozneje trideset (30) minut po pristanku letala na drugem letališču po elektronski pošti, prek SMS-a ali po telefonu. V kolikor je POTNIK (potnikov let) preusmerjen na letališče, ki je oddaljeno od letališča odhoda prevoza, opredeljenega v naročilu posredovanja prevoza, več kot 200 km cestne razdalje, PREVOZNIK za prevoz, ki presega to razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km.

9.5.

A.) V primeru vnaprej prestavljenega prihoda letalskega prevoza POTNIKA na drugo letališče bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na v naročilu izbrano destinacijo s tega drugega letališča. Informacijo o premiku oz. o novi lokaciji prihoda letala, ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom z letališča, mora POTNIK posredovati POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o spremembi. Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je POTNIK (POTNIKOV let) preusmerjen na letališče, ki je oddaljeno od letališča odhoda prevoza, opredeljenega v naročilu posredovanja prevoza NAROČNIKA, več kot 200 km cestne razdalje, PREVOZNIK za prevoz, ki presega to razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km. V kolikor je informacija posredovana manj kot šestintrideset (36) ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da POSREDNIK, skladno s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, ni zavezan s tem PAKETOM POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, na kar POSREDNIK opozori NAROČNIKA/POTNIKA po posredovanju informacije.

B.) V primeru vnaprej prestavljenega odhoda letalskega prevoza POTNIKA z drugega letališča bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz na to novo letališče. Informacijo o premiku oz. o novi lokaciji odhoda letala, ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom na letališče, mora POTNIK posredovati POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o spremembi. Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je POTNIK (POTNIKOV let) preusmerjen na letališče, ki je oddaljeno od letališča odhoda prevoza, opredeljenega v naročilu posredovanja prevoza NAROČNIKA, več kot 200 km cestne razdalje, PREVOZNIK za prevoz, ki presega to razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km. V kolikor je informacija posredovana manj kot šestintrideset (36) ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da POSREDNIK, skladno s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, ni zavezan s tem PAKETOM POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI, na kar POSREDNIK opozori NAROČNIKA/POTNIKA po posredovanju informacije.

9.6. V primeru dokončne odpovedi letalskega prevoza POTNIKA s strani DRUGEGA PREVOZNIKA, ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU manj kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom, je POTNIK dolžan obvestiti POSREDNIKA o odpovedi leta takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o odpovedi, po elektronski pošti, prek SMS-a ali po telefonu, oz. najmanj šest (6) ur prej preden POTNIK potrebuje nov nadomestni prevoz.

Če POTNIK kupi ali pridobi novo letalsko vozovnico za let do/od letališča, ki je bilo navedeno v prvotnem naročilu, bo POSREDNIK POTNIKU zagotovil nadomestni prevoz od/do tega letališča do v naročilu izbrane destinacije oz. od v naročilu izbrane lokacije odhoda prevoza, glede na podatke o novem letu, ki jih je POTNIK dolžan takoj posredovati POSREDNIKU.

Če POTNIK kupi letalsko vozovnico za drugo letališče, ki je enako ali manj oddaljeno od lokacije vstopa/izstopa kot prvotno letališče, bo POSREDNIK POTNIKU zagotovil nadomestni prevoz od/do tega drugega letališča do v naročilu izbrane destinacije oz. od v naročilu izbrane lokacije odhoda prevoza, a če je letališče dlje od prvotnega, lahko PREVOZNIK za del prevoza, ki presega to cestno razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km.

9.7. V primeru vnaprej odpovedanega leta POTNIKA bo POSREDNIK priskrbel POTNIKU nadomestni prevoz od/do novega letališča, v kolikor si bo POTNIK organiziral nov let. Informacijo o odpovedi leta, ki jo je DRUGI PREVOZNIK sporočil POTNIKU več kot 48 ur pred načrtovanim GOOPTI prevozom z letališča, mora POTNIK posredovati POSREDNIKU takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa dvanajst (12) ur po tem, ko je POTNIK prejel informacijo o odpovedi. Nadomestni prevoz je lahko priskrbljen s takšnim OKNOM FLEKSIBILNOSTI, kot ga je NAROČNIK izbral pri naročilu posredovanja prevoza. V kolikor je NAROČNIK zamudil 12-urno okno za posredovanje informacije in je ta posredovana manj kot šestintrideset (36) ur pred načrtovanim prevozom, se NAROČNIK izrecno strinja, da POSREDNIK ni zavezan s tem PAKETOM POPOLNA BREZSKRBNOST in se bo tako posredovana informacija štela kot sprememba naročila v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI.

Če POTNIK kupi letalsko vozovnico za drugo letališče, ki je enako ali manj oddaljeno od lokacije vstopa/izstopa kot prvotno letališče, bo POSREDNIK POTNIKU zagotovil nadomestni prevoz od/do tega drugega letališča, a če je letališče dlje od prvotnega, lahko PREVOZNIK za prevoz, ki presega to cestno razdaljo, zaračuna ceno 1,5 EUR/km.

9.8. V primeru zamude pri prevzemu prtljage na letališču po pristanku letala, ki ni posledica malomarnosti POTNIKA, bo PREVOZNIK POTNIKA počakal ali pa bo POSREDNIK uredil nadomestni prevoz ob poznejši uri v roku šestih (6) ur po obvestilu, podanem s strani POTNIKA. POTNIK mora predložiti dodatna dokazila o nastanku zamude pri prevzemu prtljage, da se ugotovi, da POTNIK ni bil odgovoren za zamudo.

9.9.

V primeru odpovedi leta (točki 9.6. in 9.7.) POSREDNIK POTNIKU ne zagotavlja nove letalske vozovnice, ampak izključno nadomestni prevoz. Nadomestno vozovnico POSREDNIK zagotavlja samo v primeru in pod pogoji iz točke 9.1. tega člena.

Kontaktne informacije POSREDNIKA za zahtevek PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST so posredovane NAROČNIKU na VAVČERJU.

POTNIK mora v zahtevku PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST poslati POSREDNIKU pravilno številko leta, ki je bil zamujen/prestavljen/preusmerjen/odpovedan, in številko naročila posredovanja GOOPTI prevoza ter, v kolikor obstaja, obvestilo letalske družbe/agencije o zamudi/prestavitvi/preusmeritvi/odpovedi leta. V primeru odpovedi leta in nakupu nove letalske vozovnice pa tudi vozovnico oz. vse podatke na njej.

V kolikor potuje v skupini več POTNIKOV (NAROČNIK je opravil naročilo za posredovanje za prevoz več POTNIKOV), bo POSREDNIK komuniciral le s POTNIKOM, ki je nosilec naročila. POTNIK, ki komunicira s POSREDNIKOM, je dolžan prenesti informacije ostalim POTNIKOM v skupini. Ostali POTNIKI v skupini naj se vzdržijo komunikacije s POSREDNIKOM. POSREDNIK ne zagotavlja, da bodo vsi POTNIKI v skupini potovali z istim nadomestnim prevozom ali na istem nadomestnem letu ali bodo nastanjeni v istih prenočiščih, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Storitve PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST POSREDNIK ne zagotavlja v situacijah, ki direktno ali indirektno izhajajo iz terorističnih dejanj, civilnih nemirov, begunske ali podobne humanitarne krize, oboroženih spopadov ali izrednih razmer (uradnih/neuradnih, razglašenih ali ne-razglašenih) ali primerov naravnih nesreč, ki povzročijo širše probleme (vključujoč: lokalno/regijsko/globalno) v letalskem ali cestnem prevozu.

Storitve PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST POSREDNIK ne zagotavlja v primeru zamud POTNIKA, ki jih povzročijo letališki oz. obmejni uradni organi (npr. kontrola potnih listin), razen v primeru zamude prtljage, kot navedeno v točki 9.8. tega člena.

Nakup PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST za že kupljen GOOPTI prevoz po prejemu informacije o prestavitvi, zamudi ali odpovedi leta ni dovoljen in se šteje kot zloraba. Šteje se, da pogodba o naročilu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST ni sklenjena, plačilo, ki ga je NAROČNIK opravil, pa se šteje za pogodbeno kazen, ki jo nosi NAROČNIK in se skladno z navedenim ta ne vrača.

Storitve PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST POSREDNIK ne zagotavlja v primeru, ko je zamuda (oziroma druge situacije) posledica kakršnekoli malomarnosti (vključujoč lahke malomarnosti) ali naklepa NAROČNIKA/POTNIKA.

PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST v nobenem primeru ne omogoča kakršnegakoli izplačila denarja v kakršnikoli obliki, POSREDNIK zagotavlja izključno nadomestne storitve, kot je to definirano v teh SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI. Nadomestni prevoz je prevoz iste vrste, kot ga je POTNIK izbral pri nakupu prevoza (SKUPINSKI PREVOZ ali ZASEBNI PREVOZ), vozilo pa je lahko poljubno glede na izbiro POSREDNIKA.

Če NAROČNIK/POTNIK zavrne katerokoli ponujeno nadomestno storitev (GOOPTI prevoz ali drug prevoz, letalski prevoz ali nastanitev), se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja, da je pogodba o naročilu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST razvezana, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno storitev posredovanja ter vračilo ni možno, POSREDNIK pa nima več nobene dolžnosti ali odgovornosti, ki izhaja iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST, ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega nastala.

V kolikor je NAROČNIK pri naročilu posredovanja prevoza vpisal ali sporočil napačne/nepopolne podatke glede časa odhoda/prihoda oziroma druge podatke glede prijave/odjave na letališču, se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja, da je pogodba o naročilu PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST razvezana, že vplačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno delo posredovanja ter se ne vrača, POSREDNIK pa nima več nobene dolžnosti ali odgovornosti, ki izhaja iz PAKETA POPOLNA BREZSKRBNOST, ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega nastala.

10. ČLEN – OKVARA VOZILA

V primeru okvare vozila se POSREDNIK zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina NAROČNIKU povrne in POSREDNIK doda KODO ZA POPUST s popustom v enaki višini NAROČNIKU.

V primerih okvare vozila, ko je POSREDNIK priskrbel nadomestni prevoz, NAROČNIK/POTNIK ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, s čimer se izrecno strinja, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa PREVOZNIKA. Za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata.

11. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA

POSREDNIK se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKA/POTNIKA varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Osebni in drugi podatki NAROČNIKOV/POTNIKOV, ki jih POSREDNIK pridobi na podlagi naročila storitev POSREDNIKA, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz POGODBE O POSREDOVANJU ali PREVOZNE POGODBE.

NAROČNIK/POTNIK s sprejemom PRAVIL ZASEBNOSTI GOOPTI izjavlja, da je seznanjen, kako se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo ter o pravicah, ki jih ima na podlagi veljavne zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, kot je to navedeno v PRAVILIH ZASEBNOSTI GOOPTI.

Kadar NAROČNIK naroča posredovanje prevoza in prevoz tudi za druge POTNIKE, mora pridobiti pisno soglasje teh POTNIKOV za uporabo njihovih osebnih podatkov oz. jih seznaniti s PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI. S tem ko NAROČNIK potrdi naročilo, se šteje, da je NAROČNIK pisno soglasje POTNIKOV pridobil, NAROČNIK prevzema vso odgovornost, vključno s civilno odgovornostjo in odgovornostjo za kakršnokoli kaznivo dejanje, prekršek oziroma upravno kazen, ki bi izvirala iz kršitve te določbe.

NAROČNIK/POTNIK izjavlja, da je obveščen, oz., v primerih, ko je to potrebno, izrecno podaja soglasje, da POSREDNIK uporablja vse vnesene osebne podatke o NAROČNIKU/POTNIKU ter mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA tako v primeru urgentnih sporočil v zvezi z izvedbo storitve kot za druge namene, ki so skladni z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, kot je to navedeno v PRAVILIH ZASEBNOSTI GOOPTI.

Dodatne informacije glede uporabe, obdelave in posredovanja osebnih podatkov so navedene v PRAVILIH ZASEBNOSTI GOOPTI.

12. ČLEN – VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe posredovanja prevoza ali zamude pri posredovanju prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti) POSREDNIK ne odgovarja za nastalo škodo in stroške, niti ni možna povrnitev že plačanih zneskov.

Kot višja sila se štejejo tudi prenehanje delovanja ali upočasnjeno delovanje interneta, teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo, in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

III. SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA

1. ČLEN – UVODNA DOLOČILA

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIKA, vključenega v GOOPTI PLATFORMO, opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev prevozov fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti PREVOZNIKA in NAROČNIKA oziroma POTNIKA pri naročanju storitev ter sklenitvi PREVOZNE POGODBE. Na osnovi SPLOŠNIH POGOJEV PREVOZNIKA se stranke dogovorijo o pravicah in obveznostih vseh pogodbenih strank v pogodbenem odnosu, kjer NAROČNIK naroči prevoz preko POSREDNIKA, PREVOZNIK pa prevoz izvede.

2. ČLEN – SKLENITEV PREVOZNE POGODBE

NAROČNIK se izrecno strinja, da ko pristopi k SPLOŠNIM POGOJEM PREVOZNIKA, PREVOZNIK, ki bo izbran med člani PLATFORME GOOPTI, še ni znan. S pristopom k SPLOŠNIM POGOJEM POSREDNIKA je NAROČNIK pooblastil POSREDNIKA, da v njegovem imenu izbere PREVOZNIKA, ki bo izvedel prevoz, kot ga je NAROČNIK naročil preko SPLETNE STRANI ali drugih orodij/kanalov.

NAROČNIK se strinja, da bo PLATFORMA GOOPTI povezala PREVOZNIKA in NAROČNIKA najpozneje eno (1) uro pred začetkom vožnje.

Ko PREVOZNIK sprejme ponudbo, PLATFORMA GOOPTI pošlje na mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov NAROČNIKA/POTNIKA sporočilo z informacijami o PREVOZNIKU, kontakt voznika in morebitne druge informacije o prevozu. S tem je sklenjena PREVOZNA POGODBA med NAROČNIKOM in PREVOZNIKOM, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja. POSREDNIK ni stranka te PREVOZNE POGODBE.

Kadar NAROČNIK ni tudi POTNIK, je PREVOZNA POGODBA med POTNIKOM in PREVOZNIKOM sklenjena, ko POTNIK vstopi v vozilo. POSREDNIK ni stranka te PREVOZNE POGODBE.

V primeru da se prevoz izvede z več PREVOZNIKI, o čemer je NAROČNIK obveščen istočasno z informacijo o tem, kdo je PREVOZNIK, NAROČNIK sklene PREVOZNO POGODBO z vsakim PREVOZNIKOM posebej, za posamičen segment prevoza.

Za prevoz NAROČNIK prejme račun ali od GOOPTI ali od PREVOZNIKA ali od DRUGEGA POSREDNIKA, odvisno od lokalne ureditve. NAROČNIK se izrecno strinja, da lahko račun prejme v elektronski obliki.

V primeru odpovedi naročila prevoza s strani NAROČNIKA/POTNIKA po tem, ko je že sklenjena PREVOZNA POGODBA, to je manj kot eno uro pred začetkom vožnje, se prevoznina ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja nadomestilo za odstop od PREVOZNE POGODBE ter za zasedenost mesta v vozilu do ene (1) ure pred odhodom, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

PLATFORMA GOOPTI v takem primeru izda NAROČNIKU potrdilo o preklicu naročila in plačanem nadomestilu za odstop od PREVOZNE POGODBE.

3. ČLEN – POTEK VOŽNJE

Začetek vožnje nastopi v trenutku, ko POTNIK zasede svoje mesto v vozilu. Pri vstopu v vozilo lahko voznik preveri istovetnost POTNIKA tako, da vpogleda v POTNIKOV osebni dokument in podatke primerja s podatki o POTNIKU v naročilu, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, ko vozilo POTNIKI zapustijo. Na poteh, ki trajajo manj kot štiri in pol (4,5) ure, je v načrtu vožnje po dveh in pol (2,5) urah vračunan predviden postanek v trajanju petnajst (15) minut. Na poteh, ki trajajo štiri in pol (4,5) ure ali več, pa sta vračunana dva (2) predvidena postanka v skupnem trajanju petinštirideset (45) minut. V primeru krajših poti se voznik vsakokratno za postanek dogovori s POTNIKI, pri čemer je za prvi postanek, ki lahko traja do petnajst (15) minut, dovolj želja vsaj enega POTNIKA, za vse nadaljnje postanke pa je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih ali predolgih postankih na izrecno željo POTNIKOV voznik, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjajo za morebitne zamude na končno destinacijo oziroma za škodo, ki bi nastala kot posledica navedenih zamud, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji POTNIK vozilo zapusti.

Le v primeru ZASEBNIH PREVOZOV je izbrana pot vožnje vedno najkrajša oziroma najhitrejša možna, razen če proti morebitnemu doplačilu POTNIKI ne želijo drugače. V primeru SKUPINSKIH PREVOZOV je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na domačih naslovih, drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje. V primeru napovedanih slabših vremenskih razmer, del na cesti, napovedanih ali predvidenih zastojev ipd. je lahko odhod vozila zaradi predvidenega daljšega trajanja vožnje toliko prej pred predvidenim, da lahko PREVOZNIK zagotovi pravočasen prihod POTNIKOV na izbrano destinacijo, o čemer POSREDNIK obvesti vsakega POTNIKA po SMS-u oziroma e-pošti. Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, v kolikor bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

4. ČLEN – PRTLJAGA

PREVOZNIK je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno na SPLETNI STRANI v postopku naročanja posredovanja prevoza, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila pravilno najavljena in plačana vsaj dva (2) dni pred prevozom. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki jih je NAROČNIK označil pri naročilu na SPLETNI STRANI oz. plačal vsaj dva (2) dni pred prevozom, sme PREVOZNIK zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme PREVOZNIK prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vsebovana v naročilu in je prtljaga primerno zapakirana in je prostor v vozilu in se jo lahko varno namesti v vozilo, PREVOZNIK lahko vzame dodatno prtljago, POTNIKU pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu z veljavno ceno, objavljeno na SPLETNI STRANI.

V vozilu ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, zlasti takih, kot so: orožje, radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive in jedke tekočine, plinske jeklenke z butanom ali s propanom, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije, in prepovedane droge ter drugi predmeti ali snovi, s katerimi se lahko ovira normalno gibanje POTNIKOV ali povzroči škoda POTNIKOM, njihovi lastnini, vozilu, vozniku ali okolju.

5. ČLEN – VARNOST, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA, PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM POTNIKOV V VOZILU TER IZKLJUČITEV IZ PREVOZA

Vsa vozila, ki jih PREVOZNIKI uporabljajo za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. Nezgodno zavarovanje POTNIKOV je vključeno v ceno prevoza.

POTNIK je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. PREVOZNIK in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

V primeru neprimernega vedenja POTNIKOV, s katerim lahko sebi oziroma drugim povzročijo telesne poškodbe, povzročajo pri ostalih POTNIKIH veliko mero nelagodja in odpora ali povzročajo škodo na vozilu ali prtljagi drugih POTNIKOV ali na kakršenkoli drug način onemogočajo PREVOZNIKU prevoz, lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih POTNIKOV in vozila. V takem primeru je voznik upravičen iz vozila odstraniti osebo, ki s svojim vedenjem ogroža in vznemirja ostale POTNIKE. Odstranjeni POTNIK nima pravice do povračila prevoznine. PREVOZNIK in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

POTNIK v vozilu ne sme odpirati vrat med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostalih POTNIKOV pri vstopanju in izstopanju, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila ali ravnati na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim POTNIKOM, njihovi prtljagi, PREVOZNIKU in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

POTNIK v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče, ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja oziroma popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila. Prav tako POTNIK v vozilo ne sme vnašati surove, sveže, kuhane, pečene ali posušene hrane in prehrambnih izdelkov, če niso shranjeni v ustrezni embalaži, ki preprečuje, da bi se vonj hrane širil po vozilu.

Za povzročeno škodo zaradi kršitve teh prepovedi je NAROČNIK/POTNIK odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom.

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz POTNIKA, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih POTNIKOV. V takem primeru PREVOZNIK POTNIKU ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo POTNIK utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih POTNIKOV oziroma voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali POTNIKE ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

Voznik prav tako lahko zavrne vstop POTNIKU, ki na izrecno zahtevo voznika ni dovolil vpogleda v svoj osebni dokument.

Izključitev POTNIKA po tem členu pomeni, da ta ni upravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

6. ČLEN – ZAMUDE

Zamude POTNIKA:

PREVOZNIK bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da bo pričetek izvajanja prevoza točno ob uri, ki je navedena v obvestilu POTNIKOM, in ni zavezan čakati POTNIKE.

V primeru ZASEBNEGA PREVOZA lahko zamuda POTNIKA zaradi zamude DRUGEGA PREVOZNIKA znaša do eno (1) uro.

V primeru da NAROČNIK v skladu z 2. členom SPLOŠNIH POGOJEV POSREDNIKA ni preveril in potrdil odhodnih časov glede na podatke DRUGEGA PREVOZNIKA, POSREDNIK in PREVOZNIK ne prevzemata nikakršne odgovornosti v povezavi z zamudo prihoda na izbrano destinacijo.

V vseh ostalih primerih zamude POTNIKA je PREVOZNA POGODBA med PREVOZNIKOM in NAROČNIKOM razvezana (razen v primeru da je NAROČNIK kupil PAKET POPOLNA BREZSKRBNOST, kot je definiran v SPLOŠNIH POGOJIH POSREDNIKA), prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja nadomestilo za odstop od PREVOZNE POGODBE ter zasedenost mesta v vozilu, s čimer se NAROČNIK izrecno strinja.

POTNIK mora v vseh primerih zamude obvestiti POSREDNIKA o zamudi preko SMS-a ali s klicem na urgentno številko, ki jo naročnik prejme v potrdilu naročila posredovanja prevoza, takoj ko izve za/ugotovi zamudo.

Zamude PREVOZNIKA:

NAROČNIK se strinja, da ima PREVOZNIK pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica čakanja drugih POTNIKOV, katerih leti zamujajo, prometa, postopkov mejne kontrole in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora NAROČNIK upoštevati pri naročanju oziroma pri določitvi OKNA FLEKSIBILNOSTI in ČASOVNEGA OKNA.

Praviloma bo PREVOZNIK začel prevoz točno ob času, ki je naveden v obvestilu o odhodu, ki ga prejme POTNIK.

V primeru da POTNIK zamudi povezavo z DRUGIM PREVOZNIKOM zaradi zamude PREVOZNIKA, PREVOZNIK za to ne odgovarja, v kolikor obstaja katera od naslednjih okoliščin:

 1. Podatki, podani s strani NAROČNIKA ob nakupu prevoza, so bili nepravilni ali netočni.
 2. URA NAJPOZNEJŠEGA PRIHODA je bila izbrana nepravilno.
 3. Zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za POSREDNIKA oziroma za PREVOZNIKA (višja sila).
 4. Zamuda je bila posledica postankov, ki so izrecna želja POTNIKA oz. je ta s postankom soglašal.
 5. Zamuda je bila posledica okoliščin, ki so nepredvidljive oziroma nepredvidene in jih ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo PREVOZNIKA oziroma POSREDNIKA.
 6. NAROČNIK ni preveril in potrdil odhodnih časov glede na podatke DRUGEGA PREVOZNIKA v skladu z 2. členom SPLOŠNIH POGOJEV POSREDNIKA.

V vseh drugih primerih je NAROČNIK/POTNIK upravičen do povračila v višini plačane prevoznine in dodatne KODE ZA POPUST v enaki višini. Za drugo škodo in stroške NAROČNIKA/POTNIKA POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

7. ČLEN – DRUGE IZREDNE PREKINITVE VOŽNJE, ZA KATERE POTNIK NI ODGOVOREN

Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere POTNIK ne odgovarja (razen višje sile), ima POTNIK pravico zahtevati, ali da ga PREVOZNIK skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj, plačana prevoznina pa se NAROČNIKU vrne, ali pa da POTNIK odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prevoznine NAROČNIKU. V obeh primerih se že plačana prevoznina NAROČNIKU povrne in doda KODA ZA POPUST s popustom v enaki višini.

NAROČNIK/POTNIK v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti PREVOZNIKA, s čimer se NAROČNIK/POTNIK izrecno strinja.

8. ČLEN – VIŠJA SILA

V primeru nezmožnosti izvedbe prevoza ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, POSREDNIK in PREVOZNIK ne odgovarjata za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.

Kot višja sila se štejejo tudi prenehanje delovanja ali zmanjšano delovanje interneta, teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo, in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma preko delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

9. ČLEN – ODGOVORNOST PREVOZNIKA

Za škodo, ki nastane ob nezgodi pri izvajanju prevoza kot posledica smrti, okvare zdravja ali poškodbe POTNIKA, je PREVOZNIK odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi.

PREVOZNIK ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da škoda ni nastala iz razloga na strani PREVOZNIKA ali da je bila škoda povzročena z dejanjem POTNIKA ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila).

PREVOZNIK odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodovanja pravilno izročene prtljage, ki ni bila odstranjena iz vozila s strani POTNIKA, po določbah veljavne zakonodaje.

NAROČNIK/POTNIK oziroma odškodninski upravičenec mora postaviti zahtevo za povrnitev eventualne škode v 15 dneh po nastanku vzroka škode. Zahtevek mora biti naslovljen direktno na PREVOZNIKA, katerega kontaktni podatki so bili priskrbljeni v SMS/e-mail sporočilu NAROČNIKU/POTNIKU po sklenitvi PREVOZNE POGODBE. NAROČNIK/POTNIK mora o zahtevku istočasno obvestiti POSREDNIKA preko SPLETNE STRANI.

10. ČLEN – REKLAMACIJE

NAROČNIK/POTNIK lahko poda reklamacijski zahtevek glede kakovosti izvedenih prevoznih storitev. Reklamacijski zahtevek lahko NAROČNIK/POTNIK odda v 15 dneh od opravljenega prevoza. Reklamacijski zahtevek NAROČNIK/POTNIK odda v elektronski obliki preko SPLETNE STRANI v mojOpti RAČUNU. PREVOZNIK ne sprejema in ne obravnava reklamacijskih zahtevkov, poslanih na drug način. POSREDNIK se bo po najboljših močeh trudil, da se bo na reklamacijski zahtevek odzval v 14 delovnih dneh po njegovem prejemu. Reklamacije glede storitev DRUGEGA PONUDNIKA STORITEV mora NAROČNIK/POTNIK podati pri posamičnem izbranem ponudniku, skladno s splošnimi pogoji tega ponudnika.

11. ČLEN – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA

Osebni in drugi podatki NAROČNIKOV/POTNIKOV, ki jih PREVOZNIK pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo SPLETNE STRANI ter s temi SPLOŠNIMI POGOJI PREVOZNIKA, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz PREVOZNE POGODBE.

NAROČNIK/POTNIK s sprejemom PRAVIL ZASEBNOSTI GOOPTI PREVOZNIKU izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi storitvami po SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI in kot je to navedeno v PRAVILIH ZASEBNOSTI GOOPTI.

Kadar NAROČNIK naroča posredovanje prevoza in prevoz tudi za druge POTNIKE, mora pridobiti pisno soglasje teh POTNIKOV za uporabo njihovih osebnih podatkov. S tem ko je bila PREVOZNA POGODBA sklenjena, se šteje, da je NAROČNIK pisno soglasje POTNIKOV pridobil.

PREVOZNIK bo varoval in hranil vse osebne podatke NAROČNIKA/POTNIKA v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov kot tudi v skladu s pogodbo, sklenjeno med POSREDNIKOM in ČLANOM PLATFORME.

Dodatne informacije glede uporabe, obdelave in posredovanja osebnih podatkov so navedene v PRAVILIH ZASEBNOSTI GOOPTI.

PREVOZNIK bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

12. ČLEN – KONČNE DOLOČBE

PREVOZNA POGODBA, sklenjena na podlagi teh SPLOŠNIH POGOJEV PREVOZNIKA, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu PREVOZNIKA. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG 1980) ne velja za to PREVOZNO POGODBO.

Stranke si bodo prizadevale sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru da to ni mogoče, so stranke sporazumne, da je za spore iz PREVOZNE POGODBE pristojno stvarno pristojno sodišče v skladu s sedežem PREVOZNIKA, v kolikor ni skladno z določili zakonodaje EU ali zakonodaje države članice EU o varstvu potrošnikov krajevno pristojno kakšno drugo sodišče.

V primerih ko je pri prevozu POTNIKA udeleženih več PREVOZNIKOV, lahko POTNIK/NAROČNIK, ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper PREVOZNIKA, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi PREVOZNIK izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz.

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi različicami SPLOŠNIH POGOJEV PREVOZNIKA je relevantna verzija v angleškem jeziku.

Za razlago določil teh SPLOŠNIH POGOJEV PREVOZNIKA ter za razlago vseh elementov (vključno s sklenitvijo ter prenehanjem) PREVOZNE POGODBE se uporabi pravo sedeža PREVOZNIKA.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVNO SODELOVANJE S PARTNERJI

1. ČLEN – UVODNE UGOTOVITVE

Ti Splošni pogoji za poslovno sodelovanje s partnerji (v nadaljevanju: »SPLOŠNI POGOJI B2B«) urejajo celotno poslovno sodelovanje med PARTNERJEM in GOOPTI (s skupnim izrazom: »Stranki«) v primerih, opredeljenih v teh SPLOŠNIH POGOJIH B2B. Ko PARTNER zaključi postopek registracije na SPLETNI STRANI, se šteje, da se v celoti strinja s temi SPLOŠNIMI POGOJI B2B.

2. ČLEN – PARTNER

2.1. PARTNER se lahko registrira kot:

 • Poslovni PARTNER – za podjetja, ki želijo GOOPTI STORITVE kupovati za lastne potrebe.
 • Agentski PARTNER – za podjetja, ki želijo posredovati GOOPTI STORITVE bodisi samostojno bodisi v povezavi z drugimi produkti oziroma storitvami.

2.2. Ko PARTNER opravi registracijo, se šteje, da se v celoti strinja in sprejema SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI in PRAVILA ZASEBNOSTI GOOPTI ter da izjavlja, da je seznanjen z njihovo vsebino, in se dodatno zavezuje, da bo pri svojem poslovanju upošteval njihova določila. S tem je med PARTNERJEM in GOOPTI sklenjena POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU S PARTNERJI.

2.3. PARTNER se izrecno zavezuje in jamči, da bo svoje POTNIKE vnaprej seznanil s SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI in PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI in pridobil soglasje POTNIKOV, da sprejemajo navedene dokumente, če je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo. Neizpolnjevanje teh obveznosti se šteje za hujšo kršitev POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU S PARTNERJI. PARTNER v celoti odgovarja GOOPTI za vso škodo, ki bi GOOPTI nastala zaradi takšne kršitve teh SPLOŠNIH POGOJEV B2B.

2.4. PARTNER SE IZRECNO STRINJA, da GOOPTI STORITEV po opravljenem naročilu ni mogoče preklicati, razen v posebnih primerih, opredeljenih v SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA GOOPTI. PARTNER se strinja in zavezuje, da bo poravnal vsa plačila in stroške naročenih GOOPTI STORITEV.

2.5. PARTNER jamči, da bo ime GOOPTI objavil v svojih oglaševalskih materialih/na vavčerju/drugih informacijah za svoje POTNIKE tako, da bo vedno vidno njegovim POTNIKOM in da bodo ti nedvoumno in jasno obveščeni, da so GOOPTI STORITVE del ponujene storitve PARTNERJA. POTNIKI morajo biti o slednjem vedno obveščeni, preden sklenejo kakršnokoli pogodbo s PARTNERJEM.

2.6. Ko PARTNER naroča GOOPTI STORITVE, nastopa kot NAROČNIK skladno z opredelitvijo v teh SPLOŠNIH POGOJIH B2B in vsemi posledicami, ki izhajajo iz njegove vloge.

2.7. PARTNER jamči, da bo poravnal vse račune, dolgovana plačila oziroma stroške, ki izhajajo iz naročil GOOPTI STORITEV za njegove POTNIKE v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI B2B.

2.8. GOOPTI izvaja plačila PARTNERJEM prek lokalnih podružnic ali, v nekaterih primerih, prek svojih franšiz. PARTNER se izrecno strinja s takšnim plačilnim postopkom in sprejema vsa bremena, ki iz tega izhajajo, bodisi zasebna ali javna, kot npr. a ne omejeno na davke, plačilne provizije itd.

2.9. Vsa naročila GOOPTI STORITEV morajo biti poravnana pred uporabo GOOPTI STORITEV, skladno s sistemom, kot je ta vzpostavljen v trenutku nakupa storitve.

2.10. GOOPTI bo PARTNERJU za vsak potrjeni KVALIFICIRANI NAKUP izplačal PROVIZIJO v višini, kot je ta navedena v mojOpti RAČUNU PARTNERJA. Višino PROVIZIJE določa izključno GOOPTI, ki jo lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega dogovora s PARTNERJEM oziroma obvestila PARTNERJU, s čimer se PARTNER izrecno strinja. PARTNER je o spremembi stopnje PROVIZIJE obveščen prek svojega mojOpti RAČUNA.

2.11. Morebitne pritožbe oz. reklamacije, ki jih podajo PARTNERJEVI POTNIKI, mora primarno obravnavati PARTNER. Poleg tega je na SPLETNI STRANI PARTNERJU na voljo celovit postopek za obravnavanje reklamacij. PARTNER bo POTNIKA obvestil, da mora vsako reklamacijo v zvezi z GOOPTI STORITVAMI podati neposredno PARTNERJU.

3. ČLEN – POSLOVNI PARTNER

3.1. Poslovni PARTNER je PARTNER GOOPTI, ki naroča GOOPTI STORITVE za svoje zaposlene ali druge osebe oz. za lastne potrebe.

3.2. Poslovni PARTNER za kupljene GOOPTI STORITVE prejme PROVIZIJO, ki jo lahko unovči v obliki KODE ZA POPUST, to pa lahko ustvari v mojOpti RAČUNU.

4. ČLEN – AGENTSKI PARTNER

4.1. Agentski PARTNER je PARTNER GOOPTI, ki naroča GOOPTI STORITVE za svoje stranke.

4.2. Agentski PARTNER za kupljene GOOPTI STORITVE prejme PROVIZIJO, ki bo Agentskemu PARTNERJU izplačana, potem ko bo Agentski PARTNER izdal račun za PROVIZIJO.

4.3. Plačilo računa za PROVIZIJO bo izvedeno z bančnim nakazilom na bančni račun Agentskega PARTNERJA, ki ga je Agentski PARTNER navedel v postopku registracije. Če je znesek računa nižji od 100.00 EUR, bo Agentski PARTNER z izdajo računa počakal, dokler skupna vrednost PROVIZIJE ne doseže zgoraj navedenega minimalnega zneska.

4.4. Agentski PARTNER bo GOOPTI obveščal o vseh bistvenih pritožbah oz. reklamacijah v zvezi z GOOPTI STORITVAMI, ki jih poda POTNIK, in o vseh sodnih in/ali upravnih postopkih in/ali sporih v zvezi z GOOPTI STORITVAMI, ki so bili začeti ali potekajo med PARTNERJEM in njegovimi POTNIKI.

5. ČLEN – PLAČILA

5.1. Upoštevaje storitve, ki jih nudi PARTNER v skladu s temi SPLOŠNIMI POGOJI B2B, bo GOOPTI PARTNERJU izplačal PROVIZIJO v odstotku (z vključenim DDV) neto vrednosti KVALIFICIRANEGA NAKUPA. PROVIZIJA se izplača mesečno na podlagi računov, ki jih izda PARTNER glede na specifikacijo, ki je priložena računu, ki ga GOOPTI izda PARTNERJU, in sicer ne kasneje kot v petnajstih (15) koledarskih dneh po zaključku zadevnega meseca. Vsi računi, izdani po tem členu, imajo rok plačila osem (8) dni od datuma, ko račun prejme GOOPTI.

5.2. Izplačilo PROVIZIJE

Izplačilo PROVIZIJE bo izvedeno z bančnim nakazilom na bančni račun PARTNERJA, ki ga je PARTNER navedel v postopku registracije. Če je znesek računa nižji od 100.00 EUR, bo PARTNER z izdajo računa počakal, dokler skupna vrednost za plačilo ne doseže zgoraj navedenega minimalnega zneska. V nekaterih primerih lahko PARTNER ustvari KODO ZA POPUST v skladu z navodili, ki so navedena na SPLETNI STRANI.

5.3. Obe Stranki potrjujeta in se strinjata, da se lahko vsi računi, izdani na podlagi teh SPLOŠNIH POGOJEV B2B, izdajo in pošljejo v elektronski obliki.

6. ČLEN – PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

6.1. Intelektualna lastnina je vsa intelektualna in industrijska lastnina v lasti GOOPTI, kakršnekoli vrste oz. tipa, registrirana in/ali neregistrirana, v katerikoli deželi, vključno s predmeti intelektualne/industrijske lastnine, ki nastane po dnevu sklenitve pogodbe. Navedeni pojem obsega brez omejitev: zdajšnje in prihodnje patente, znamke, neregistrirane znamke, modele, avtorske pravice, programsko opremo, domene, know-how, podatkovne baze.

6.2. PARTNER priznava izključno lastništvo GOOPTI nad pravicami Intelektualne lastnine in vsemi drugimi pravicami, naslovi in interesi v zvezi s poslovim modelom GOOPTI, SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA GOOPTI in samim poslom ter da je samo GOOPTI izključno upravičen do dobrega imena in koristi, ki izhajajo iz pravic Intelektualne lastnine poslovnega modela GOOPTI in posla samega. PARTNER iz navedenega ne bo nikoli zahteval kakšne pravice ali postavil kakšnega zahtevka, ki bi temeljil na omenjeni podlagi, in se odpoveduje vsem izhajajočim pravicam. GOOPTI si pridržuje pravico, da kadarkoli dodaja, spreminja oziroma nadomešča vsebino pravic Intelektualne lastnine, ki so uporabljene za izvedbo poslovnega modela GOOPTI.

6.3. PARTNER bo pravice Intelektualne lastnine, vključno z GoOpti® blagovno znamko, ki je podlicencirana PARTNERJU, izvrševal le na način, zahtevan, odobren in dovoljen s strani GOOPTI, in ne bo niti v času veljavnosti pogodbe ne po prenehanju njene veljavnosti deloval na način, ki bi lahko negativno vplival na pravice Intelektualne lastnine ali posla.

6.4. PARTNER ne bo registriral ali poskušal registrirati v svojem imenu ali v imenu katerekoli druge fizične ali pravne osebe, entitete ali korporacije katerihkoli pravic Intelektualne lastnine (ali kakršnegakoli imena ali oznake, imena domene ali oblikovanja), uporabljenih v povezavi s tem poslom ali poslovnim modelom GOOPTI ter ne bo pridobil ali poskušal pridobiti nikakršnih drugih pravic Intelektualne lastnine, nanašajočih se na know-how v katerikoli državi na svetu. V poslovanju se je PARTNER dolžan izrecno in eksplicitno identificirati kot PARTNER GOOPTI in ne kot lastnik pravic Intelektualne lastnine GOOPTI.

6.5. PARTNER ne bo registriral nikakršne firme, družbe ali blagovne znamke, imena domene, ali kjer koli v svojem poslovanju uporabljal nikakršnega poslovnega imena, ki vsebuje katerekoli pravice Intelektualne lastnine, ali druga takšna imena ali oznake in ne bo uporabljal kakršnegakoli drugega imena, ki spominja na ali ga je možno zamenjati z imenom, zaščitenim s pravicami Intelektualne lastnine ali ki predstavlja nedopustno prakso pri uporabi pravic Intelektualne lastnine GOOPTI.

6.6. V kolikor PARTNER izve za kakršnokoli kršitev ali grozečo kršitev katerekoli od pravic Intelektualne lastnine v zvezi s poslovnim modelom GOOPTI, dobrim imenom GOOPTI oziroma katerokoli pravico Intelektualne lastnine GOOPTI ali drugimi registriranimi pravicami GOOPTI ali če PARTNER izve za kakršnokoli dejanje, ki predstavlja nedovoljeno ali nelegalno poslovno prakso ali kakšno dejanje ali dejstvo, ki bi lahko škodovalo dobremu imenu ali ugledu, ki je vezan na katerokoli pravico Intelektualne lastnine ali kakršenkoli zahtevek tretje strani do uporabe navedenih pravic, bo takoj podal GOOPTI pisno popolno poročilo o navedenih okoliščinah.

6.7. PARTNER izrecno izjavlja in se strinja, da je vsakršno dobro ime, ki izvira iz njegove uporabe pravic Intelektualne lastnine, izključno last GOOPTI. Po prenehanju poslovnega sodelovanja ne bo PARTNER zahteval nikakršne povrnitve stroškov ali kakšnega drugega denarnega zneska v zvezi z uporabo poslovnega modela GOOPTI, blagovne znamke GOOPTI ali pravic Intelektualne lastnine ali kot kompenzacijo za stroške za vpeljavo znamke na specifičnem trgu ali povrnitev investicije na strani PARTNERJA.

6.8. GOOPTI si izrecno pridržuje vse pravice v povezavi s pravicami Intelektualne lastnine in spletnimi domenami, ki vsebujejo besedo ali besedno sklanjatev GoOpti® (oziroma blagovne znamke, ki jih ima registrirane GOOPTI) in bi jih PARTNER ali njegova povezana oseba registrirala. Če PARTNER ali njegova povezana oseba v njegovem imenu kadarkoli registrira takšno domeno, se šteje, da je s sprejemom SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (kar se šteje kot dejanje prenosa) PARTNER nepreklicno in brezpogojno dal svoje soglasje za prenos pravic iz teh domen brezplačno na GOOPTI. Član platforme se zavezuje, da bo plačal stroške prenosa in stroške gostovanja teh domen pred prenosom.

7. ČLEN – POSLEDICE PRENEHANJA SODELOVANJA

PARTNER oziroma GOOPTI lahko kadarkoli in brez odpovednega roka prekineta poslovno sodelovanje brez navedbe razloga s pisnim obvestilom po e-pošti, razen v kolikor se dogovorita drugače.

Takoj po koncu poslovnega sodelovanja mora PARTNER prenehati uporabljati vse simbole, znake, blagovne znamke, marketinški material GOOPTI in blagovno znamko GoOpti®.

Stranki bosta vse medsebojne obveznosti poravnali v roku osmih (8) dni po prenehanju poslovnega sodelovanja.

8. ČLEN – OSEBNI PODATKI

S sklenitvijo poslovnega sodelovanja PARTNER pooblašča GOOPTI, da lahko upravlja z bazami osebnih podatkov PARTNERJEVIH POTNIKOV, ki jih sporoči PARTNER. GOOPTI se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z veljavno lokalno in EU zakonodajo in PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI.

GOOPTI ne odgovarja za škodo, ki bi nastala PARTNERJU ali tretji osebi zaradi katerekoli napake v sistemu varovanja osebnih podatkov, ki izvira iz sfere PARTNERJA.

PARTNER se zavezuje, da bo v primeru zbiranja in obdelave osebnih podatkov POTNIKA pridobil POTNIKOVO soglasje za obdelavo osebnih podatkov, če je to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s PRAVILI ZASEBNOSTI GOOPTI.

9. ČLEN – POSLOVNA SKRIVNOST

9.1. ‘Zaupne informacije’ so vse/katerekoli informacije zaupne narave, ki se nanašajo na Stranki in/ali predmet pogodbe, ki si jih Stranki izmenjata oz. do katerih imata Stranki dostop v okviru izvrševanja pogodbe. Navedeni pojem obsega, brez omejitev, vse informacije o zaposlenih, njihovih osebnih podatkih, poslovanju, poslovnih metodah in pristopih, bodočih načrtih, politikah, dobaviteljih, kupcih, katerekoli informacije o poslovnem ali franšiznem modelu GoOpti® ali družbi GOOPTI in/ali njenih povezanih osebah in partnerjih, poslovnih načrtih, agentih, distributerjih, svetovalcih, strankah le-teh, ne glede ali imajo oznako »zaupno« ali ne.

9.2. Stranki sta dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse Zaupne informacije, ki si jih Stranki izmenjata na podlagi ali v povezavi z GOOPTI STORITVAMI v ustni ali pisni obliki, v obliki elektronskega zapisa ali v kakršni koli drugi obliki.

9.3. PARTNER se obvezuje vse podatke in Zaupne informacije, pridobljene na podlagi ali v povezavi s tem poslovnim sodelovanjem, vso dokumentacijo, prejeto s strani GOOPTI, delovne postopke, podatke o GOOPTI, ostale podatke o poslovnih, tehničnih in tehnoloških rešitvah, ki so v uporabi pri GOOPTI, obravnavati in varovati kot Zaupne informacije in kot poslovno skrivnost ter jih brez izrecnega pisnega dovoljenja GOOPTI ne razkriti nepooblaščeni tretji osebi in/ali povezanim osebam ali na kakršen koli način omogočiti seznanitev nepooblaščeni tretji osebi in/ali povezanim osebam z njimi, razen če tako določajo pozitivni predpisi, ter jih uporabljati izključno za namen tega poslovnega sodelovanja.

9.4. PARTNER se zavezuje, da bodo on oziroma njegovi zaposleni, svetovalci in vse osebe, ki so kakorkoli povezane s PARTNERJEM (njegove povezane osebe ter vodilni in zaposleni ter svetovalci le-teh), ki bi izvedeli ali ki bi lahko izvedeli za Zaupne informacije, v skladu s pravili varovanja poslovnih skrivnosti ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka varovali Zaupne informacije in preprečevali, da bi se z njimi seznanile nepooblaščene tretje osebe, da Zaupnih informacij ne bodo v nobeni obliki posredovali tretjim osebam in da bodo Zaupne informacije uporabljali izključno za potrebe oblikovanja in realizacije tega poslovnega sodelovanja.

9.5. Obe Stranki bosta vse Zaupne informacije varovali trajno, tudi po preteku poslovnega sodelovanja.

9.6. PARTNER pooblašča GoOpti, da lahko neomejeno uporablja vse podatke PARTNERJA, ki se nahajajo na SPLETNI STRANI, o nakupih, povpraševanjih, prevozih, prihodkih, stroških, zadovoljstvu strank in druge podatke PARTNERJA.

9.7. Na podlagi pisne zahteve GOOPTI bo PARTNER v roku do 24 ur od poziva brez nepotrebnega odlašanja vrnil ali trajno uničil oziroma izbrisal vsak pisen, elektronski ali kakršen koli drug zapis, ki bi vseboval Zaupne informacije ali druge poslovne skrivnosti, in takšno ravnanje zagotovil tudi od tretjih oseb, ki bi se s Zaupnimi informacijami seznanile v skladu ali v nasprotju z določili teh SPLOŠNIH POGOJEV B2B, razen če bi bilo takšno uničenje ali takšen izbris v nasprotju z zakonom.

10. ČLEN – KONČNE DOLOČBE

S sprejemom teh SPLOŠNIH POGOJEV B2B se PARTNER strinja, da ti SPLOŠNI POGOJI B2B nadomeščajo vse druge prejšnje sporazume in pogodbe, ustne ali pisne, sklenjene med PARTNERJEM in GOOPTI ali njunimi pravnimi predniki v navedeni zadevi.

Če Stranki poleg teh SPLOŠNMIH POGOJEV B2B skleneta še dodatno pogodbo, se SPOŠNI POGOJI B2B še vedno uporabljajo, razen če izrecno odstopajo od zgoraj omenjene pogodbe.

Če katera od Strank ne zahteva izvajanja katere koli določbe teh SPLOŠNIH POGOJEV B2B, to ne vpliva na pravico katerekoli od Strank, da kadar koli pozneje zahteva njeno polno izvajanje, in če katera od Strank ne uveljavlja zahtevka v primeru kršitve katere koli določbe iz tega sporazuma, to ne negira uveljavljanja zahtevkov za morebitne prihodnje kršitve ali katere koli druge kršitve in ne izniči oz. ne vpliva na veljavnost take določbe.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA AFFILIATE PROGRAM

1. S sprejemom teh SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI in posledično s sklenitvijo pogodbe z GOOPTI in z vključitvijo v AFFILIATE PROGRAM se AFFILIATE PARTNER zavezuje, da bo na SPLETNI STRANI AFFILIATE PARTNERJA namestil povezavo, ki bo uporabnika preusmerila na SPLETNO STRAN. GOOPTI tovrstno dejanje dovoljuje v okviru in v skladu s pogoji, navedenimi v tem delu SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA GOOPTI.

2. Za vsak KVALIFICIRANI NAKUP, opravljen na SPLETNI STRANI, v povezavi z AFFILIATE PROGRAMOM, prek spletne strani AFFILIATE PARTNERJA, bo GOOPTI AFFILIATE PARTNERJU plačal PROVIZIJO v odstotku bruto vrednosti KVALIFICIRANEGA NAKUPA, kot je navedeno v mojOpti RAČUNU AFFILIATE PARTNERJA.

3. AFFILIATE PARTNER se zavezuje, da ne bo preusmeril prometa na SPLETNO STRAN prek spletnih strani, ki niso SPLETNE STRANI AFFILIATE PARTNERJA, oziroma da bo preusmeritev, ki je podlaga za PROVIZIJO, izviral samo s SPLETNE STRANI AFFILIATE PARTNERJA.

4. V kolikor se pojavi sum, da je bila PROVIZIJA AFFILIATE PARTNERJA pridobljena oziroma je bil KVALIFICARNI NAKUP opravljen na podlagi kakršnegakoli goljufivega dejanja ali ravnanja, lahko GOOPTI po lastni presoji odloči, da vsa plačila v okviru AFFILIATE PROGRAMA ustavi in zadrži ter zgoraj navedene PROVIZIJE ne izplača, GOOPTI ima pridržno pravico na celotni znesek neplačane PROVIZIJE v mojOpti RAČUNU AFFILIATE PARTNERJA. AFFILIATE PARTNER nosi dokazno breme za dokazilo o nasprotnem – torej da ni bilo goljufije, ki je privedla do neprimerne/neupravičene PROVIZIJE.

5. Za goljufivo dejanje ali ravnanje se šteje kakršnokoli nezakonito dejanje, namenjeno prevari uporabnikov, kupcev GOOPTI STORITEV, na primer: preusmeritev prometa z glavne ciljne strani na SPLETNO STRAN AFFILIATE PARTNERJA in uporaba robotov ali drugih neavtentičnih klikov in lažnih povezav.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA

1. ČLEN – KAJ JE PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA

GOOPTI PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA omogoča strankam, da priporočijo (PRIPOROČITELJ) GOOPTI STORITVE prijatelju (PREJEMNIK PRIPOROČILA). PRIPOROČITELJ za to prejme popust, PREJEMNIK PRIPOROČILA pa posebni PRIPOROČILNI POPUST za nakup GOOPTI STORITEV.

Stranke GOOPTI, ki želijo sodelovati v PROGRAMU PRIPELJI PRIJATELJA, morajo sprejeti SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA GOOPTI.

Priporočila je možno pošiljati prek e-pošte in družbenih omrežij Facebook in Twitter.

2. ČLEN – POPUST

PRIPOROČITELJ lahko prejme popust, če:

 • PREJEMNIK PRIPOROČILA še ni bil nosilec naročila za nobeno od GOOPTI STORITEV.
 • Se PREJEMNIK NAROČILA še ni registriral na www.GoOpti.com in njegovi kontaktni podatki niso bili vneseni pri nobenem nakupu GOOPTI STORITVE.
 • Prejemnik priporočila opravi nakup v skladu z navodili, navedenimi v priporočilu.
 • Ne obstaja nobena odprta sporna zadeva v zvezi s priporočanjem in/ali PRIPOROČITELJEM in/ali PREJEMNIKOM PRIPOROČILA, kot na primer dejanje goljufije ali ugotovitev, da je PREJEMNIK PRIPOROČILA in/ali PRIPOROČITELJ robot, ali PRIPOROČITELJ ni poslal priporočila preko GOOPTI ciljne strani ipd.

PREJEMNIK PRIPOROČILA mora opraviti nakup GOOPTI STORITEV, preden se PRIPOROČITELJU odobri popust.

PRIPOROČITELJU se prizna popust, ki ga lahko uporabi v svojem mojOpti RAČUNU v razdelku mojiPopusti.

Največji skupni znesek popustov, ki ga lahko pridobi posameznik v okviru PROGRAMA PRIPELJI PRIJATELJA, je 100,00 EUR. Vsak popust, ki presega ta znesek, se pretvori v KODO ZA POPUST AFFILIATE PROGRAMA, ki Stranki omogoča pridobitev PROVIZIJE v skladu z določili AFFILIATE PROGRAMA in v skladu z informacijami na SPLETNI STRANI.

3. ČLEN – UNOVČENJE POPUSTA

Popust se bo prikazal v razdelku mojiPopusti v mojOpti RAČUNU, kjer ga lahko PRIPOROČITELJ unovči.

Popust je možno koristiti le pri nakupu GOOPTI STORITEV, in sicer tako, da se najprej ustvari KODA ZA POPUST (unovčeni popust), nato pa se popust koristi pri nakupu GOOPTI STORITEV.

Unovčeni popust je mogoče koristiti v roku enega leta po tem, ko je PREJEMNIK PRIPOROČILA opravil nakup. Popusta ni mogoče koristiti v kombinaciji z drugimi popusti in skupaj s KODAMI ZA POPUST drugih uporabniških računov v istem nakupu oziroma združevati/kombinirati popuste v en uporabniški račun.

Popusta, pridobljenega preko PROGRAMA PRIPELJI PRIJATELJA, ni mogoče zamenjati za gotovino ali denar v katerikoli drugi obliki. Prodaja/preprodaja KODE ZA POPUST (unovčenega popusta), ki je bila ustvarjena v mojiPopusti, in podobne dejavnosti so strogo prepovedane in imajo za posledico preklic KODE ZA POPUST.

PRIPOROČITELJU je prepovedana pridobitev popusta z ustvarjanjem več mojOpti RAČUNOV ali drugimi podobnimi ravnanji. mojOpti RAČUN in/ali KODA ZA POPUST in/ali povezava (link) PRIPOROČITELJA in PREJEMNIKA PRIPOROČILA bodo preklicani in izbrisani v primeru kakršnegakoli goljufivega ravnanja oziroma zlorabe s strani PRIPOROČITELJA ali PREJEMNIKA PRIPOROČILA, vsi popusti v mojOpti RAČUNU pa bodo razveljavljeni.

4. ČLEN – PRIPOROČILNI POPUST

PREJEMNIK PRIPOROČILA bo prejel PRIPOROČILNI POPUST v znesku, ki ga določi GOOPTI, če in potem ko PREJEMNIK PRIPOROČILA opravi nakup. PREJEMNIK PRIPOROČILA lahko PRIPOROČILNI POPUST koristi le, če je fizična oseba in novi nosilec naročila. Nosilec naročila je oseba, ki je v postopku nakupa GOOPTI STORITEV navedena kot prvi POTNIK. Oseba, ki je bila pred nakupom na podlagi priporočila že nosilec naročila, ne more pridobiti PRIPOROČILNEGA POPUSTA kot PREJEMNIK PRIPOROČILA. Vsak PREJEMNIK PRIPOROČILA lahko uporabi le eno priporočilno povezavo. Če isti PREJEMNIK PRIPOROČILA prejme priporočilne povezave od več različnih PRIPOROČITELJEV, bo popust prejel le PRIPOROČITELJ, čigar priporočilno povezavo bo PREJEMNIK PRIPOROČILA uporabil.

5. ČLEN – SPREMEMBE, ODGOVORNOSTI IN PREKINITEV

GOOPTI lahko brez predhodnega obvestila prekine ali ukine PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA; prekinitev je lahko le začasna ali pa ga ukine v celoti kadarkoli in iz kateregakoli razloga. Ti SPLOŠNI POGOJI ZA PROGRAM PRIPELJI PRIJATELJA se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo in veljajo za ter vplivajo na vse popuste, PRIPOROČILNE POPUSTE ali pobude oziroma druge podrobnosti PROGRAMA PRIPELJI PRIJATELJA.

Popust v mojiPopusti, pridobljen s pomočjo dejanja oziroma dejavnosti goljufije, je ničen in neveljaven. GOOPTI lahko izbriše mojOpti RAČUN in popust v mojiPopusti in/ali unovčen popust, če GOOPTI ugotovi, da je dejavnost uporabnika ali dejavnost na mojOpti RAČUNU dejanje goljufije ali zlorabe, ali če GOOPTI upravičeno domneva, da bo mojOpti RAČUN uporabljen za tovrstne namene. Kot dejanje goljufije se štejeta tudi objava ali prodaja popustov in/ali PRIPOROČILNIH POPUSTOV, prejetih v okviru PROGRAMA PRIPELJI PRIJATELJA, na javnih spletnih portalih, kjer se množično ponujajo ugodnosti ali popusti. GOOPTI si pridržuje tudi pravico preklicati ali odstraniti vse priporočilne povezave, ki služijo tovrstnim namenom. GOOPTI ne prevzema nobene druge odgovornosti v PROGRAMU PRIPELJI PRIJATELJA, razen obljubljenega popusta za PRIPOROČITELJA in obljubljenega PRIPOROČILNEGA POPUSTA za PREJEMNIKA PRIPOROČILA.

GOOPTI lahko po lastni presoji prekliče ali spremeni katerokoli in vse dejavnosti ali odobren popust in/ali PRIPOROČILNI POPUST, če oceni, da je to pošteno in primerno.

 

3. december 2019                                                                                                                GOOPTI